Bunú Naíonra

Bunú Naíonra

Seo thíos treoirleabhar beag d’éinne gur suim leo naíonra a bhunú. Is feidir breathnú ar codanna de trí na ceannteidil thíos a roghnú, nó an PDF iomlán a íoslódáil i nGaeilge nó i mBéarla thíos:

Más mian leat labhairt le duine den bhfoireann anseo maidir le bunú naíonra, le do thoil, déan an fhoirm ag bun an leathanaigh a chomhlánú. 

Ní mór d’éinne a bhfuil suim acu naíonra a bhunú cloí leis na ceanglais dlí faoi na Rialacháin fán Acht Um Chúram Leanaí, 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta), 2016, mar aon le reachtaíocht chuí eile.

Tá breis tacaíochta agus comhairle ar fáil ó fhoireann forbartha Gaeloideachas agus ó Na Naíonraí Gaelacha dóibh siúd sna 26 contae, lasmuigh den Ghaeltacht, ó Chomhar Naíonraí na Gaeltachta dóibh siúd sna ceantair Ghaeltachta agus ó agus Altram ó thuaidh maidir le cúrsaí tumoideachais ag leibhéal na luathbhlianta. Tá tacaíocht agus comhairle ghinearálta ar fáil ó na coistí cúram leanaí.

Céimeanna Praicticiúla

Seo thíos léargas ar roinnt de na céimeanna praiticiúla a bhféadfaí a thógáil le naíonra a bhunú. Beidh roinnt de na nithe atá luaite ann le déanamh go comhthreomhar ag brath ar an scála ama atá i gceist leis an naíonra a oscailt.

Plé le hOifigigh Forbartha Gaeloideachas

Cuireann Gaeloideachas tacaíocht ar fáil d’éinne gur mian leo seirbhís naíonra a bhunú. Beidh an fhoireann in ann comhairle a chur ort maidir le cúrsaí tumoideachais sa naíonra, na tacaíochtaí ginearálta atá ar fáil, deontais agus scéimeanna Gaeloideachas, agus eile.

Cuairt ar naíonra

Is fiú go mór cuairt a thabhairt ar naíonra le blaiseadh a fháil ar an gcineál seirbhíse atá á sholáthar ann. Is féidir le Gaeloideachas sonraí teagmhála roinnt naíonraí a thabhairt duit.

Meantóireacht

Labhair le Gaeloideachas maidir le meantóireacht a shocrú le múinteoir naíonra eile, duine le taithí acu ar na deiseanna agus dúshláin a bhaineann leis an luath-thumoideachas a chur i bhfeidhm i seirbhís luathbhlianta. Tá níos mó ná 180 naíonra ag feidhmiú lasmuigh den Ghaeltacht faoi láthair agus taithí fhíorluachmhar ag na múinteoirí atá ag obair iontu. D’fhéadfadh Gaeloideachas meantóir áitiúil a shocrú duit.

Coistí Cúram Leanaí

Tá coistí cúram leanaí, maoinithe ag an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ag feidhmiú timpeall na tíre le tacú le forbairt seirbhísí cúram leanaí ar bhonn áitiúil agus náisiúnta. Cuireann siad seirbhísí tacaíochta, eolais agus oiliúna ar fáil don earnáil luathbhlianta. Molann Gaeloideachas go mór plé le do choiste cúram leanaí áitiúil má tá tú ag smaoineamh ar naíonra a oscailt. Tá go leor saineolais acu agus beidh siad in ann breis eolais a thabhairt duit maidir leis an gcomhthéacs áitiúil agus na scéimeanna éagsúla náisiúnta (ECCE, CCS/P, TEC). Anuas air sin beidh an coiste cúram leanaí áitiúil in ann comhairle a chur ort maidir le réamhchigireacht agus na riachtanais éagsúla atá ann faoi na Rialacháin. Tá sonraí na gcoistí cúram leanaí ar fad anseo.

Tacaíochtaí Gaeloideachas

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta dóibh siúd atá ag obair san earnáil. Déan teagmháil linn le haon cheist: eolas@gaeloideachas.ie nó 01 8535195.

