Beatha Teanga

Beatha Teanga

This section on Beatha Teanga is available in Irish only.

I 2020, chuir Gaeloideachas an leabhrán tacaíochta Beatha Teanga le chéile mar áis do scoileanna an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh.

Tá teanga an tsóisialaithe lárnach de spriocanna agus d’fhís gach scoil atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge.

Is í sprioc an leabhráin seo ná dearcthaí dearfacha agus gníomhartha a spreagadh i measc phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chuirfidh le cur chun cinn na Gaeilge mar theanga na cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe.

Baineann an Ghaeilge le gach ball de phobal na scoile – daltaí, tuismitheoirí, an príomhoide agus an fhoireann tacaíochta. Dá réir, tá deis ag gach duine a bhfuil baint acu leis an scoil an Ghaeilge mar theanga nádúrtha cumarsáide na ndaltaí a spreagadh agus a chothú, agus meon dearfach ina leith a chothú, beag beann ar cén leibhéal líofachta nó cumais atá acu sa teanga.

Ag úsáid an leabhráin seo mar threoir moltar go ndéanfadh an baill foirne seisiúin tobsmaointeoireachta le pobal na scoile le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil.

Cáipéis bheo atá sa leabhrán agus fáiltíonn Gaeloideachas roimh moltaí agus tuairimí ina leith. Tá an leabhrán ina iomláine ar fáil i bhfoirm PDF ag an nasc seo.

Tá na codanna éagsúla den leabhrán ar fáil ceann ar ceann tríd an roghchlár ar chlé ar an leathanach seo. 

Táimid ag súil go mór go spreagfaidh Beatha Teanga an Ghaeilge mar theanga na cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe sa scoil agaibhse!