Seimineáir ar líne

Tá sonraí maidir leis na himeachtaí atá beartaithe againn thíos. Beidh siad i nGaeilge amháin, murach go gcuirtear a mhalairt in iúl. Tá sé saor in aisce le freastal orthu, ní gá ach an fhoirm faoi bhun pé imeacht a bhfuil suim agat ann a chomhlánú. Má tá ceist agat ina leith, ta an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar eolas@gaeloideachas.ie.

Ar chaill tú imeacht? Tá taifid ar na himeachtaí agus acmhainní lena mbaineann ar fail ar na leathanaigh seo:

Sealbhú Teanga tríd an Drámaíocht sa Naíonra, 3 Márta 2021

03.03.21 (Sleamhnán)

Téama:Sealbhú Teanga tríd an Drámaíocht sa Naíonra

Dírithe ar: Múinteoirí Naíonra agus éinne ar spéis leo obair na naíonraí

Am agus áit: 3 Márta 2021, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Fil Uí Dhubhghaill

Le linn an tseimineáir seo, roinnfear moltaí ar an dea-chleachtas is éifeachtaí ó thaobh fhorbairt an dara teanga de tríd an drámaíocht. I measc na moltaí, beidh:

  • Rannta, dánta agus amhráin
  • Cluichí drámaíochta
  • Ábhar praicticiúil a theastaíonn chun an drámaíocht a dhéanamh
  • Treoirlínte chun dráma a léiriú ar stáitse

Is iar-mhúinteoir agus príomhoide bunscoile í Fil a chaith breis agus 23 bliain ag múineadh ranganna na Naíonán i Scoil Cholmcille, An Tulach Co. na Gaillimhe. Nuair a chuaigh sí ar luath scor i 2014 bhain sí céim máistreachta amach- M.Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge- i gColáiste Mhuire gan Smál leis an tráchtas “Tionchar na Drámaíochta ar shealbhú agus ar shaibhriú na Gaeilge i Rang Naíonán Sóisearach i Scoil Ghaeltachta”. Ó 2016 tá sí ar ais i gColáiste Mhuire gan Smál mar léachtóir agus mar theagascóir páirt-aimseartha. Tá a lán ceardlanna drámaíochta déanta aici le scoláirí in OÉGaillimh agus le grúpaí de mhúinteoirí bunscoile.

Tá an cheardlann seo dírithe ar mhúinteoirí naíonra ach go háirithe agus orthu siúd le suim agus nasc acu le naíonraí.

  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.

Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí, 4 Márta 2021

Tá seisiún eolais agus comhairliúcháin thar a bheith tábhachtach beartaithe ag Gaeloideachas i bpáirt leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar an dréachtsonraíocht nua don Ghaeilge atá díreach eisithe do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an 4 Márta. Tá gach eolas faighte ag scoileanna maidir le conas clárú don ócáid seo. Molann muid go láidir do scoileanna clárú go luath don seisiún lena spásanna a chinntiú.

Dírithe ar: Múinteoirí Gaeilge, príomhoidí agus príomhoidí tánaisteacha iar-bhunscoile (T1 amháin)

Am agus áit: 4 Márta 2021, 16.30-18.30, Zoom

Aoichainteoirí: Painéal ón CNCM agus eile. Cathaoirleach: Fíona Uí Uiginn

Daltaí ardchumais agus ardtallainne, 15 Márta 2021

Téama: Daltaí ardchumais agus ardtallainne: modhanna agus straitéisí chun tacú leo sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Dírithe ar: Múinteoirí agus Príomhoidí Bunscoile

Am agus áit: 15 Márta 2021 ag a 16.00, Zoom

Aoichainteoirí: Cormac Ó Tuairisg, Scoil Éinne, Elaine Ní Longaigh, Gaelscoil na Dúglaise agus an Dr Naoise Collins, Coláiste Ríoga na Máinliá in Éirinn (RCSI).

Díreoidh an cheardlann phraiticiúil seo seo ar mhodhanna, straitéisí agus acmhainní chun tacú le páistí ardchumais agus ardtallaine barr a gcumais a bhaint amach sa chóras lán-Ghaeilge. Déanfar plé ar céard is daltaí ardchumais nó ardtallainne ann agus conas tacú leo, mar aon le stráitéisí praiticiúla chun dúshláin thairbheacha, thaitneamhacha a chur rompu. Pléifear conas freastal ar dhaltaí ardchumais gan teacht salach ar riachtanais dhaltaí eile sa rang agus ag tógáil éilimh an lae inniu ar mhúinteoirí san áireamh.