Deontais 

Tá na deontais seo dírithe ar chostais trealaimh, leabhar agus speansais ilghnéitheacha suas go €800. Ceann de na príomhchritéir is gá a chomhlíonadh chun an deontas seo a fháil ná cinntiú gurb í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus ghnó an naíonra agus go mbeidh  an luath-thumoideachas iomlán á chleachtadh sa naíonra, is é sin, go ndéanfar an chumarsáid le páistí trí Ghaeilge amháin. Tabhair faoi deara go mbraitheann an deontas seo ar chúrsaí buiséid na heagraíochta agus ar éileamh. Déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie le deontas a fhiosrú.

Scéimeanna

Tá dhá scéim ag Gaeloideachas ar féidir le naíonraí leas a bhaint astu agus iad oscailte: Le Chéile trí Ghaeilge agus Ar Scáth a Chéile. Tá breis eolais ar fáil ar www.gaeloideachas.ie.

Acmhainní 

Tá treoirleabhar an-phraiticiúil, Tumoideachas sa Naíonra, forbartha ag Gaeloideachas a dhíríonn ar chur i bhfeidhm agus pleanáil éifeachtach don tumoideachas sa naíonra. Tá an leabhrán lán le heolas úsáideach do mhúinteoirí nua maidir le sealbhú agus foghlaim teanga, súgradh, Aistear agus Síolta, cúrsaí pleanála agus eile. Tá an leabhrán ar fáil anseo.

Tá dhá shuíomh idirlín ag Gaeloideachas freisin le go leor acmhainní luachmhara orthu: www.gaeilgedonnaionra.ie agus www.irishforparents.ie .

Tá na hacmhainní ar www.gaeilgedonnaionra.ie dírithe orthu siúd atá ag obair i naíonraí, nó a bhfuil spéis acu a bheith ag obair i naíonraí amach anseo, agus atá ag iarraidh cur lena muinín agus gcumas sa Ghaeilge. Tá an suíomh dírithe ar an bhfoghlaimeoir neamhspleách ar mian leis teacht a bheith aige ar ábhar teagaisc ag am agus ag luas a oireann dó féin – ábhar a bheadh bunaithe ar a shainriachtanais teanga féin.

Baineann an t-ábhar ar an suíomh le (i) stór focal (ii) struchtúir teanga (iii) fuaimniú (iv) amhráin atá bunaithe ar shaol an naíonra. Baintear úsáid as meáin éagsúla chun deis a chur ar fáil don úsáideoir stór focal agus struchtúir teanga a chleachtadh, éisteacht le fuaimniú agus amhráin, agus teacht ar mhínithe ar struchtúir teanga. Is i mBéarla atá na mínithe ar struchtúr na teanga, chun freastal ar leibhéil teanga éagsúla. Tá na samplaí, na taifeadtaí agus na struchtúir ar fad bunaithe ar shaol an naíonra.

www.IrishforParents.ie an-úsáideach do naíonraí atá ag smaoineamh ar ranganna Gaeilge do thuismitheoirí a sholáthar nó atá ag iarraidh tuismitheoirí an naíonra a spreagadh le cur lena gcuid Gaeilge féin. Tá an suíomh lán le hacmhainní teanga dírithe ar riachtanais teanga tuismitheoirí agus múinteoirí a mbíonn ag múineadh Gaeilge dóibh.

Foilsíonn Gaeloideachas nuachtlitireacha éagsúla ar bhonn rialta. Ina measc, nuachtlitir speisialta atá dírithe ar naíonraí gach coicís le linn an téarma. Is féidir clárú don nuachtlitir sin nó aon cheann eile dár nuachtlitreacha anseo.

Faigheann foireann Gaeloideachas go leor ceisteanna ó naíonraí nua maidir le hacmhainní, póstaeir agus ábhair eile ar féidir a úsáid sa seomra naíonra. Tá roinnt moltaí ar fáil anseo.   

Bróisiúir agus bileoga eolais 

Tá go leor ábhar bolscaireachta ar fáil ó Gaeloideachas atá dírithe ar naíonraí agus ar thuismitheoirí. Tugann siad léargas ginearálta ar an tumoideachas agus a chuid buntáistí, mar aon le freagraí ar cheisteanna coitianta a bhíonn ag tuismitheoirí. Is féidir breathnú ar a bhfuil ar fáil agus an fhoirm ordaithe a líonadh isteach anseo.

