Acmhainní Bunscoile

Gníomhaíonn muid go leanúnach le cur leis na hacmhainní a chuireann muid ar fáil do thuismitheoirí, naíonraí agus scoileanna. Is féidir acmhainní éagsúla a íoslódáil thíos, agus seol chugainn aon mholtaí maidir le rudaí breise – eolas@gaeloideachas.ie

Is ar mhaithe le treoir amháin a chuirtear teimpléid agus polasaithe samplacha ar fáil, agus tá sé ríthábhachtach go ndéanfar iad a chur in oiriúint don naíonra nó scoil. 

Acmhainní Eile

 

Mata an Bhunleibhéil:

Mata an Bhunleibhéil GIF

 • Gluais nua mhata ar fáil

Tá leagan Gaeilge ar fáil de Ghluais Mhata na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta anois (NCCA). Is acmhainn í seo chun tacú le curaclam matamaitice na bunscoile ach go háirithe. Tugtar sainmhíniú i nGaeilge ar théarmaí coitianta mata ann agus tá léaráidí cabhracha le roinnt de na téarmaí chomh maith. Tugtar míniú ar théarmaí ar nós: comhthreomhar, dronuillinn, fachtóir coiteann, meán, mód agus go leor eile. D’fhéadfadh go mbeadh an dá ghluais (an leagan Béarla agus Gaeilge) cabhrach do thuismitheoirí ar bheagán Gaeilge agus iad ag plé le hobair bhaile nó má tá suim acu na téarmaí Gaeilge a fhoghlaim iad féin.

Dar ndóigh, tá Ríomhfhoclóir Matamaitice CCEA ar fáil chomh maith. Is acmhainn idirghníomhach thar a bheith luachmhar agus thábhachtach í seo. Chomh maith le sainmhínithe breátha i nGaeilge, tá beochan agus samplaí úsáide leis na coincheapa, mar aon le nasc chuig téarmaí gaolmhara. Is féidir le scoláirí éisteacht le fuaimniú na dtéarmaí chomh maith.

  Eile

  Treoir don Scoláire Student Guide

  Treoir do Thuismitheoirí Parent Guide

  Classroom Etiquette  Béasaíocht don tSeomra Ranga

  Leabharlann acmhainní

  Is féidir leat an fheidhm cuardaigh thíos a úsáid le scagadh a dhéanamh ar na hacmhainní agus na foilseacháin go léir atá le híoslódáil ónár suíomh. Úsáid na scagairí chun ábhair atá ábhartha duit a aimsiú, nó déan cuardach trí eochairfhocail a úsáid. Sa chás go bhfuil cóip chlóite ar fáil le hordú, cliceáil ar an teideal agus lean an nasc chun an fhoirm ordaithe a chomhlánú.

  Más mian leat ábhar sa bhreis a mholadh dár leabharlann, déan teagmháil linn ag eolas@gaeloideachas.ie.

  TitleSummaryTagsLinkdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
  ‘Cá bhfuil Tata?’ á léamh ag Donach

  Donncha ag léamh an leabhar Cá Bhfuil Tata? agus na leathanaigh le feiceáil sa bhfíseán beag seo.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  12 Things Parents of Bilingual Children Need to Know (CNNG)

  12 rud a theastaíonn ó thuismitheoirí le páistí dhátheangacha a bheith ar an eolas fúthu (CNNG)

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  5 Tips to Encourage the [Family] Use of a Minority Language

  Físeán deas faoi conas miontheanga a chur chun cinn i dteaghlach le cúig leid do …

  bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-user
  A Survey of Assessment and Additional Teaching Support in Irish Immersion Education

  Research paper. This study investigates the assessment methods used in Irish immersion schools to identify students for additional teaching support. Sinéad Nic Aindriú, Pádraig Ó Duibhir and Joe Travers.

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level usaideoir-user cineal-typerso-special-education tumoideachas-immersion
  Acmhainní Bridge Back to School (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Acmhainní do léitheoireacht na Gaeilge & an Bhéarla

  Acmhainní do léitheoireacht na Gaeilge agus an Bhéarla le linn na paindéime
  Gaeilge & Béarla

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary cineal-type datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Acmhainní ón gClár Bridge Back to School (pacáiste)

  Acmhainní uile an chláir Bridge Back to School le chéile – 16 lch (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Ag breathnú ar an am scáileáin atá agam

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Ag Foghlaim Le Teidí – Irish you can use at home

  Físeán deas simplí le teidithe mar thuismitheoir agus mar leanbh – Teidí and friends roleplay to help parents with general questions and ones based on the reader Mo Chuid Oibre (Séideán Sí).

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 fisean-video naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Ag Spreagadh Cinnirí Gaeilge inár Scoileanna: Guth agus Ról na Scoláirí mar Cheannairí Teanga

  Sleamhnáin ón seimineár ar an 29ú Meán Fómhair 2021 le Ciarán Ó Conghaile, Coláiste Cois Life.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighde-research taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userfgl-cpd tumoideachas-immersion
  Ag tacú le daltaí a bhfuil disléicse orthu sa bhunscoil

  Sleamhnáin ón seimineár 26.04.21
  An taifead: https://youtu.be/7ctT15NDz4w

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education
  Ag Tacú le Daltaí a bhfuil RSO acu agus iad ag foghlaim trí Ghaeilge

  Sinéad Nic Aindriú, Pádraig Ó Duibhir, Joe Travers

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Ag tacú le daltaí a bhfuil RSO acu agus iad ag foghlaim trí Ghaeilge

  Sineád Nic Aindriú, Institiúid Oideachais OCBÁC: Ar Scáth a Chéile, 2019

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Ag tacú le do pháiste | Supporting your child

  Oideachas lán-Ghaeilge agus Riachtanais Speisialta Oideachais – leabhrán eolais do thuismitheoirí

  Irish-medium education and Special Educational Needs – booklet for parents

  , , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-userdisleicse-dyslexia gaeloideachas rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Ag Tacú Le Scoláirí a Bhfuil Disléicse Orthu

