This page is available in Irish only. 

Tionól Forbartha 2022

Bhí Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022 ar siúl  in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Corcaigh, ar an 5 Bealtaine 2022.

Cliceáil anseo leis an gclár a léamh: Clár TF Gaeloideachas & COGG 2022

Foilseofar na taifid ar imeachtaí ann go luath. 

Téama

Is é téama na hócáide i 2022 ná An Cheannaireacht agus an Fhoghlaim i gCúinsí Eisceachtúla. Is téama spreagúil tráthúil é seo a thugann deis dúinn machnamh a dhéanamh ar iliomad ceisteanna tábhachtacha a d’eascair as cúinsí na paindéime, mar aon le deiseanna agus dúshláin don earnáil ag dul chun cinn. Tá muid cinnte go mbeidh an-suim ag toscairí sa gclár spreagúil forbartha gairmiúla agus siamsaíochta atá á phleanáil. 

An Clár

Beidh réimse leathan cheardlann ar siúl don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal arís i mbliana, mar aon le pléphainéal a bheidh á éascú ag an láithreoir teilifíse Páidí Ó Lionáird.

I measc na réimsí éagsúla a phléifear, beidh cúrsaí ceannaireachta agus foghlama sa tréimhse iarphaindéime; feasacht, sealbhú agus saibhriú teanga; riachtanais bhreise oideachais; an Fhoghlaim Chomtháithe Ábhair agus Teanga; folláine agus comhbhá shóisialta; múineadh na Gaeilge san iar-bhunscoil agus go leor leor eile! Anuas air sin, roinnfear eolas maidir le hacmhainní praiticiúla cabhracha atá ar fáil ar hardáin nua Mol Mata agus An Tairseach.

Seolfar píosa taighde leis an Ollamh Pádraig Ó Duibhir agus an Dr Sinéad Nic Aindriú a choimisiúnaigh Gaeloideachas freisin a dhéanann anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais oideachais bhreise acu sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Is féidir é a íoslódáil anseo mar PDF: Clár TF Gaeloideachas & COGG 2022

Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Tionól Forbartha arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS (CNCM) i ndiaidh an Tionóil. Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG (eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Polasaí Cealaithe

Tá sé de cheart ag toscairí duine eile a ainmniú ina n-áit am ar bith roimh an Tionól Forbartha. Ní ghearrfar aon táille ar thoscairí seo a dhéanamh. Forchoimeádann Gaeloideachas an ceart againn clár an Tionóil Forbartha a leasú de réir mar is gá ag brath ar chúinsí éagsúla nach mbeifear ag súil leo roimh an imeacht.

Covid-19

Tá Covid-19 fós linn, faraor. Le sláinte agus sábháilteacht toscairí a chosaint ag an Tionól Forbartha, cloífear leis na treoirlínte agus comhairle chuí sláinte phoiblí atá bailí le linn an imeachta maraon le comhairle ó EMS ina leith freisin. Fáilteofar agus léireofar meas ar rannpháirtithe ar mian leo masc a chaitheamh.

Sruthlú beo agus taifead ag an Tionól Forbartha

Beidh sruthlú beo agus taifead á dhéanamh ar roinnt de na seisiúin éagsúla le linn an Tionóil Forbartha ag baint leasa as ardáin tríú páirtí. Sa chás nach bhfuil tú sásta go mbeifeá le feiceáil sa taifead nó sa sruthlú beo le linn an imeachta abair le cúntóir an tseomra é agus aimseofar réiteach air. Roinnfear taifid agus sruthlú beo ar shuíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc.

Grianghraif ag an Tionól Forbartha

Beidh grianghraif agus físeáin éagsúla á dtógáil le linn an Tionóil Forbartha. Bainfear úsáid as na grianghraif/físeáin seo go hinmheánach agus go seachtrach le poiblíocht/margaíocht a dhéanamh ar obair Gaeloideachas. D’fhéadfadh Gaeloideachas an t-ábhar seo a úsáid i bhfoirm clóite nó i bhfoirm dhigiteach in áiteanna éagsúla: cuir i láthair, fógraíocht, suíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc.

Sa chás nach bhfuil tú ag iarraidh go dtógfar grianghraf díot, ní mór sin a chur in iúl do bhall foirne Gaeloideachas ar an lá. Is féidir iarratas a chur go Gaeloideachas gan íomhá(anna) díot a úsáid ag am ar bith. Sa chás seo, ní bhainfear úsáid as íomhánna díot in aon ábhar nua sa todhchaí ach d’fhéadfadh go mbeadh siad fós le feiceáil i bhfoilseacháin agus ábhair eile a bhí ar fáil roimh d’iarratas.

Tá féidearthacht ann go gcoinneofar roinnt grianghraf agus físeán go buan mar chuid de chartlann na heagraíochta.

Cosaint Sonraí

Bailíonn Gaeloideachas sonraí ó thoscairí, aíonna agus cainteoirí ar mhaithe leis an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach, mar aon leis an eolas is deireanaí a scaipeadh maidir leis an imeacht féin agus an gclár.

Glacann Gaeloideachas go dáiríre lena ról do chuid sonraí a chosaint agus déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfuil do shonraí á mbailiú, á bpróiseáil, á stóráil, agus á scriosadh de réir na reachtaíochta reatha um chosaint sonraí. Ní choinneofar sonraí pearsanta lena bhféadfar duine a aithint níos faide ná mar is gá.

Ní roinnfidh Gaeloideachas sonraí ar aon tríú páirtí gan toiliú sainráite feasach a fháil ar dtús.

Cúiseanna a bhfuil sonraí á mbailiú:

  • Chun an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach
  • Chun íocaíochtaí a phróiseáil
  • Chun eolas agus agus uasdátaithe cuí a scaipeadh orthu siúd a bheidh ag freastal
  • Chun staitisticí a bhailiú maidir le freastal

Dáta eile don dialann i Samhain 2022

Tá Gaeloideachas i mbun pleanála do chomhdháil lae ar riachtanais bhreise oideachais do 2022 freisin. Beidh an chomhdháil seo ar siúl in Óstán Pháirc an Mhuilinn gCearr ar an 24 Samhain 2022.Tá gach eolas ar fáil anseo.