Leabhair rolla, foirmeacha clárúcháin, leabhair timpistí agus eachtraí

Tá na leabhráin seo ar fáil ó eolas@gaeloideachas.ie nuair a osclaítear an tseirbhís.

Cúrsaí traenála

Eagraíonn Gaeloideachas cúrsaí do naíonraí ar an tumoideachas, Aistear, Síolta, margaíocht agus sainábhair eile. Má tá suim agat freastal ar aon cheann de na cúrsaí seo nó má tá éileamh ar cheardlann faoi leith i do cheantar, déan teagmháil leis an eagraíocht. 

Fóram ar líne

Tá grúpa príobháideach Facebook ag Gaeloideachas do Mhúinteoirí Naíonra. Roinntear eolas ann maidir le hacmhainní suimiúla, uasdátaithe ón earnáil, polasaithe agus teimpléid, agus scéalta suimiúla eile. Feidhmíonn an grúpa mar fhóram freisin agus bíonn deis ag múinteoirí naíonra acmhainní a roinnt agus comhairle a lorg óna chéile ar shaincheisteanna faoi leith. Bí páirteach sa phlé agus comhroinnt acmhainní ar Facebook.

Folúntais 

Bíonn Gaeloideachas lánsásta cabhrú le naíonra a gcuid folúntas a fhógairt saor in aisce ar ár suíomh Idirlín agus ar na meáin shóisialta.

Staidéar Féideartha

Má tá tú ag smaoineamh ar naíonra a bhunú caithfear tuiscint mhaith a fháil ar na riachtanais do sheirbhís réamhscoile trí Ghaeilge atá sa cheantar agus staidéar féidearthachta a dhéanamh le cinntiú go mbeidh an tseirbhís brabúsach. B’fhiú anailís a dhéanamh ar an daonra reatha agus an daonra réamh-mheasta sa cheantar, treochtaí eacnamaíochta agus treochtaí fostaíochta, mar aon le taighde ar na cineálacha seirbhísí luathbhlianta atá ann cheana (más ann dóibh).

Is féidir suirbhéanna agus comhairliúchán pobail a dhéanamh le suim an phobail sa tseirbhís a mheas trí cheistneoirí agus bileoga eolais a scaipeadh. B’fhiú comhairle a fháil ó na scoileanna lán-Ghaeilge sa cheantar freisin, más ann don soláthar.

Bíonn comhairle, eolas agus staitisticí ar fáil ón bPríomh-Oifig Staidrimh, ó na Coistí Cúraim Leanaí, Comhairlí Contae, Oifigí Fiontair Áitiúla agus Gaeloideachas freisin a bheidh ina chúnamh duit an t-eolas cuí a chur le chéile.

An phríomhchúis le tabhairt faoi thaighde margaidh ná inmharthanacht tráchtála an naíonra a fhiosrú agus a thuairisciú, mar aon le pleanáil chun cinn i dtaobh cúrsaí cóiríochta agus foirne.

Plean Gnó

Tá plean gnó an-tábhachtach d’fheidhmiú an naíonra. Seo roinnt nithe a bhféadfaí a áireamh i do phlean gnó:

 • An smaoineamh taobh thiar den tseirbhís
 • Do thaithí agus cáilíochtaí maidir le seirbhísí cúram leanaí, maoirseacht foirne agus gnó a bhainistiú
 • Buntáiste iomaíoch an ghnó (smaoinigh ar bhuntáistí an tumoideachais agus an dátheangachais)
 • Úsáideoirí na seirbhíse
 • Taighde margaidh
 • Margaíocht/cur chun cinn na seirbhíse
 • Earcaíocht (i.e. foireann cháilithe sa naíonra)
 • Buiséad (ioncam agus caiteachas)

Bíonn plean gnó ag teastáil le hiarratais a dhéanamh ar mhaoiniú agus ar dheontais áirithe freisin.

Cén cinéal seirbhíse ar mhaith leat a sholáthar?

Nuair atá do phlean gnó á fhorbairt agat, beidh cinneadh le déanamh maidir leis an gcineál seirbhíse gur mhaith leat a sholáthar agus cén struchtúr dleathach a bheidh air. Is seirbhísí seisiúnacha formhór na naíonraí (i gcomparáid le seirbhísí cúram lae) agus bíonn dhá chineál struchtúr i gceist go príomha – seirbhísí príobháideacha (earnáil bhrabúis) agus seirbhísí pobail (neamhbhrabúis). Bíonn an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) ar fáil sa dá cheann.