  Ceardlann 26.04.21

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Aighneacht – Cinntiú go bhfanann scoileanna ar oscailt i mbealach atá sábháilte agus inbhuanaithe

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Deireadh Fómhair 2020

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Aighneacht maidir le hAistear a nuashonrú

  Aighneacht chuig an CNCM, Nollaig …

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Aighneacht maidir le hinmhnarthanacht na nOileán

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Feabhra 2020

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Aighneacht maidir le Ráiteas Stráitéise an Roinne Oideachais 2021-2023

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Samhain 2020

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Áiseanna Frithbhulaíochta (NIABF)

  Teimpléid curtha ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla ag NIABF

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies slainte
  Am Lóin (NCN)

  Póstaer

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Amhráin na Nollag

  Cnuasach amhrán do leanaí nasctha leis an Nollaig.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Amhráin, Rainn agus Dánta d’Oíche Shamhna: Leabhrán don Bhunscoil

  Leabhrán beag Oíche Shamhna atá curtha le chéile ag Gaeloideachas le hamhráin, dánta agus rainn don bhunleibhéal ann. Tá leathanaigh le dathú ann freisin.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas litearthacht-literacy
  Amhránaíocht le Cúla4

  Ceachtanna amhránaíochta don bhunscoil le Darren Ó Dubhgáin, Muireann Nic Amhlaoibh, Órla Ní Fhinneadha agus Sibéal Ní Chasaide.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
  An Caighdeán Oifigiúil

  An treoir oifigiúil le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge.

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary leibheal-level muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher cineal-type teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy
  An Chéad Chéim (FNT)

  BunGhaeilge do dhaoine ag obair le páistí

  Basic Irish for people working with children

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher naionra-preschool leibheal-level teanga-language usaideoir-userfgl-cpd tumoideachas-immersion
  An dátheangachas agus deacrachtaí teanga agus urlabhraíochta –

  Darína Ní Shíthigh, Teiripeóir Urlabhra & Teanga, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  An Examination of How Children with Dyslexia Experience Reading in Two Languages in a Gaelscoil

  Thesis by Mairéad Ní Chiaruáin examining the experiences of children with dyslexia reading two languages in an Irish-medium school.

  , , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary taighde-research taighdeoir-researcher teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia litearthacht-literacy rso-special-education tumoideachas-immersion
  An Ríomhfhoclóir Matamaitice (CCEA)

  Foclóir ar líne ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useruimhearthacht-numeracy
  An Samhradh sa Naíonra

  Leabhrán do naíonraí le rannta is amhráin an tsamhraidh!

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-type
  An Taithí agus na Dúshláin ag obair mar shíceolaí sa nGaeltacht

  Ruaidhrí Ó Béarra, NEPS, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeltacht rso-special-education tumoideachas-immersion
  An Traein (bilingual edition, 2020)

  Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil – Eolas agus Moltaí do Stiúrthóirí Naíonra agus do Mhúinteoirí Gaelscoileanna

  The Transition from the Naíonra to Primary School – Information and Advice for Naíonra Educators and Gaelscoil Teachers

  , , , bunscoil-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool treoirleabhar-handbook leibheal-level clo-print usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions fgl-cpd gaeloideachas tumoideachas-immersion
  An Traein (Gaeilge amháin, 2020)

  Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil – Eolas agus Moltaí do Stiúrthóirí Naíonra agus do Mhúinteoirí Gaelscoileanna

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions fgl-cpd gaeloideachas tumoideachas-immersion
  An Tumoideachas – Deiseanna agus Dea-Chleachtais

  Páipéir roghnaithe ón Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh. Eagarthóirí: T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool taighde-research taighdeoir-researcher leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usertumoideachas-immersion
  An Turas Scoile: Nuachlitir dhátheangach do thuismitheoirí (Samhain 2021)

  Nuachtlitir dhátheangach do thuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil páistí acu sa chóras lán-Ghaeilge. San eagrán seo, roinntear eolas maidir le Sonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste, cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú, Déan Comhrá agus acmhainní eile don Nollaig, mar aon le hacmhainní úsáideacha eile do thuismitheoirí. A bilingual newsletter for parents and carers of children receiving their education through Irish. This edition focuses on the Leaving Cert Irish Specifications, reasons to choose a Gaelcholáiste, Déan Comhrá and other resources for Christmas, as well as many other useful resources for …

  , , , , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool nuachtlitir-newsletter sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-useraistriu-transitions disleicse-dyslexia gaeloideachas rso-special-education stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uathachas-autism
  An Turas Scoile: Nuachlitir do Thuismitheoirí Samhain 2021

  Nuachtlitir as Gaeilge do thuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil páistí acu sa chóras lán-Ghaeilge. San eagrán seo, roinntear eolas maidir le Sonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste, cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú, Déan Comhrá agus acmhainní eile don Nollaig, mar aon le hacmhainní úsáideacha eile do …

  , , , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool nuachtlitir-newsletter sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-useraistriu-transitions disleicse-dyslexia gaeloideachas rso-special-education stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Análú Ceathartha

  Is éard atá i gceist le “análú ceathartha” ná cleachtadh cleachtadh análaithe ina úsáidtear cruth cearnóige lenar n-análú a stiúradh. Ón sraith fhíseán MALL (Machnaimh 7 Aireachas Le …

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte
  Ar Aghaidh Linn! Moving from Naíonra to Primary School

  How you can help your child have a positive start in school
  What fun and practical things you can do over the summer to support your child as he or she gets ready for Junior Infants in an Irish-medium setting
  What role you can play as a parent in encouraging your child, whatever your own level of fluency is in Irish
  How to use more Irish at home
  What help and resources are out there

  , , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher naionra-preschool sleamhnain-slides tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions fgl-cpd tumoideachas-immersion
  Ar Aghaidh Linn! Nuachtlitir Leanúnachais

