Covid-19 Information & Resources

Bliain Úr Mhaith

These are challenging times with the current COVID restrictions. Based on the government’s guidelines and information from the HSE, Gaeloideachas will be gathering information, resources, and more to support children, students, teachers, parents and guardians who are preparing for the return to school.

As well as providing resources on COVID precautions, we will also be sending a weekly newsletter “Moladh na Seachtaine” (Idea of the Week), designed to provide information and educational resources that cater to all three school levels (naíonraí, primary & secondary) as well as parents and guardians. If you wish to received these emails, please sign up to our newsletters here.

Keep an eye on this page for new material everyday, as well as information that was sent out last term.

Competitions

Keep an eye out for competitions in the coming school year 2020/2021.

Thank you to all who entered our previous competitions. Look back at all our previous entries and winners from the last school term 2019/2020:

Teachers

Ábhair úsáideacha don strus agus Tráma

Ag fanacht sábháilte arl íne le linn Paindéim

Cosaint sonraí pearsanta agus tú ag obair ó Chian

Naíonra

Nollaig Sa Naíonra

Póstaeir COVID-19 don Seomra Ranga

Ag Glanadh Lámh (Amhráin)

  • Caithfidh Mé Mo Lámha a Ní:

Aon, dó, trí | Caithfidh mé mo lámha a ní!

  • Féach Ar Mo Lámha:

Féach ar mo lámha, a haon, a dó! | Tá siad salach, ó bhó, bhó!

  • Tá Mo Lámha Glan:

Tá mo lámha glan! X3 | Hé hó, mo Dhaidí ó! | Tá mo lámha glan!

Tacaíochtaí ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar naíonraí a luaithe is a fhaighimid iad.

Nuachtlitreacha Reatha

Facebook Group for Naíonraí Teachers

  • Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile. https://www.facebook.com/groups/150268391975726/

Gaeilge don Naíonra

  • D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn dóibh siúd atá ag obair i naíonraí agus gurbh mhaith leo cur lena gcuid scileanna teanga sa Ghaeilge. https://gaeilgedonnaionra.ie/

Primary School

Póstaeir COVID-19 don Seomra Ranga

Treoracha & Comhairle an Rialtais i leith COVID-19

  • Guide | Treoir: Meastóireacht ar Chianteagasc agus ar Chianfhoghlaim. Tá na doiciméid seo comhlánaithe ag Ciorclán 0074/2020 a d’éiligh ar gach scoil bearta teagmhasacha cuí a chur i bhfeidhm lena chinntiú go mbíonn siad ullamh le leanúint de thacaíocht a thabhairt don teagasc agus don fhoghlaim má tharlaíonn dúnadh scoileanna i bpáirt nó go hiomlán. (PDF) (Márta 2021) https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2021/04/IV_ERTAL_Guide-for-schools_Draft_18_-March.pdf

 

Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

  • Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile. https://www.facebook.com/groups/muinteoiribunscoile/

Acmhainní & Naisc ar Líne

Secondary School

Póstaeir don Seomra Ranga

Government Advice & Instructions

Leaving Cert

Junior Cert

Sport

Geography

Parents & Guardians

Christmas Crafts At Home

Support for Parents from the Department of Children & Youth Affairs

Gaeloideachas has inquired with the Department about making these supports and services available through the medium of Irish. We will continue contact with the Department until all resources and supports are provided in Irish as well as English, and will update you with these documents as soon as they are made available.

‘Déan Comhrá’ on YouTube

Tearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

  • This is a support group for parents and guardians of children attending a naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste or Gaeltacht school. A place to share ideas, resources, information and questions with each other. https://www.facebook.com/groups/tuismitheoiri/ 

IrishForParents.ie

  • Site has been developed by Gaeloideachas as a resource for parents whose children attend Irish-medium primary schools and also as a resource for teachers who teach Irish language classes for parents. https://irishforparents.ie/resources-for-parents/

Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

Smaointe ar chonas spraoi le do pháiste sa bhaile ag úsáid do chuid Gaeilge.

Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Moladh na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

To receive weekly emails with Idea for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

Cláraigh / Subscribe

* indicates requiredAcmhainní & Eolas / Resources & Information