 I naíonraí príobháideacha, is le húinéir(í) aonair an tseirbhís agus tá siad freagrach as é a bhainistiú agus a reáchtáil. Is féidir trádálaí aonair, comhpháirtíocht nó cuideachta theoranta bheith i gceist. Faightear ioncam ó tháillí na dtuismitheoirí agus ón Scéim ECCE.

Bíonn coiste deonach i bhfeighil ar naíonraí pobail. Tugtar tús áite do theaghlaigh ar ioncam íseal go hiondúil agus bíonn roinnt scéimeanna tacaíochta ar fáil iontu.

Rialachas

Má tá sé i geist naíonra úrnua a oscailt, ní mór a chinntiú go mbeidh an tseirbhís ag comhlíonadh na gceanglas reachtúil ar fad atá leagtha síos sa dlí. San áireamh, tá cead pleanála cuí, rialacháin a bhaineann le cúrsaí foirgníochta, sábháilteacht dóiteáin agus na Rialacháin fán Acht Um Chúram Leanaí, 1991 (seirbhísí Luathbhlianta), 2016. Tá sé in aghaidh an dlí do sheirbhísí luathbhlianta feidhmiú gan bheith cláraithe le Tusla.

Clárúchán agus Réamhchigireacht le Tusla

De réir an dlí, ní mór do dhaoine nó seirbhísí a bhfuil suim acu naíonra nua a bhunú iarratas a dhéanamh le hOifig na Cigireachta in Tusla ar a laghad trí mhí sula bhfuil sé i gceist acu an tseirbhís oscailt. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo trí ey.registration@tusla.ie nó 061 461700. Beidh foirm iarratais chlárúcháin (RAF) le líonadh ar líne agus na doiciméid chuí a chur leis. Ina measc, beidh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, cáipéisí aitheantais, plean do dhearadh an fhoirgnimh, eolas maidir le hárachas, polasaithe agus nósanna imeachta faoi leith, teastas cead pleanála, ráiteas sábháilteachta, etc.

Tógfaidh sé roinnt ama na doiciméid agus fianaise ar fad atá ag teastáil a bhailiú agus a chur le chéile. Tá cúrsa ar líne gur féidir a dhéanamh roimh ré le cabhrú leat an próiseas a thuiscint. Tá tacaíocht bhreise ar fáil ón gcoiste cúram leanaí maidir leis na doiciméid ar fad atá le haighniú agus forbairt na bpolasaithe agus nósanna imeachta.

Ná déan dearmad gur gá do sheirbhísí atá ag athrú an cineál seirbhíse a chuireann siad ar fáil fógra a chur chuig Tusla ina leith freisin. Ciallaíonn sé sin gur gá do sheirbhísí atá ag cur seomra breise leis an tseirbhís, ag méadú a gcuid uimhreacha nó ag cur seomra naíonra le seirbhís atá ann cheana, gur gá eolas a thabhairt do Tusla maidir leis na hathruithe seo. Tá gach eolas ar fáil anseo.  

Rialacháin agus cigireacht rialta

Tá dhá chineál cigireachta i gceist do naíonraí agus do sheirbhísí luathbhlianta i gcoitinne – ceann le Tusla agus ceann eile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. Cabhraíonn siad seo le cinntiú go bhfuil seirbhís ar ardchaighdeán á sholáthar do pháistí an naíonra.

Ní mór do gach seirbhís luathbhlianta clárú leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Tusla. Déanann Tusla cigireacht rialta ar gach seirbhís luathbhlianta lena chinntiú go bhfuil siad ag cloí leis na bunriachtanais mar atá leagtha amach sna Rialacháin um Chúram Leanaí. I measc na nithe a dhéanann Tusla cigireacht orthu, áirítear:

 • Bainistíocht agus soláthar foirne
 • Caighdeán an chúraim
 • Caighdeán na seirbhíse
 • Foirgneamh
 • Sábháilteacht
 • Trealamh

Ciallaíonn sé seo gur gá do naíonraí árachas cuí, beartais sábháilteachta dóiteáin, nósanna imeachta agus polasaithe, mar aon le cóimheasa cuí a bheith i bhfeidhm acu.