  Sa Nuachtlitir Seo:
  – Cén fáth go roghnófá iar-bhunscoil lán-Ghaeilge?
  – Tuismitheoirí & an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge
  – Ceisteanna Coitianta
  – Tacaíocht Gaeloideachas
  – Acmhainní CNCM
  – Riachtanais Speisialta Oideachais
  – Eile

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions fgl-cpd
  Ár bPolasaí Gaeilge

  Lámhleabhar don bhunscoil, 2013

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeloideachas polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  Ár bPolasaí Scoilphobail

  Lámhleabhar do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, 2013

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  Athbhreithniú agus Athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile

  Aighneacht ó Gaeloideachas chuig an CNCM, Eanáir 2021

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Ba mhaith liom go dtuigfeadh scoláirí nithe seo faoin uathachas

  Póstaer

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-usergaeloideachas
  Báidín Fheilimí – amhrán

  Na Casaidigh ag canadh Báidín Fheidhlimí le liricí ar an scáileán agus grianghraif ón nGaeltacht i dTír Chonaill le feiceáil.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Bealaí chun do scoil a dhéanamh báúil leis an uathachas

  Póstaer

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-usergaeloideachas rso-special-education uathachas-autism
  Beatha Teanga

  An Ghaeilge: Teanga na Cumarsáide, an Spraoi agus an tSóisialaithe – Spreagsmaointe do bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

  , , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typebeatha-teanga fgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  Beatha Teanga – bileog eolais

  Bileog dírithe ar mhúinteoirí scoile

  , , , , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher leibheal-level cineal-type teanga-language clo-print usaideoir-userbeatha-teanga fgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies
  Benefits of a bilingual education for children with special needs (TCD)

  Journal article

  , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education tumoideachas-immersion
  Bí Ag Scríobh in éineacht le Máire Treasa

  Foghlaim céard a theastaíonn le scéal a chur le chéile in éineacht le Máire Treasa Ní Dhubhghaill ó Fighting …

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy
  Bia Sláintiúil don Bheatha

  Póstaer – Pirimid an Bhia Simplí (www.healthyireland.ie)

  , bunscoil-primary iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher postaer-poster tuismitheoir-parent leibheal-level usaideoir-user cineal-typestor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Bileog – TalkNua Gaeilge sa bhaile

  Bileog –Ag labhairt níos mó ná teanga amháin sa bhaile (TalkNua)

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usertumoideachas-immersion
  Boscaí Lóin (NCN)

  Bileog eolais

  , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Boscaí Lóin Shláintiúla

  Leabhrán ó SafeFood

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab
  Boscaí Lóin Shláintiúla (Bia Slán)

  Leabhrán

  , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Bran Agus Na Dathanna

  An leabhar Bran Agus Na Dathanna léite ag Aoife Avril …

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Buanna – Ag smaoineamh faoin gcaoi a bhfoghlaimím rudaí

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Buanna – Fúm Féin

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Buanna – Rudaí a bhfuilim go maith acu

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Buíon mhúinteoireachta mar mhodh tacaíochta sa bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

  Clár Nic Samhráin, Eithne Ní Dhubhghaill & Marian Uí Drisceoil, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST): Ar Scáth a Chéile, 2019

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
  Buntáistí an Tumoideachais

  Póstaer A3

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
  Cairt Custaiméara agus Plean Gnímh 2019- 2022 CNOS

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Deireadh Fómhair 2018

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Camán, Camán – amhrán

  Amhrán deas simplí le Cathal Ó Catháin le liricí ar an scaileán.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Can children with language impairments learn two languages?

  Research paper – The Hanen Centre

  , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia rso-special-education tumoideachas-immersion
  Can I send my child to an Irish-medium school or Naíonra if she/he has a special education need?

  Video presentation from the Mother Tongues Conference, 2018

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary sleamhnain-slides tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userrso-special-education tumoideachas-immersion
  Ceardlann Cheapadóireachta [amhrán] le SEO LINN

  Roinnt treoracha ginearálta i dtaobh leagan Gaeilge d’amhrán a réiteach curtha i láthair le greann ag Seo …

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Céim na Tuarascála den Bhille Iontrála Scoile

  Aighneacht ó Gaelopideachas, Bealtaine 2018

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Ceistneoir roimh chomh mhúinteoireacht

  Athleasaithe ag Ciara Uí Chonduibh ó Questions for Creating a Collaborative Working Relationship in Co-Teaching

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userfgl-cpd rso-special-education
  Clár Luathléitheoireachta Cleite

  Clár Luathléitheoireachta Cleite: Is suíomh sealadach é seo atá á chur ar fáil ag an Áisaonad le hábhar léitheoireachta a chur ar fáil do Ghaelscoláirí na tíre agus muid uilig gafa sa teach faoi láthair.

  , , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usercovid-19 gaeltacht litearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Clár TG4 – 7 Lá

  Video presentation from the Mother Tongues Conference, 2018

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only na-meain-media sleamhnain-slides tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Cluichí Mata (ón Áisaonad)

  Cluichí tábla/boird le húsáid le mata praiticiúil, mata ó mheabhair agus teanga na matamaitice a dhaingniú; R1 go R5. Íoslódail na nótaí, na cártaí agus na rothlóirí; pacáiste ann do gach bliainghrúpa.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Cód na Gaeilge (CCEA)

  Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí ‘peann agus páipéar’. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2 – 7 ar fáil anois.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education tumoideachas-immersion
  Coimicí Gael – ceachtanna líníochta do leanaí

  Físeáin le taispeáint go bhfuil gach duine in ann rudaí a tharraingt ar pháipéar nó ar scáileán.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Comhordú Seirbhísí agus Socruithe Feidhmiúcháin idir an NCSE agus NEPS

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Aibreán 2015

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Comhrá matamaitice a chothú trí thascanna “urlár íseal, síleáil ard”

  Taifead agus sleamhnáin ón gceardlann ar líne le Pádraig Ó Conchubhair dírithe ar mhúinteoirí R3 go R6.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Comórtais Liteartha an Oireachtais 2022 – Bunscoileanna

  Litir do mhúinteoirí bunscoile le sonraí maidir le Comórtais Liteartha an Oireachtais 2022.

