An bhfuil suim agat cur isteach ar phost in iar-bhunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta i mbliana?

by | Jun 29, 2022 | Folúntais, Ginearálta, Múinteoirí

An bhfuil tú ag smaoineamh ar chur isteach ar phost i nGaelcholáiste nó in iar-bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Tá go leor deiseanna ann! Tapaigh an deis!

Ar thuig tú go bhfuil beagnach 80 iar-bhunscoil a chuireann oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil? Bíonn na scoileanna seo ag lorg múinteoirí, príomhoidí, cúntóirí riachtanais bhreise, agus rúnaithe an t-am ar fad.

I scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, is í an Ghaeilge, dar ndóigh, teanga chumarsáide agus riaracháin na scoile. Labhraíonn múinteoirí, scoláirí, agus bainistíocht na scoile í. Bíonn iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge nua á mbunú i gceantair éagsúla freisin agus bíonn go leor deiseanna dul chun cinn iontu. Tapaigh an deis le bheith mar chuid de phobal bríomhar atá ag fás agus ag forbairt!

Ag iarraidh cur le do chuid Gaeilge?
Tá go leor deiseanna ann do chuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú sa gcás nach bhfuil tú iomlán muiníneach bheith ag múineadh do chuid ábhar trí Ghaeilge. Cuireann scoileanna tacaíochtaí faoi leith ar fáil do mhúinteoirí freisin. Cuireann COGG dianchúrsa ar siúl chuile bhliain atá oiriúnach do riachtanais mhúinteoirí iar-bhunscoile a dteastaíonn uathu teanga ghinearálta agus teanga do thimpeallacht na scoile a shealbhú. Cabhraíonn an cúrsa le múinteoirí Gaeilge atá cruinn ó thaobh na gramadaí agus an stór focal riachtanach don labhairt agus don scríobh a threisiú. Breis eolais anseo: www.cogg.ie/dianchursa
Is féidir teacht ar na seimineáir ghréasáin ábharbhunaithe agus cuir i láthair ábhartha na speisialtóirí ó Dhianchúrsa COGG 2020 agus 2021 ar shuíomh COGG chomh maith.

Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl ag go leor soláthróirí eile timpeall na tíre chomh maith. Ina measc: Gaelchultúr, Oideas Gael, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gael Linn, Conradh na Gaeilge, Coláiste na Rinne agus go leor leor eile. Bíonn cúrsaí faoi leith iomlán dírithe ar riachtanais teanga mhúinteoirí ar siúl ag dreamanna éagsúla freisin. Seo cúpla ceann ábhartha a bhféadfadh bheith spéisiúil do mhúinteoirí iar-bhunscoile:

Cén áit teacht ar acmhainní cuí?
Tá forbairt mhór tagtha ar thobar na n-acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge do na hábhair éagsúla. Tá acmhainní den scoth ar fáil trí COGG ag na naisc seo thíos:

Tá acmhainní úsáideacha ar fáil ó CCEA ó thuaidh freisin. Féach anseo. Tá acmhainní a bhaineann leis an tSraith Shóisearach ar fáil ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (JCT) ag an nasc seo.

Is féidir teacht ar thaifead de cheardlanna agus seimineáir a d’eagraigh Gaeloideachas le linn na bliana ar chainéal YouTube na heagraíochta.

*Tá leagan nua den leabhrán Gaeltachta ar an mbealach go luath!