Foilsítear tuairiscí cigireachta Tusla go poiblí ar https://www.tusla.ie/services/preschool-services/

Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna cigireacht atá dírithe ar chúrsaí oideachais sna luathbhlianta. Tá an chigireacht seo dírithe ar sheirbhísí atá páirteach sa scéim an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) amháin agus déantar cigireacht ar chaighdeán eispéireas foghlama na bpáistí ann.

Baintear úsáid as creat cáilíochta le linn na cigireachta seo atá bunaithe ar phrionsabail Aistear, an Creatchuraclam Luath-Óige, agus Síolta, an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige. Is í forbairt teanga ceann de na príomhaidhmeanna atá ag baint le foghlaim i naíonraí atá rannpháirteach sa scéim. I gcreatlach cáilíochta na Roinne, baineann na tagairtí do ‘teanga’ le Gaeilge i gcás naíonra. Is féidir na tuairiscí cigireachta a léamh ar www.education.ie .

Anuas air seo, tugann Pobal cuairteanna ar naíonraí atá páirteach sa scéim ECCE agus scéimeanna náisiúnta eile ar son na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige le cinntiú go bhfuil siad ag comhlíonadh a gcuid dualgas faoin scéim. Baineann sé seo le cúrsaí airgid agus táillí, líon agus freastal na bpáistí agus cáilíochtaí na foirne. Breis eolais ar fáil anseo http://www.limerickchildcare.ie/wp-content/uploads/2015/06/Compliance-2018-2019-Provider-Checklist.pdf

Polasaithe, Ráitis agus Nósanna Imeachta

Ní mór polasaithe, ráitis agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a bhunú chun tacú le cleachtas ar ardchaighdeán a chur ar fáil sa tseirbhís. Tá 21 doiciméad riachtanacha sonraithe i Sceideal a 5 de na Rialacháin fán Acht Um Chúram Leanaí, 1991 (seirbhísí Luathbhlianta), 2016. Ina measc, áirítear na cinn seo:

Ainm

Téama

Ráiteas Nósanna imeachta agus Feidhm

Rialú

Polasaí Gearán

Rialú

Polasaí ar Chógas a Riaradh

Sábháilteacht

Polasaí ar Rialú Ionfhabhtuithe

Sábháilteacht

Polasaí ar Iompar a Bhainistiú

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

Polasaí ar Chodladh Sábháilte

Sábháilteacht

Polasaí Sábháilteachta Dóiteáin

Sábháilteacht

Polasaí Ionchuimsithe

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

Polasaí Turais

Sábháilteacht

Polasaí ar Thimpistí agus Eachtraí

Sábháilteacht

Polasaí ar Chead Gasúir a bhailiú

Sábháilteacht

Polasaí ar Bhia Sláintiúil

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

Polasaí ar Spraoi taobh amuigh

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

Polasaí ar Neamhláithreacht Foirne*

Rialú

Polasaí ar an Idirlíon a Úsáid agus Gléasanna Fótagrafacha agus Taifeadta

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

 

Polasaí Earcaíochta

Rialú

Polasaí Bainistíochta Rioscaí

Sábháilteacht

Polasaí Socrú-Isteach

Sláinte, Leas agus Forbairt an Ghasúir

Polasaí Oiliúna Foirne

Rialú

Polasaí Maoirseachta Foirne*

Rialú

Ráiteas Sábháilteachta

Rialú

* ní bhaineann sé seo le hoibritheoir aonair

 

Tá teimpléid shamplacha de na polasaithe seo ar fáil ó Tusla gur féidir a chur in oiriúint do do naíonra féin. Beidh roinnt acu seo ag teastáil ag an gcéim réamhchigireachta. Féach suíomh Tusla. Ní mór do na polasaithe seo bheith ar fáil i nGaeilge amháin nó go dátheangach.

Cóiríocht

Má aithníonn tú go bhfuil éileamh ar naíonra sa cheantar agus go bhfuil sé indéanta duit an tseirbhís a sholáthar, is féidir tús a chur le taighde ar chúrsaí cóiríochta.