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy
  Comórtais Liteartha Don Scríbhneoir Óg 2021

  Is féidir eolas faoi na trí chomórtas nua, urraithe ag Gaeloideachas, do Chomórtais Liteartha an Oireachtais agus na sé scéal a bhuaigh na duaiseanna a léamh anseo.

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht litearthacht-literacy tumoideachas-immersion
  Conas a úsáideann muid an spraoi chun Gaeilge na bpáistí a fheabhsú

  Gráinne Ní Cheallacháin, Gaelscoil Bhaile Bhrigín, Tionól Forbartha 2019

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education
  Cúig in Airde – Eagrán 1, 21 Bealtaine 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 10, 26 Samhain 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 11, 10 Nollag 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 2, 4 Meitheamh 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 3, 18 Meitheamh 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 4, Iúil/Lúnasa 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 5, 17 Meán Fómhair 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 6, 1 Deireadh Fómhair 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 7, 15 Deireadh Fómhair 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 8, 29 Deireadh Fómhair 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúig in Airde – Eagrán 9, 12 Samhain 2021

  Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú

  Bileog dátheangach do thuismitheoirí agus caomhnóirí

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions tumoideachas-immersion
  Cúiseanna le scoil lán-Ghaeilge a roghnú

  Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions tumoideachas-immersion
  Cúla4 ag múineadh cén chaoi an clog a léamh – am do R2 (físeán)

  Sa bhfíseán seo tá múinteoir Caitríona ag múineadh cén chaoi an clog a léamh do Rang A Dó – tar éis / chun, ceathrúna, leathuair, cúigeanna, fad chláracha atá ar amchlár TG4.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Cumarsáid Shóisialta – An féidir leat cabhrú le Alex

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Cur chuige cothromaithe

  Ruaidhrí Ó Béarra, NEPS, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Cur i bhfeidhm éifeachtach an luath-thumoideachais iomláin

  Sleamhnáin ón seimineár 13.04.21
  An taifead: https://youtu.be/KW1ahBEdcN4

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd
  Daltaí a bhfuil Disléicse orthu i Scoil lán-Ghaeilge

  Leabhrán do thuismitheoirí

  , , , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language clo-print usaideoir-userdisleicse-dyslexia gaeloideachas rso-special-education tumoideachas-immersion
  Daltaí Ardchumais & Ardtallainne

  Sleamhnáin ón seimineár: 15.03.2021
  An taifead: https://youtu.be/aiWKXAgOq5I

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd
  Dánta agus Rainn ón Aisaonad

  Dánta agus rainn curtha ar fáil ag an Áisaonad

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Dánta is Rannta na Nollag

  Cnuasach dánta beaga do leanaí nasctha leis an Nollaig.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Dea-Chleachtais maidir le Sóisialú trí Ghaeilge

  Dea-Chleachtais maidir le sóisialú trí Ghaeilge do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Leideanna a bhaineann le Curaclam Teanga na Bunscoile ó Aoife Ní Shéaghdha. www.curriculumonline.ie

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher taighdeoir-researcher treoirleabhar-handbook cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usertumoideachas-immersion
  Dea-chleachtas in Oideachas na dTeangacha Iasachta i dTumoideachas Mionteangacha

  Triúr aoichainteoirí ag labhairt faoi ‘Good Practices in Multilingual Education with a Minority Language’.

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userfgl-cpd tumoideachas-immersion
  Déan Comhrá

  Leabhrán frásaí A5 do thuismitheoirí

  A5-size phrasebook for parents

  , , , bunscoil-primary clo-print datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order leibheal-level naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent teanga-language cineal-type usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Déan Comhrá

  Leabhrán frásaí A5 do thuismitheoirí

  A5-size phrasebook for parents

  , , , bunscoil-primary clo-print datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order leibheal-level naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent teanga-language cineal-type usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Díolúine ó Staidéar na Gaeilge

  Eanáir 2019

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Disléicse (NCSE)

  , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Domhainanálú Boilg

  Nuair atá domhainanálú boilg a dhéanamh agat, ba cheart go bhfuil do bholg ag síneadh amach agus tú ag ionanálú le spás a cruthú do na scamhóga. Ansin ba cheart go bhfuil an bolg craptha agus tú ag easanálú. Ón sraith fhíseán MALL (Machnaimh 7 Aireachas Le …

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte
  Doras Feasa Fiafraí

  Exploring Special Educational Needs Provision and Practices across Gaelscoileanna and Gaeltacht Primary Schools in the Republic of Ireland: Mary Barrett, Jigsaw

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education
  Dúshláin atá roimh Scoileanna Oileáin

  Aighneacht Gaeloideachas chuig an Comhchoiste Oideachais agus Scileanna, Meitheamh 2017

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Dyslexia – Tips for Parents (NEPS)

  This NEPS Handout has been developed by educational psychologists and is based on current knowledge in this area.

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Dyslexia (NCSE)

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Dyslexia in bilinguals and second language learners (Psychology Today)

  Journal article

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Dyslexia Q&A

  Advice and information for parents and guardians on the identification, assessment
  and support for students with dyslexia

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Dyslexia Seminar for Parents 03.06.2020

  Gaeloideachas held an information evening for parents and guardians of children with Special Educational Needs in Irish-medium education

  , , bunscoil-primary datheangach-bilingual sleamhnain-slides tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education uathachas-autism
  Dyslexia, Bilingualism, and Learning a Second Language

  Dyslexia in bilinguals and second language learners. Article by Francois Grosjean Ph.D. answering some common questions on dyslexia among bilinguals and those learning a second language.

  , , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia litearthacht-literacy rso-special-education tumoideachas-immersion
  Educação por imersão

  Irish-Medium Education – em português (Gaeilge – Portaingéilis)

  bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 muinteoir-teacher leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-user
  Educaţiei prin imersiune

  Irish-Medium Education – in limba română (Gaeilge – Rómáinis)

  bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-usertumoideachas-immersion
  Éducation en Immersion

  Irish-Medium Education – en français (Gaeilge – Fraincis)

  bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-usertumoideachas-immersion
  Éinígí (suantraí)

  Suantraí, nó seoithín seó, dheas shuaimhneach atá nasctha leis An Rinn, Condae Na nDéise.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab
  Fáinne Geal An Lae

  Amhráinithe ó gach cearn sa tír ag canadh an t-amhrán Fáinne Geal An Lae. Na liricí ar fáil mar fho-theidil.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Feachtas stocaireachta ‘Éist’

  Bileog eolais, 2019

  aighneacht-submission bunscoil-primary datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Feidhmiúcháin – Ag ullmhú don scoil – Céard a bheidh ag teastáil uaim

  Bileog oibre (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions rso-special-education uathachas-autism
  Fios Fuaimeanna (CCEA)

  Seo sraith póstaer le cuidiú le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna chonsain na Gaeilge ag tús focal.

  Sa phacáiste seo, déantar iarracht deis a thabhairt do mhúinteoirí páistí a spreagadh le túschonsain, fuaimeanna agus patrúin a bhaineann le focail a fhiosrú. Baineann na focail ar gach póstaer le consan faoi leith agus tá na focail féin scríofa ar chúl na bpóstaer don mhúinteoir.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Foilseacháin 2021 – Catalóg

  Spléachadh ar gach atá ar fáil i bhfoirm clóite ó Gaeloideachas d’ár mbaill.

  , , , , , , , , , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions disleicse-dyslexia gaeloideachas gaeltacht litearthacht-literacy polasaithe-policies rso-special-education stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uathachas-autism uimhearthacht-numeracy
  Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

  Sleamhnáin ón seimineár ar an 22ú Meán Fómhair 2021 le Seán Óg Ó Duinnín, Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh. An taifead: …

  bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userslainte
  Foras na Mara (pleananna ceachta)

  Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí matamaitice a bhaineann le cúrsaí mara do rang a trí go rang a sé ar fáil ó Fhoras Na Mara ag an nasc thíos. Ina measc, tá acmhainní a bhaineann le hailgéabar, tomhais, sonraí agus eile.

  , , , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Fúm Féin

  Leabhar oibre do scoláirí (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-usergaeloideachas rso-special-education uathachas-autism
  Gaeilge na hArdteiste | Leaving Cert Irish

  Bileog eolais maidir le Gaeilge na hArdteiste | Information leaflet re Leaving Cert Irish

  , , , aighneacht-submission bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  Gaeilge sa bhaile le TalkNua

  Bileog eolais do thuismitheoirí

  , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion
  Gaelscoileanna agus an disléicse: Léirbhreithniú ar an litríocht

  Gaelscoileanna agus an disléicse: Léirbhreithniú ar an litríocht. Páipéar Comhdhála le Máire-Áine Ní Chinnéide.

  , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia litearthacht-literacy rso-special-education tumoideachas-immersion
  Gaelscoileanna and dyslexia: A review of literature

  Gaelscoileanna and dyslexia: A review of literature. Conference Paper by Máire-Áine Ní Chinnéide

  , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia litearthacht-literacy rso-special-education tumoideachas-immersion
  Géarchéim an tSoláthar Mhúinteoirí san Earnáil Lán-Ghaeilge

  Aighneacht Gaeloideachas chuig an gComhchoiste Oideachais, Feabhra 2018

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Greamáin an tSamhraidh

  Greamáin ó leabhrán an tSamhraidh do naíonraí

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions stor-focal-vocab
  I dTreo Barr Feabhais

  Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  I mBun Aistrithe – A bhfuil scoláirí ag súil leis

  Bileog oibre (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions rso-special-education uathachas-autism
  I mBun Aistrithe – Céard faoi má tharlaíonn

  Bileog oibre (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions rso-special-education uathachas-autism
  I mBun Aistrithe – Na rudaí a bhfuilim ag súil leo

  Bileog oibre (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions rso-special-education uathachas-autism
  Inis do Scéal

  Lámhleabhar margaíochta

  Marketing handbook

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeloideachas
  Insint Shóisialta do Dhaltaí le hUathachas – SESS

  Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Ióga do pháistí óga

  Fócas na ceardlainne: Cén fáth a ndéanfa ióga le páistí óga? An Corp Leagán amach rang ióga Na Staidiúir / Gluaiseachtaí Ag obair leis an anáil le páistí Roinnt pointí le bheith airdeallach orthu Acmhainní ar líne Níos mó sonraí sa PDF nasctha leis an leathanach seo. An taifead: …

  , , bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userfgl-cpd slainte stor-focal-vocab
  Iontais/Neart na dTriantán (Fondúireacht Eolaíochta Éireann)

  Déan pirimid thriantánach / pirimid chearnógach le leamhacháin agus cipíní nó teanntóga le cairtchlár (tá paicéad paicéad gránach briscfeasta go maith), siosúir, pollaire, ceanglóirí páipéir (le bioráin scoilte). Foghlaim faoin neart iontach atá ag na cruthanna sin.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usertumoideachas-immersion
  iPad mar ghléas tacaíochta le haghaidh daltaí le RSO

  Dónal Ó Faoláin, An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (BL & IBL): Ar Scáth a Chéile, 2019

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
  Irish for Parents

  Bileog eolais do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile

  Flyer for naíonra and primary-level parents

  , , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas tumoideachas-immersion
  Irish Research Network in Childhood Bilingualism and Multilingualism

  YouTube channel

  , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual fisean-video iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Irishforparents.ie

  Ábhar ranga dírithe ar na riachtanais teanga atá ag tuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht.

