Covid-19 Eolas & Acmhainní

Is tréimhse dhúshlánach í seo le naíonraí agus scoileanna dúnta don am i láthair. De bharr seo, beidh Gaeloideachas ag bailiú eolais, acmhainní, bunachair de theagascóirí ar líne agus eile le cabhrú le páistí, daltaí scoile, múinteoirí, tuismitheoirí agus caomhnóirí ag obair ón mbaile.

Anuas air seo, beidh comórtais, dúshláin agus fís-cheardlanna á reachtáil againn. Is féidir an t-am seo sa bhaile a úsáid i mbealach áisiúl agus oideachasúil!

Coinnigí súil ar an leathanach seo d’ábhar nua gach lá.

Clár na Seachtaine

Agus an samhradh buailte linn, ní bheidh Clár na Seachtaine á scaipeadh a thuilleadh ach is féidir dul siar ar gach Clár ó thús na dianghlasála thíos:

Is féidir clárú le Nuachtlitreacha Gaeloideachas a fháil anseo: bit.ly/SínighSuas

Múinteoirí

Ábhair úsáideacha don strus agus tráma

Íoslódáil Anseo: Help me make sense of the world Brain development card (Irish)

Gheobhaidh sibh iniata ábhair úsáideacha ó Safeguarding Board NI ar strus agus tráma. Bain úsáid as an nasc seo thíos fosta leis na comhaid níos mó a aimsiú faoin mhír ‘Áiseanna Strus agus Tráma’ (Comhairle na Gaelscolaíochta)

Ag Fanacht Sábháilte Ar Líne Le Linn Paindéim

Léigh faoin dea-chleachtas anseo

(An Coimisiún Um Chosaint Sonraí)

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian

Léigh faoin dea-chleachtas anseo

(An Coimisiún Um Chosaint Sonraí)

Déan teagmháil linn ar obairbhaile@gaeloideachas.ie

Páistí sa Naíonra

NAÍONRAÍ

17.05.2020 Nuachtlitir na Naíonraí/Newsletter for Naíonraí

Scéim Fóirdheontais Pá

Tá go leor eolais roinnte ag an Roinn Leanaí le cúpla seachtain anuas maidir leis an Scéim Fóirdheontais Pá nua a chuirfear ar fáil d’earnáil na luathbhlianta le linn géarchéim Covid-19. 

Is faoi gach seirbhís luathbhlianta atá sé cinneadh a dhéanamh páirt a ghlacadh sa scéim nó gan. 

Le híocaíocht a fháil faoin scéim ar Aoine an 24 Aibreán, is gá clárú roimh 17.00 ar Máirt an 21 Aibreán. 

Na príomh phointí mar a bhaineann leis na naíonraí ná:

 • Is ar mhaithe le fostóirí a chumasú le foireann a choinneáil atá an scéim á sholáthar
 • Clúdóidh an scéim pá do bhaill foirne ar íosmhéid de €350 agus uasmhéid de €585 in aghaidh na seachtaine
 • Dóibh siúd atá féinfhostaithe, féach uimhir 31 sa cháipéis FAQ
 • Beidh íosmhéid €300 in aghaidh na seachtaine ar fáil le costais eile a chlúdach (nó 15% de na costais pá, pé acu is airde)
 • Is féidir foireann a athfhostú sa chás gur cuireadh deireadh lena bhfostaíocht cheana
 • Níl aon táillí le gearradh ar thuismitheoirí
 • Tá na scéimeanna maoinithe eile ar fad (ECCE agus eile) le stopadh le linn an tréimhse seo
 • Mairfidh sé ar feadh 3 mhí
 • Is féidir go bhforbróidh an scéim seo thar am, agus ba cheart súil a choinneáil ar PIP, áit a bhfógrófar aon eolas nua.
 • Le tacaíocht a fháil ina leith, déan teagmháil le eypc@pobal.ie.