Má tá naíonra úrnua á bhunú agat, beidh ort cinntiú go bhfuil an foirgneamh oiriúnach, laistigh agus lasmuigh, le seirbhís naíonra a sholáthar ann. Ní mór dó teacht leis na ceanglais reachtúla a leagtar síos sna Rialacháin fán Acht Um Chúram Leanaí, 1991 (seirbhísí Luathbhlianta), 2016, mar aon leis na rialacháin a bhaineann le cúrsaí foirgníochta agus sábháilteacht dóiteáin. Ní mór eolas a fháil ó do chomhairle contae áitiúil maidir le cúinsí pleanála i do cheantar.

Seo thíos roinnt rudaí ar chóir smaoineamh orthu agus suíomh agus oiriúnacht foirgnimh don naíonra á mheas agat. Tá cúpla rogha éagsúil ann ó thaobh cóiríochta:

 • Foirgneamh saintógtha do réamhscoil a cheannach nó a thógáil as an nua
 • Foirgneamh príobháideach nó foirgneamh poiblí atá ann cheana féin a chur in oiriúint don naíonra
 • Foirgneamh atá ann cheana féin a mhéadú (i. síneadh a chur leis an bhfoigneamh)
 • Seomra a thógáil mar chuid de sheirbhís réamhbhunaithe

Agus plé á dhéanamh ar oiriúnacht an tsuímh ba cheart an méid seo a mheas:

 • Dóthain spáis do thuismitheoirí, chaomhnóirí nó feighlithe leis na páistí a fhágáil ag an naíonra agus a bhailiú arís
 • Dóthain páirceála don fhoireann
 • Dóthain spáis don spraoi lasmuigh – rud atá de dhíth le seirbhís réamhscoile ar ardchaighdeán a chur ar fáil
 • An bhfuil sé gar do scoileanna, forbairt tithíochta agus áiseanna?

Tá sé riachtanach, faoin dlí, cead pleanála a fháil. Is gá cead pleanála a fháil sna cásanna seo a leanas:

 • Foirgneamh nua a thógáil
 • Foirgneamh nó ionad réamhscoile atá ann cheana féin a mhéadú
 • Athchóiriú ar spás, gharáiste nó seomra in áit chónaithe
 • An úsáid d’fhoirgneamh a athrú

Nuair atá cead pleanála á lorg cuir an méid seo san iarratas:

 • An cineál foirgnimh
 • Líon agus aois na bpáistí atá cláraithe agus líon foirne
 • Uaireanta agus laethanta le bheith i bhfeidhm
 • An méid spás talún ar fáil
 • Bainistíocht agus cóiriú an limistéir súgartha lasmuigh
 • Páirceáil, limistéar tuirlingthe, spás le tiontú

B’fhiú dul i dteagmháil leis an gcomhairle áitiúil chun seisiún comhairliúcháin don chead pleanála a lorg. Cuirfidh oifigeach pleanála comhairle ar fáil faoi oiriúnacht an tsuímh chun naíonra a oscailt nó a thógáil ann. D’fhéadfadh duine ón gcoiste cúraim leanaí a bheith ar fáil le comhairle a chur ort maidir leis an suíomh le cinntiú go n-oireann sé do naíonra nua.

Beidh ar gach naíonra deimhniú um shábháilteacht dóiteáin a fháil don tseirbhís. Déantar an deimhniú seo mar chuid den phróiseas cead pleanála den chuid is mó.

Margaíocht agus Earcaíocht

Cuirfidh fógraíocht agus cur chun cinn an naíonra le rath leanúnach do sheirbhíse. Is féidir le Gaeloideachas tacaíocht a thabhairt duit feachtas margaíochta a chur ar siúl. Tá lámhleabhar margaíochta, Inis do Scéal, ar fáil ón eagraíocht le breis treorach ann freisin.

Roinnt smaointe ar fhógraíocht agus ar chur chun cinn do sheirbhíse:

 • Teagmháil leis na scoileanna áitiúla, go háirithe na scoileanna lán-Ghaeilge
 • Cruinnithe poiblí/maidineacha caife le tuismitheoirí agus caomhnóirí
 • Suíomh idirlín a fhorbairt
 • Próifíl don naíonra a fhorbairt ar na meáin shóisialta
 • Fógraí in ionaid phobail (eaglais, comhar creidmheasa, bainc, oifigí poist, siopaí, ionad spóirt, leabharlann, ionaid leighis, dochtúir, etc.)
 • Na meáin áitiúla
 • Fóraim áitiúla

Earcaíocht

Caithfidh an naíonra beartas earcaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a shonraíonn na nósanna imeachta maidir le fostaithe agus oibrithe neamhíoctha a earcú. Leagtar amach sa pholasaí na céimeanna atá á nglacadh chun tagairtí, cáilíochtaí agus doiciméadacht ghrinnfhiosrúcháin a sheiceáil agus a fhíosrú.

