Products

Cart

Comhlachtaí PhD – Fiontar & Scoil na Gaeilge

by | Feb 8, 2021 | Ginearálta

Fáiltítear roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar chomhaltachtaí PhD atá á dtairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte ag an Scoil as a clár taighde agus tá saineolas acadúil ag baill foirne sna réimsí seo a leanas: teanga agus saíocht na Gaeilge ón ré is luaithe go dtí an litríocht chomhaimseartha; na daonnachtaí digiteacha; an bhainistíocht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht. Is féidir teacht ar phróifíl agus réimsí taighde bhaill foirne uile na Scoile ag an nasc seo a leanas.  https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

Na Comhaltachtaí:

Beidh luach €16,500 (stipinn) per annum ag gabháil leis na comhaltachtaí agus clúdófar na táillí clárúcháin bliantúla go ceann tréimhse 4 bliana ar chuntar go ndéanfaidh iarrthóirí an dul chun cinn acadúil riachtanach ó bhliain go chéile. Beidh na hiarrthóirí a n-éiríonn leo comhaltacht a bhaint amach cláraithe le haghaidh PhD le Fiontar & Scoil na Gaeilge agus beidh an taighde faoi stiúir bhaill foirne na Scoile. Lonnófar iarrthóirí ag stáisiún oibre in oifig chuí sa Scoil agus beidh fáil acu ar ríomhaire agus ar acmhainní agus seirbhísí taighde iarchéime na hOllsoile. Beidh iarrthóirí faoi réir Rialacháin Acadúla um Iarchéimeanna Taighde na hOllscoile maidir le gach gné dá gclár taighde.

Cáilíochtaí Riachtanacha:

Ní mór cáilíochtaí sa réimse cuí a bheith ag iarratasóirí le haghaidh an chláir PhD de réir mar atá leagtha amach i Rialacháin Acadúla um Iarchéimeanna Taighde na hOllscoile (§3.3):

Bunchéim (Leibhéal 8):                Céad Onóracha Dara Onóracha, Grad 1

Máistreacht (Leibhéal 9):             Céad Onóracha Dara Onóracha

An Próiseas Iarratais:

Ní mór do dhaoine ar suim leo na comhaltachtaí iarratas a réiteach ina mbeidh na nithe seo a leanas san áireamh: (1) CV (nach faide ná trí leathanach) ina mbeidh cur síos ar a dtaithí acadúil go dtí seo; (2) liosta d’aon fhoilseacháin/imeachtaí acadúla a raibh baint acu leo ó bhain siad a gcéim acadúil amach; (3) cur síos ar thogra taighde (gan dul thar 1,000 focal) a bhfuil suim acu tabhairt faoi. Níor mhór go dtiocfadh an togra sin le raon sainchumas taighde na mball foirne sa Scoil. D’fhéadfadh agallaimh a bheith i gceist mar chuid den phróiseas iarratais.

Féadfaidh iarratasóirí gné ar bith den phróiseas a fhiosrú de rphost le Ceann na Scoile, an tOllamh Ciarán Mac Murchaidh. Ba chóir d’iarrthóirí iarratas leictreonach a chur ar aghaidh chuig ciaran.macmurchaidh@dcu.ie faoi 1200h, Dé Céadaoin 31 Márta, 2021.

NÍ GHLACFAR LE hIARRATAIS CHRUA.