Scéim Nua: Naíonraí ar Líne

Tá Gaeloideachas ag fiosrú bealach simplí agus cost-éifeachtach le cabhrú le naíonraí leis seo, agus chuige sin tá muid ag lorg léiriú spéise ó naíonraí gur mian leo suíomh idirlín a fhorbairt. 

An buntáiste don naíonra:

 • Suíomh idirlín ar ardchaighdeán agus ar chostas íseal
 • Bealach le nuacht agus eolas a scaipeadh go héasca ar phobal an naíonra
 • Áis phoiblíochta mhaith do thuismitheoirí agus caomhnóirí atá ag lorg naíonra dá gcuid páistí
 • Rochtain ag an naíonra agus an pobal ar an suíomh ón bhfón nó ríomhaire
 • Oiliúint agus tacaíocht ar fáil ó Gaeloideachas

Léigh níos mó anseo.

Facebook Group for Naíonraí Teachers

Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

Gaeilge don Naíonra

Forbraíodh an suíomh seo mar acmhainn dóibh siúd atá ag obair i Naíonraí agus atá ag iarraidh cur lena muinín sa Ghaeilge, agus dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ag obair i Naíonraí amach anseo.

Páistí sa Bhunscoil

BUNSCOIL

June 2020: End of Year Newsletter (Gaeloideachas)

Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

Nuachtlitir COGG (An Comhairle Um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta)

Tá foireann COGG ag roinnt na nuachtlitreach seo chun cuidiú le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna na tíre agus iad ag iarraidh straitéisí cianfhoghlama a chur i bhfeidhm. Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú smaointe maidir le háiseanna foghlama ar líne, smaointe don chianfhoghlaim agus nascanna úsáideacha ó eagraíochtaí eile.

Padlet

Tools, apps and websites to support Irish primary pupils working in the home – List created by Ciara Reilly, Lecturer in Education (ICT and Digital Education) www.mie.ie

Acmhainní & Naisc ar Líne

Réimse leathan d’acmhainní saor in aisce bunaithe ar ábhar na bunscoile.

Dúshlán an Lae do Naíonáin Shóisearacha go Rang a Dó

Buíochas le Scoil Oilibhéir as seo a chur le chéile agus a roinnt linn.

Dúshlán an Lae do Rang a Dó go Rang a Sé

Buíochas le Scoil Oilibhéir as seo a chur le chéile agus a roinnt linn.

Tuismitheoirí & Caomhnóirí

TUISTÍ

Ábhar DCYA – Tacaíocht do Thuismitheoirí

Let’s Play Ireland

First 5

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar thuismitheoirí a luaithe is a fhaighimid iad.

‘Déan Comhrá’ on YouTube

Lean ár seinnliosta “Déan Comhrá” arYouTube le cleachtadh a dhéanamh ar do chuid Gaeilge le go mbeidh tú in ann focail agus frásaí a úsáid le do pháiste ó lá go lá! Bunaithe ar ár leabhrán Déan Comhrá (íoslódáil saor in aisce)


Tearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

Is grúpa é seo do thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil páiste acu sa chóras oideachais lán-Ghaeilge. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí naíonra, Gaelscoile, Gaelcholáiste agus thuismitheoirí Gaeltachta. Tá súil againn go mbeidh tuismitheoirí in ann plé a bheith acu lena chéile, acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta, smaointe agus eolas úsáideach a roinnt ar a chéile, mar aon le ceisteanna a chur.

IrishForParents.ie

D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn do thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí.

Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

Bileog le leideanna ar chonas cabhrú le do pháiste sa bhaile.

Smaointí don Deireadh Seachtaine

Play “as Gaeilge” at Home!

Smaointí ar chonas spraoi le do pháiste sa bhaile ag úsáid do chuid Gaeilge.

Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Clár na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

To receive weekly emails with Plan for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

Cláraigh / Subscribe

* indicates requiredAcmhainní & Eolas / Resources & Information