Products

Cart

Ábhar mór Ceiliúrtha don Oideachas lán-Ghaeilge

by | Dec 30, 2019 | Ceannlíne, Ginearálta, Múinteoirí, Preasráitis, Scoileanna Nua, Taighdeoirí, Tuismitheoirí

Cuireann Gaeloideachas fáilte mór croíúil roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., go bhfuil pleananna á gcur sa tsiúil aige don chéad pholasaí cuimsitheach maidir leis an oideachas trí mheán na Gaeilge.

Tá Gaeloideachas ríméadach go bhfuil an tAire ag léiriú a chuid tacaíochta do pholasaí Stáit don oideachas lán-Ghaeilge, polasaí a chuimseoidh fís agus beartas comhaontaithe ó leibhéal na luathbhlianta go hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge trí guth, cur chuige agus comhairle comhaontaithe trasrannach. Bua ar leith atá ann do na mílte daoine atá ag saothrú san earnáil lán-Ghaeilge mar aon le haitheantas do chearta na bpáistí atá agus a bheidh ag fáil a gcuid oideachais sa chóras lán-Ghaeilge

Ag labhairt faoin bhfógra, deir Ardfheidhmeannach Gaeloideachas, Bláthnaid ní Ghréacháin, “Tá an tsíol curtha againn le cúpla bliain anuas faoin riachtanas, tábhacht agus luach a bhainfeadh le polasaí stáit don oideachas lán-Ghaeilge, agus bhraitheamar gur éirigh linn dul i gcion ar oifigigh sinsearacha na Roinne Oideachais roimh an Nollaig faoi na deiseanna a bheadh ann do chur chun cinn an tumoideachais sa tír seo dá dtógfaí ar an eiseamláir atá ann leis an bPholasaí Oideachais Gaeltachta. Is léir go raibh an Roinn ag éisteacht agus táimid fíorbhuíoch dóibh agus don Aire Oideachais as a chuid cheannródaíochta agus cur chuige físiúil”. 

In ainneoin spriocanna a bheith luaite leis an Straitéis 20 bliain agus infheistíocht mhór san oideachas Gaeltachta, níl polasaí Stáit ann don oideachas lán-Ghaeilge ó thaobh infreastruchtúr tacaíochta. “Tugann an polasaí oideachas Gaeltachta mapa bóthair dúinn, agus samhlaímid polasaí a thugann stádas, soiléireacht agus spreagadh d’oideachasóirí, taighdeoirí agus lucht tacaíochta an oideachais lán-Ghaeilge agus na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Tá deis iontach ann anois don tír seo a bheith aitheanta go hidirnáisiúnta mar cheannródaithe i gcaomhnú agus cur chun cinn an tumoideachais i gcomhthéacs teanga mhionlaigh”, a deir ní Ghréacháin. 

Deir Uachtarán Gaeloideachas, Seán Ó hArgáin i leith na ndeiseanna seo, “Ag ár dTionól Forbartha náisiúnta i gCorcaigh le déanaí, leagamar amach cás láidir don Aire faoi dhul chun cinn na hearnála. Táimid an-sásta gur ghlac an tAire lenár n-iarratas faoin ngá le leanúint leis an bhforbairt agus an fás. Mar chuid den pholasaí, ba mhaith linn go ndíreodh an tAire ar scoileanna neamhspleácha seachas ar fhorbairt aonaid laistigh de scoileanna Béarla ag an iar-bhunleibhéal. Ba cheart ceisteanna leanúnachais ón naíonra go oideachas aoisigh a bheith mar chroílár an pholasaí”. 

Tá Gaeloideachas ag súil go mór le bheith ag coimhoibriú leis an Roinn, an Stát agus leis na páirtithe leasmhara chun na spriocanna uaillmhianacha ach insroichte seo a bhaint amach.