  Classroom materials which are specially developed for the language requirements of parents of children in Irish-medium education schools, including schools in Gaeltacht areas.

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-userfgl-cpd tumoideachas-immersion
  Is it better for my child with a Developmental Language Disorder to go to an English-Medium School?

  Video presentation from the Mother Tongues Conference, 2018

  , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary sleamhnain-slides tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userfgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Lámha Lofa (Bia Slán)

  Leabhrán

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Lámha lofa le BiaSlán

  Leabhrán – Lámha lofa le BiaSlán (SafeFood)

  , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usercovid-19 stor-focal-vocab
  Lámhleabhar do Phríomhoidí Bunscoile

  Foilsithe ag Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta, 2016

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeloideachas polasaithe-policies tumoideachas-immersion
  Language Minorities in Globalised Modernity

  Conchúr Ó Giollagáin, Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig, speaks on the challenges facing minority indigenous languages with a focus on Gaeilge 7 Gàidhlig.

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 fisean-video iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighde-research taighdeoir-researcher teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion
  Leabhrán Lámha Lofa (Bia Slán)

  Dánta, rannta, amhráin agus drámaí maidir le lámha a ní

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userfgl-cpd
  Leabhrán Oíche Shamhna do na Naíonraí

  Leabhrán nua do lucht na naíonraí ar théama Oíche …

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typelitearthacht-literacy stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Leagan digiteach de leabhar Séideán Sí

  Leagan digiteach de leabhar Séideán Sí, acmhainní idirghníomhacha agus cluichí eile

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usercovid-19 litearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Leideanna Amhairc a bhaineann le Sceidealú

  Bileog oibre (AsIAm)

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions rso-special-education uathachas-autism
  Líofacht Na Léitheoireachta Sa Bhunscoil

  Sleamhnáin ón seimineár 24.02.21
  An taifead: https://youtu.be/9QJs1AnBg04

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd
  Líon an buicéad (Altram)

  Amhrán don Naíonra nó don Bhunscoil.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Lurgan2k19

  Samhradh sa nGaeltacht trí shúile n-ealaíontoir úrnua i sraith fhíseán 12 nóiméad an cheann.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
  Mata agus uimhearthacht – straitéisí teagaisc sa bhunscoil

  Deirdre Ní Dhorchaí agus Monica Ní Choitir, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg: Ar Scáth a Chéile, 2019

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
  Mé Féin (amhrán faoi bhaill an choirp)

  Amhrán deas éasca faoi na baill den chorp; le físeán.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab
  Measúnú ar dheachrachtaí teanga sa dátheangachas

  Dr Ciara O’Toole, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Tionól Forbartha, 2019

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education
  Measúnú ar dheacrachtaí teanga sa dátheangachas Gaeilge-Béarla 

  An Dr Ciara O’ Toole, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh: Ar Scáth a Chéile, 2019

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
  Mo Phás Réamhscoile | My Preschool Passport

  Pas leis an aistriú a éascú

  Passport to ease transitions

  , , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas rso-special-education uathachas-autism
  Mol Mata

  Áis nua ar líne don mhatamaitic a thacaíonn leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-useruimhearthacht-numeracy
  Múineadh na Scríbhneoireachta

  Sleamhnáin ón seimineár 14.05.21
  An taifead: https://youtu.be/htsJCYJqb0U

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd litearthacht-literacy
  Ná Scaip an Fliú!

  Póstaer – Ná Scaip an Fliú (HSE)

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher postaer-poster leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typetumoideachas-immersion
  Neamhord de chuid Speictream an Uathachais sa scoil LánGhaeilge agus Gaeltachta

  Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Gaelscoil Bhaile Bhrigín, Tionól Forbartha, 2019

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Nuachtlitir an Bhunleibhéil – 16 Bealtaine 2021

  Eagrán Deireadh na Scoilbhliana
  – Fógair Folúntais Linn Saor In Aisce!
  – Seimineáir : Súil Siar & Chun Cinn
  – Beatha Teanga
  – & Eile!

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher nuachtlitir-newsletter leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd tumoideachas-immersion
  Nuachtlitir RSO, 13 Aibreán 2021

  Leabhrán Dátheangach ar an Disléicse
  Dátaí don Dialann
  Acmhainní Nua le AsIAm
  Rúin 2021
  Rannóg Disléicse
  Acmhainní Eile

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Nuachtlitir RSO, 14 Bealtaine 2019

  Focal Fáilte ó Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Cathaoirleach ar an gCoiste
  Comhairleach RSO
  Ar Scáth a Chéile ar son an Dalta – Comhdháil Rathúil Eile ar RSO
  Cúrsaí Fostaíochta faoin tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM) sna
  naíonraí
  Abhcóideacht Leanúnach: #Éist agus Plé le hEagraíochtaí Tacaíochta
  An Disléicse agus an Dátheangachas: Roinnt Freagraí ón Taighde
  Smaointe don Seomra Ranga: Activate Speech agus Breacadh
  Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Riachtanais Speisialta
  Glac Páirt i Suirbhé Tábhachtach ar Sholáthar Seirbhísí RSO

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Nuachtlitir RSO, 2 Meitheamh 2020

  Seimineáir ar an disléicse
  Seisiún eolais ar Clicker
  Acmhainní Gaeilge le tacú le páistí a bhfuil riachtanais speisialta
  oideachais acu
  ABAIR: acmhainní teicneolaíochta don Ghaeilge
  Acmhainní le cabhrú le cúrsaí teanga agus litearthachta (fónaic ina
  measc)
  Acmhainní don bhfolláine agus aireachas
  Forbairt Scileanna Cumarsáide agus Scileanna don bhFoghlaim Fad Saoil
  Mata agus Uimhearthacht
  Breis acmhainní agus treoirlínte ón CNOS

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd gaeloideachas rso-special-education uathachas-autism
  Nuachtlitir RSO, 24 Eanáir 2019