Cormac Ó Tuairisg:

Is Príomhoide Cúnta i scoil Ghaeltachta, Scoil Éinne, An Spidéal é Cormac. Is iar-innealtóir Aerloingseoireachta é le taithí na mblianta ag dearadh comhpháirteanna d’eitleáin srl. Is stiúrthóir ar chomhlacht teicneolaíochta (Digigael Teo.) atá ann agus bíonn sé i mbun tacaíocht a thabhairt do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le córais ríomhaireachta/idirlín a shocrú agus tacaíocht a thabhairt dóibh cláir ETIM (STEM) a chur ar fáil. Cuireann sé ranganna ar fáil do pháistí ar ardchumas i réimse leathan ábhar taobh amuigh d’am scoile.

Elaine Ní Longaigh:

Is múinteoir bunscoile í Elaine i nGaelscoil na Dúglaise, Corcaigh. Tá aon bhliain déag de thaithí aici ag plé le gach rang-leibhéal sa seomra ranga lán-Ghaeilge. Bhain sí amach M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge in 2015, ag díriú ar pháistí ar ardchaighdeán Gaeilge sa chóras lán-Ghaeilge. Chaith sí seal sa Nua Shéalainn i scoileanna Maoraise, ag foghlaim faoin gcóras tumoideachais ansin.
Tá suim faoi leith ag Elaine i bhfoghlaim pháistí ar ardchumas agus i gcúrsaí litearthachta trasna na scoile. Feictear di go bhfuil deiseanna iontacha againn sa chóras lán-Ghaeilge freastal ar na páistí seo.

an Dr Naoise Collins:

Thosaigh an Dr. Naoise Collins ag obair mar mhúinteoir bunscoile. Chaith sé cúig bliana ag múinteoireacht sular thosaigh sé ar thaighde ar VR agus foghlaim na Gaeilge. Tá dochtúireacht aige san ábhar anois agus tá sé ag obair sa Choláiste Ríoga na Máinliá in Éirinn (RCSI) ag déanamh taighde ar insamhalta agus an t-oideachas. D’oibrigh an Dr Collins le páistí ardchumais sa CTYI ar feadh ceithre bliana agus tá neart eolais aige faoi bhealaí praiticúla chun na páistí seo a mhúineadh.

  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.

Luach an luath-thumoideachais iomláin (dáta le deimhniú)

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: Luach an luath-thumoideachais iomláin – buntáistí, modhanna, straitéisí praiticiúla agus moltaí do scoileanna atá á chur i bhfeidhm agus scoileanna ar mian leo an luath-thumoideachas a chur i bhfeidhm.

Dírithe ar: Múinteoirí agus príomhoidí bunscoile

Am agus áit: le deimhniú, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Tae & Plé na Naíonraí, 31 Márta 2021

Ba mhaith linn deis a thabhairt do mhúinteoirí naíonra teacht le chéile ar líne chun na cúrsaí is déanaí a phlé, tacaíochtaí cuí a aithint agus foghlaim óna chéile.

Beidh an chéad seisiún Zoom eile ar siúl ar an gCéadaoin 31.03.2021 idir 19.00-20.00.

Eagrófar teacht-le-chéile neamhfhoirmiúil gach mí, ar an gCéadaoin dheireanach mura gcuirtear a mhalairt in iúl. Ní ga clárú ach uair amháin agus seolfar an nasc chugat gach mí. Is féidir díchlárú ag am ar bith trí ríomhphost a sheoladh chugainn.

Foilseofar achoimrí beag ar an bplé go rialta i Nuachtlitir na Naíonraí ach ar ndóigh ní roinnfear aon eolas pearsanta agus déanfar cinnte de i gcónaí gur spás tacúil, taitneamhach a bheidh sa Tae & Plé.

Díreofar ar théama ar leith gach mí, agus má tá moladh ar bith agat maidir le habhar le plé, seol chuig katie@gaeloideachas.ie é. Is féidir go mbeidh spreag cheisteanna againn ó am go chéile leis an bplé a threorú agus a éascú, agus táimid an-oscailte do mholtaí ina leith.

Tae & Plé

Cláraigh anseo agus seolfar nasc Zoom chugat ar an lá. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur gá clárú roimh 12.00 ar an lá le cinntiú go mbeidh tú san áireamh!
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat gur mhaith leat go bpléifear ar an oíche. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a phlé
  • Roinn anseo acmhainní ar bith úsáideacha a úsáideann tú féin chun tacú le sealbhú/forbairt teanga/RSO. Roinnfear liosta de na moltaí ar fad ar an oíche.