11. Tacaíocht Foghlama

Mar chuid d’fhoireann teagaisc na scoile is féidir leis an bhfoireann tacaíochta labhairt agus cruinneas na Gaeilge a spreagadh i measc a gcuid daltaí.

Conas Beatha Teanga a úsáid?

Sa leabhrán seo tá dhá uirlis úsáideacha leagtha amach don scoil chun an Ghaeilge a spreagadh mar theanga an tsóisialaithe, is iad sin:

  1. Liosta spreagsmaointe agus spreagcheisteanna do phobal na scoile, briste síos de réir caibidlí atá dírithe ar na grúpaí éagsúla a chomhdhéanann pobal na scoile chun an Ghaeilge a spreagadh mar theanga nádúrtha an tsóisialaithe
  2. Teimpléad de Pholasaí Labhairt na Gaeilge (Aguisín B) – a bhfuil na ceannteidil ann ach atá le hiomlánú de réir rogha agus mianta na scoile ag eascairt as an gcáipéis seo.

Ag úsáid an leabhráin seo mar threoir moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin/tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal chun:

  • plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.
  • moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil

I ngach caibidil tá spreagcheisteanna agus spreagsmaointe leis na seisiúin phlé a éascú. Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeidh Polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach beidh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfaidh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Acmhainní agus naisc ó fhoinsí seachtracha

Má tá ábhar le moladh agat, seol chugainn é: eolas@gaeloideachas.ie

  • Ag teacht go luath