Annual General Meeting

Gaeloideachas General Meeting

Gaeloideachas convenes an Annual General Meeting each year to allow for the election of members to our Board, and the proposal of resolutions by our member schools. These resolutions inform and direct the work of the organisation on the schools’ behalf.

 

AGM

The 2021 Annual General Meeting will be held on February 11th, 2021, online. Further details and registration forms are available on the Irish-language version of this page.

 

Membership

Schools must be registered as current members of the organisation to be eligible to vote at the Annual General Meeting. To confirm your school’s membership status, check the school’s listing in our online directory:

If you have any questions regarding membership, contact eolas@gaeloideachas.ie or call 01 8535195. You’ll find further information on becoming a member of Gaeloideachas here: Membership

 

Governance

Gaeloideachas Board is comprised of representatives from three sectors – (i) Irish-medium primary schools outside Gaeltacht areas, (ii) Gaeltacht primary schools and (iii) Irish-medium post-primary schools – as well as representatives for six geographical regions. Click on the tabs to see which counties are included in each region. 

 • Dún na nGall 
 • Doire
 • Aontroim
 • An Dún
 • Fear Manach
 • Tír Eoghain
 • Ard Mhacha
 • Sligeach
 • Liatroim
 • Ros Comáin
 • Longfort
 • An Cabhán
 • Muineacháin
 • An Iarmhí
 • Uíbh Fhailí
 • Laois
 • Maigh Eo
 • Gaillimh
 • An Chlár
 • Tiobraid Árann Thuaidh
 • Luimneach
 • Ciarraí
 • Corcaigh
 • Tiobraid Árann Theas
 • Port Láirge
 • Cill Chainnigh
 • Loch Garman
 • Ceatharlach
 • An Mhí
 • Baile Átha Cliath
 • Cill Dara
 • Cill Mhantáin

Annual Reports

Gaeloideachas publishes an Annual Report in time for the General Meeting each year. Previous reports are available here (in Irish only):

Motions Passed

2019 AGM Motions

1. This Conference asks the Department of Education & Skills to issue guidance to Irish-medium schools with special education classes and to Irish-medium special schools on the implementation of immersion education in infant classes.
Gaelscoil Bhaile Brigín

2. This Conference asks the Department of Education & Skills to ensure that inspectors of Irish-medium and Gaeltacht schools have a satisfactory level of Irish and expert knowledge of bilingualism and bilingualism in the context of special education within the Irish-medium education system.
Gaelscoil Bhaile Brigín

3. This Conference asks the Department of Education & Skills to withdraw the Éilíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Roinn Oideachais & Scileanna na ciorcláin athbhreithnithe ar dhíolúine ar staidéar ar an nGaeilge a tharraingt siar, mar nach bhfuil siad ag teacht leis an taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta ar oideachas ionchuimsitheach agus i ngeall ar an teachtaireacht diúltach a thugann siad do thuismitheoirí a bhfuil páistí le riachtanais speisialta oideachais acu maidir le hoideachas lán-Ghaeilge.
Gaelscoil Bhaile Brigín

4. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge a fhorbairt do scoileanna Gaeltachta atá páirteach sa Scéim Aitheantais Gaeltachta agus do na scoileanna lán-Ghaeilge. Ar na seirbhísí a theastaíonn, áirítear teiripeoirí saothair, fisiteiripeoirí agus síceolaithe.
Scoil Sailearna

5. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna tástálacha oiriúnacha a chur ar fáil do pháistí le Riachtanais Speisialta Oideachais sa chóras oideachais Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Is gá trialacha teanga a fhorbairt ar bhonn práinne.
Scoil Sailearna

6. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna a chinntiú go bhfuil seirbhís síceolaíochta trí Ghaeilge, ina mbeidh síceolaithe le ard-chumas sa Ghaeilge agus tuiscint ar an gcomhthéacs Gaeltachta ar fáil, do gach scoil Ghaeltachta atá páirteach sa Scéim Aitheantais Gaeltachta.
Scoil Sailearna

7. Éilíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Comhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnaithe (CNCM) aon athruithe ar shonraíocht na Gaeilge san Ardteist a chur siar go dtí go bhfuil na hathruithe sa tSraith Shóisearach leabaithe isteach, le seans a thabhairt do mhúinteoirí dul i dtaithí ar na hathruithe suntasacha atá tarlaithe le cúpla bliain anuas agus le deis a thabhairt don CNCM aiseolas ón taithí seo a bhailiú agus a chur san áireamh.
Coláiste Íosagáin

8. Molann an Chomhdháil seo an tAire Oideachais & Scileanna as an dearbhú atá tugtha aige nach ndéanfar aon athrú ar stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar san Ardteist mar thoradh ar an athbhreithniú atá ar bun ag an CNCM ar an Ardteist ina hiomláine.
Scoil Chuimsitheach Chiaráin

9. Iarrann an Chomhdháil ar an Roinn Oideachais & Scileanna a chinntiú go gcuirtear níos mó ama ar fáil don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi shonraíochtaí nua sa tSraith Shóisearach.
Scoil Chuimsitheach Chiaráin

10. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna cúrsa breise iarchéime don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO) a chur ar fáil in institiúid oideachais in oirthear na tíre le dul i ngleic leis an ngéarchéim i soláthar mhúinteoirí don earnáil iar-bhunscoile.
Coláiste Cois Life

11. Iarrann an Chomhdháil ar an gComhairle Mhúinteoireachta a chinntiú go gcuireann na hinstitiúidí oideachais ar fad a sholáthraíonn an MGO modúl ar fáil ar theagasc trí Ghaeilge mar rogha do na mic léinn mar atá déanta ag Coláiste na Tríonóide, beart a chabhródh le soláthar mhúinteoirí i réimse leathan ábhar d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge.
Coláiste Íosagáin

12. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna an polasaí atá acu i leith forbairt agus feidhmiú na nAonad reatha lán-Ghaeilge a shainiú, mar aon leis na critéir a bhaineann le stádas neamhspleách.

-agus-

Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna gan Aonad a bhunú mura mbíonn tumoideachas iomlán ar fáil mar pholasaí agus mar chleachtas, agus sa chás nach mbíonn, go ndéanfar iad a sholáthar mar scoileanna neamhspleácha nó mar scoileanna satailíte faoi chúram iar-bhunscoil lán-Ghaeilge go mbeidh an stádas neamhspleách bainte amach.
Coláiste Pobail Osraí

13. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Aire Oideachais & Scileanna a rialú gur féidir le bunscoileanna lán-Ghaeilge freastal ar naíonra a bheith aitheanta mar chritéir iontrála sa chás go mbíonn róshuibscríobh ar an scoil, ar mhaithe le leanúnachas sa luaththumoideachas Gaeilge.
Gaelscoil Osraí

14. Iarrann an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna polasaí náisiúnta a mholadh don oideachas lán-Ghaeilge, a thógfaidh ar na dea-eiseamláir atá aitheanta agus leagtha síos don oideachas Gaeltachta.
Bord Stiúrtha Gaeloideachas