Dar le Síolta (LFOLÓ 2006, 8), tá ríthábhacht ag baint le cumais, cáilíochtaí, meon agus taithí daoine fásta atá ag obair i suíomh luathbhlianta agus lena gcumas machnamh a dhéanamh ar a ról. Ba chóir go mbeadh scileanna, eolas, luachana agus meon ag múinteoirí luathbhlianta atá in oiriúint dá ról (Caighdeán 11, Síolta LFOLÓ 2006: 83).

Céard iad na cáilíochtaí atá ag teastáil le bheith ag obair mar mhúinteoir naíonra?

De réir Tusla, caithfidh múinteoirí naíonra na cáilíochtaí céanna a bheith acu is a bhíonn ag baill foirne i seirbhís luathbhlianta a fheidhmíonn trí Bhéarla.  Anuas air sin, ní mór an inniúlacht chuí sa Ghaeilge a bheith acu ionas gur féidir leo gach gné dá gcuid oibre a chur i gcrích ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge. Is gá cuimhneamh gurb í an múinteoir luathbhlianta an phríomhfhoinse Ghaeilge d’fhormhór na bpáistí. Beidh na páistí ag brath air nó uirthi siúd chun eispéireas maith réamhscoile a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Beidh an múinteoir freagrach as gach rud a bhaineann leis an naíonra, an clár teanga agus luath-oideachais agus riar iomlán an naíonra. Is é an múinteoir luathbhlianta a eagraíonn gníomhaíochtaí atá suimiúil, spreagúil, taitneamhach agus oiriúnach d’aois agus do chumas na bpáistí sa naíonra (Hickey, 1999). Teastaíonn bainistíocht agus pleanáil éifeachtach chun deiseanna fiúntacha a chur ar fáil do na páistí leis an sprioctheanga a úsáid le páistí eile agus leis an múinteoir luathbhlianta féin (Hickey & de Mejia, 2014).

Maidir leis an nGaeilge, caithfidh caighdeán ard Gaeilge a bheith ag an múinteoir luathbhlianta, idir líofacht, chruinneas agus fhoghraíocht. Ba chóir go dtuigfeadh sé nó sí conas mar a shealbhaíonn páistí an dara teanga agus a c(h)uid oibre a phleanáil dá réir. Tá gá le teanga nádúrtha a oireann do shuíomh an naíonra agus don pháiste. Molann agus spreagann an múinteoir luathbhlianta iarrachtaí an pháiste atá ag sealbhú na dara teanga.

Ba chóir don mhúinteoir cur lena c(h)umas sa Ghaeilge trí theagmháil le pobal na Gaeilge agus Gaeltachta agus trí bheith ag cur lena cruinneas sa teanga, idir Ghaeilge labhartha agus scríofa. Ba chóir don mhúinteoir Leibhéal B2 a bhaint amach ar chóras Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Is féidir eolas a fháil faoin gcóras TEG ó Gaeloideachas nó ag www.teg.ie.

Cúrsaí Gaeilge

Tá cúrsaí Gaeilge ar líne ar fáil a oireann don réim teanga atá oiriúnach don naíonra ar www.gaeilgedonnaionra.ie. Tá go leor eolais maidir le cáilíochtaí ginearálta ar fáil ar shuíomh na Roinne Leanaí & Gnóthaí Óige agus Early Childhood Ireland. Féach ar na naisc seo ach go háirithe:

DCYA Early Years Qualifications, Early Childhood Ireland Qualifications and Requirements.

Iarratas ar chúnamh

Le do thoil, déan an fhoirm thíos a chomhlánú agus beidh duine d’fhoireann forbartha na heagraíochta i dteagmháil leat le d’fhiosrúchán a phlé leat. 

Naíonra a bhunú | Opening a naíonra