Bunscoileanna

Tugtar ‘scoil lán-Ghaeilge’ nó ‘gaelscoil’ ar scoil náisiúnta ina ndéantar gach gníomhaíocht trí mheán na Gaeilge agus ina bhfuil múnla an tumoideachas (mínithe thíos) i bhfeidhm. Tá na scoileanna lán-Ghaeilge maoinithe ag an Stát faoi na coinníollacha céanna le scoileanna náisiúnta eile, agus cuireann siad an curaclam caighdeánach bunscoile ar fáil. Cuireann scoileanna lán-Ghaeilge fáilte roimh pháistí ó gach cúlra teanga, cultúrtha, creidimh agus socheacnamaíochta.

Tá scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil faoi phátrúnachtaí éagsúla. Is é an pátrún údarás bainistíochta na scoile. Cuireann an pátrún treoir agus tacaíocht ar fáil do phríomhoide agus bhord bainistíochta na scoile, agus tá siad freagrach as sainmheon na scoile a chur chun cinn. Bíonn sainmheoin chreidimh éagsúla ag scoileanna ag brath ar a bpátrún. I measc na scoileanna lán-Ghaeilge, tá scoileanna sainchreidhmheacha (Caitliceach), scoileanna idirchreidmheacha (le comhspiorad Caitliceach agus Protastúnach) agus scoileanna ilchreidmheacha (ní mhúintear aon chreideamh ar leith).

Tumoideachas

Is modh foghlama é an tumoideachas, córas a chuidíonn le páistí an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha trí eispéireas laethúil i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo gur trí Ghaeilge a mhúintear gach ábhar sa scoil suas go Rang 6, seachas an Béarla. Ciallaíonn sé freisin gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide sa scoil, laistigh agus lasmuigh de na ranganna, agus an teanga spraoi sa chlós. Ar an gcaoi seo, cothaítear líofacht an pháiste sa Ghaeilge.

Oideachas Speisialta sa Bhunscoil lán-Ghaeilge

Cad is Bunscoil lán-Ghaeilge Ann?

Buntáistí an Tumoideachais sna Scoileanna Gaeltachta