  Nuachtlitir Úrnua ar Riachtanais Speisialta Oideachais
  Coiste Comhairleach Gaeloideachas ar RSO
  An gá le taighde maidir le RSO sna naíonraí
  Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais
  An bhfuil an t-oideachas lán-Ghaeilge oiriúnach do pháistí a bhfuil
  riachtanais speisialta oideachais acu?
  Smaointe don Seomra Ranga
  Cruinniú an-dearfach le CNOS
  Leithdháileadh Acmhainní

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Nuachtlitir RSO, 27 Feabhra 2020

  Sábháil an dáta!
  Tacaíocht do pháistí óga a bhfuil disléicse orthu
  An bhfuil físeáin nua Gaeloideachas ar an disléicse feicthe agat?
  Cúpla meabhú don seomra naíonra nó seomra ranga
  Sparánachtaí Taighde & Scéimeanna Maoinithe COGG

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool nuachtlitir-newsletter taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Oiriúnacht an Tumoideachais do dhaltaí le RSO Cad atá ar eolas againn?

  Pádraig Ó Duibhir, Sinéad Nic Aindriú & Joe Travers, DCU, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Óró Sé Do Bheatha Abhaile

  Focla an amhráin agus naisc chuig rogha scannán atá ar fáil ar líne.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Osradharc ar Struchtúr na Chéad Bhliana Bunscoile i gComhthéacs an Luath-thumoideachais

  Sinéad Ní Éigní, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, ag roinnt a taithí le luathmhatamaitic, luathléitheoireacht agus peannaireacht ó na naíonáin suas go rang a haon; físeán agus sleamhnán ar fáil.

  , , , bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userfgl-cpd litearthacht-literacy tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Paca Bímis Réidh

  Paca do thuismitheoirí agus páistí maidir le haistriú | Transitions pack for parents and children

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typeaistriu-transitions bimis-reidh
  Parents’ Guide to A Better Internet (PDST)

  Internet Safety Top Tips for Parents
  Internet Safety Advice for Parents of Young Children
  Managing Technology Use at Home

  bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-user
  Pirimid an Bhia

  Póstaer – Pirimid an Bhia Casta (www.healthyireland.ie)

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typestor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Pirimid an Bhia (Leagan Simplí)

  Póstaer – Pirimid an Bhia (leagan simplí ó www.healthyireland.ie)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Polasaí Iontrála Samplach

  Aibreán 2020

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Póstaeir Covid-19 do naíonraí agus bunscoileanna

  Sraith póstaer A3

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-usercovid-19 gaeloideachas
  Póstaer – Ná Scaip an Fliú

  Póstaer

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Póstaer – Pirimid an Bhia (leagan simplí)

  Póstaer

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies stor-focal-vocab
  Póstaer – Pirimid an Bhia Casta

  Póstaer

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
  Próifíl Céadfaí an Scoláire

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Ráiteas Polasaí Folláine & Creat Cleachtais 2018–2023

  Colm Ó Conchubhair, Siceolaí Oideachais, Seirbhís Náisiúnta Siceolaíochta Oideachais (SNSO): Ar Scáth a Chéile, 2019

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
  Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais

  Colm Ó Conchubair, Siceolaí Oideachais, An tSeirbhís Násiúnta Siceolaíochta & Cleachtais ( NEPS), Tionól Forbartha 2019

  , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education
  Ráiteas Straitéise 2016-2018 An Roinn Oideachais agus Scileanna

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Meitheamh 2016

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Ráiteas Straitéise 2019-2021 An Roinn Oideachais agus Scileanna

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Nollaig 2018

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Rannta agus Amhráin ag Teanga Tí

  Focla agus taifid do 31+ rann agus amhrán bailithe ag Teanga Tí.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Rannta agus Dánta

  Rogha dheas mhór le 84 rannta agus dánta don aos óg

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Rannta agus dánta do leanaí óga

  Bailiúchán de rannta / rainn agus dánta don naíonrá agus don bhunscoil atá ar fáil ar YouTube.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Raon tacaíochtaí Gaeloideachas do scoileanna re polasaithe iontrála

  Aibreán 2020

  bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Ré Nua – Todhchaí an Oideachais Speisialta

  Muireann Ní Arrachtáin, Scoil na nÓg, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Reading and Dyslexia: Recommendations for Schools, Parents and Teachers

  Department of Education & Skills list

  , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education
  Reasons to choose a Gaelcholáiste

  Bilingual leaflet for parents

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions tumoideachas-immersion
  Reasons to choose a Gaelscoil

  Bilingual leaflet for parents

  , bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions tumoideachas-immersion
  Réimse Iompar

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Rialacha na Scoile

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Scanadh Coirp

  Is éard atá i gceist le “Scanadh Corip”, ná cleachtadh aireachais ina ndéannann muid iarracht smaointe reatha a dhíbirt agus a bheith ar an airdeall ar ár mothúcháin. Ón sraith fhíseán MALL (Machnaimh 7 Aireachas Le …

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte
  Scéal An Lae

  26 scéal do leanaí á léamh ag aisteoirí, scríbhneoirí agus foilsitheoirí sa sraith fhíseán seo ó Cúla4.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Scéalta do leanaí – closleabhair ón Gúm

  Rogha de 31 closleabhar ón Gúm ar fáil ar SoundCloud le Foras Na nGaeilge.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Scéalta Do Pháistí; leabhair phictiúr léite

  Rogha de 128 leabhar léite ag Donach, Dónall agus Cabríní le Glór Na nGael

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy
  Scéalta i nGaeilge do pháistí (An Gúm)

  Taifead fuaime

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Sealbhú Teanga tríd an gCeol

  Seimineár le Sadhbh Rosenstock faoi cheol sa naíonra mar áis le Gaeilge a thabhairt do na leanaí óga; sleamhnáin agus físeán.

  , , , bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userfgl-cpd litearthacht-literacy stor-focal-vocab uimhearthacht-numeracy
  Seicliosta don mhála scoile

  Seicliosta do scoláirí (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Seicliosta maidir leis an Timpeallacht Céadfaí

  Seicliosta timpeallacha do mhúinteoirí

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-usergaeloideachas rso-special-education uathachas-autism
  Seoithíní Seothó

  Suantraí traidisiúnta á mhúineadh ag Sibéal Ní Chasaide leis na focla ar an scáileán.

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
  Siompóisiam ar Scoileanna Beaga, 2019

  26 Meitheamh 2019, Gailearaí Hugh Lane

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Sláinte Shóisialta agus Mhothúchánach – Teirmiméadar Mothúchánach

  Bileog oibre (AsIAm)

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Sleamhnáin RSO Sa Bhunscoil 06.10.20

  Clodagh Ní Mhaoilchiaráin agus Dr Ciara Uí Chonduibh

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education uathachas-autism
  SLT facts and advice for supporting bilingual & multilingual language development

  Advice and strategies from Enable Ireland for parents to support bilingual children with communication needs.

  ar-scoil-at-school bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type teanga-language leibheal-level usaideoir-userrso-special-education
  Soláthar do Pháistí le Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna LánGhaeilge agus Gaeltachta

  Dr Treasa Kirk, Cigire – Roinn Oideachais agus Scileanna, Tionól Forbartha 2019

  , , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeltacht polasaithe-policies rso-special-education tumoideachas-immersion
  Sosanna Spleodracha – Físeáin

  Seinnliosta físeáin a thaispeánann conas na gníomhaíochtaí a bhaineann le Sosanna Spleodracha a dhéanamh.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Sosanna Spleodracha – Lámhleabhar Tacaíochta

  Lámhleabhar tacaíochta do mhúinteoirí a bhaineann le Sosanna Spleodracha, le frásaí agus foclóir a bheidh úsáideach agus na gníomhaíochtaí á dhéanamh sa seomra ranga.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Sosanna Spleodracha – Leabhrán

  Leabhrán maidir le Sosanna Spleodracha, le gníomhaíochtaí ó Foras Croí na hÉireann agus Gaelbhratach a dhéanann nasc idir gluaiseacht agus an Ghaeilge sa seomra ranga chun an fholláine a chur chun cinn.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Sosanna Spleodracha – Póstaer

  Póstaer don seomra ranga a léiríonn na gníomhaíochtaí atá mar chuid Sosanna Spleodracha.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userslainte stor-focal-vocab
  Stór Focal an Fhómhair

  Curtha ar fáil ag Ray Mac Mánais, Léachtóir le Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab tumoideachas-immersion
  Straitéis 2021-2021, Bord Oiliúna agus Oideachais Éireann

  Aighneacht ó Gaeloideachas, Bealtaine 2021

  aighneacht-submission bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary na-meain-media taighdeoir-researcher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userpolasaithe-policies
  Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais

  Ceardlann faoi conas cabhrú le daltaí ardchumais trí na hábhair ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic).

  , bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userfgl-cpd uimhearthacht-numeracy
  Straitéisí Molta le haghaidh Feabhsúchán Deacrachtaí sa Léitheoireacht (CCEA)

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Straitéisí praiticiúla le tacaíocht a thabhairt do pháistí le disléicse i scoil lán-Ghaeilge

  Sleamhnáin: Deirdre Nic Gabhann, Gaelscoil Riabhach (Márta 2017)

  , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd tumoideachas-immersion
  Straitéisí Praiticiúla le tacaíocht a thabhairt do pháistí le disléicse sna scoileanna LánGhaeilge

  Deirdre Nic Gabhann, Gaelscoil Riabhach, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typedisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion
  Students with Dyslexia in an Irish-medium School

  Booklet for parents

  , , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type clo-print usaideoir-userdisleicse-dyslexia gaeloideachas rso-special-education tumoideachas-immersion
  Supporting Children With Autism

  Seminar 19.04.21

  , , , bunscoil-primary datheangach-bilingual muinteoir-teacher sleamhnain-slides tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Supporting Students With Autism

  Slides from seminar on 19.04.21
  Recording: https://youtu.be/tdLNtO9-uXI

  , , bearla-amhain-english-only bunscoil-primary muinteoir-teacher sleamhnain-slides tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education uathachas-autism
  Tacaíocht MSLG

  Liosta áiseanna curtha ar fáil ag Ciara Uí Chonduibh

  , , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userdisleicse-dyslexia fgl-cpd rso-special-education uathachas-autism
  Taighde in Éirinn ar Riachtanais Speisialta Oideachais

  Bunachar eolais | Research database

  , , , bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userdisleicse-dyslexia rso-special-education tumoideachas-immersion uathachas-autism
  Táimid uilig Éagsúil

  Bileog oibre don bhunscoil (AsIAm)

  ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-user
  Táimid uilig éagsúil (AsIAm)

  Bileog Oibre …

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userrso-special-education uathachas-autism
  Taisce Tuisceana

  Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna.

  , ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userlitearthacht-literacy stor-focal-vocab
  Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga Ó Bhéal

  Sleamhnáin agus físeán ón seimineár ar an 3ú Mí na Samhna 2021 le Máire Ní Ghráinne, Gaelscoil Mhic Amhlaigh.

  , bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userfgl-cpd tumoideachas-immersion
  Teanga na hUimhearthachta – dictionary of maths/numeracy (zip)

  Dictionary of maths terms with examples of usage (PDF); English – Irish.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Teanga na hUimhearthachta – foclóir mata/uimhearthachta (zip)

  Foclóir Mata (PDF) le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge, agus eiseamláirí.

  , , ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userstor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  Teanga na Matamaitice

  Deirdre Ní Dhorchaí agus Monica Ní Choitir, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Tionól Forbartha 2019

  , , , bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd rso-special-education tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
  The Advantages of Immersion Education

  A3 poster

  , ,