Cad iad na bealaí is éifeachtaí le tacú le sainmhúinteoirí iar-bhunscoile teanga a chomhtháthú ina gcuid ábhar? Cás-staidéar ar chur chuige déach: pleanáil agus forbairt ghairme.

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann phraiticiúil ó Chaitlín Ní Ruanaidh, Coláiste Feirste, ar an FCÁT agus straitéisí praiticiúla a bhféadfadh le múinteoirí an teanga a chomhtháthú sna sainábhair ag leibhéal iar-bhunscoile. Roinntear cleachtais atá i bhfeidhm i gColáiste Feirste agus bealaí a thugtar tacaíocht do mhúinteoirí na scoile a gcuid Gaeilge féin a shaibhriú.

Sainphróifíl an Dea-Oide Tumoideachais: An Gort fós le Treabhadh

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an gcomhtháthú ábhair agus teanga leis an Dr Sarah Ní Dhuinnín, Ollscoil Luimnigh, ina pléitear teicnící praiticúla teagaisc & dea-chleachtas rangbhunaithe.
Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí Gaeilge, do mhúinteoirí ábhair agus don cheannaireacht iar-bhunleibhéil lán-Ghaeilge, maraon le taighdeoirí ar bith atá ag plé leis an réimse seo.

An t-aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil: deiseanna, dúshláin agus dearcthaí.

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an aistriú chuig an iar-bhunscoil le Hilary Ní Chonchubhair, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Pádraig Ó Fionnmhúchán, Gaelcholáiste Mhic Shuibhne agus an Dr Róisín Ní Mhulláin, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí bunscoile agus múinteoirí iar-bhunscoile, araon.

The Challenges Facing Irish-Medium Primary and Post-Primary Schools When Implementing a Whole-School Approach to Meeting the Additional Education Needs of Their Students

Achoimre: The literature states the importance of adopting a whole-school approach to inclusion and for meeting the needs of all students. This study investigated the challenges faced by Irish-medium (IM) primary and post-primary schools in relation to providing a whole-school approach to inclusion […]. The findings suggest that
like immersion schools internationally, IM schools need more resources through the medium of Irish
in relation to assessment, evidence-based interventions, and teaching/learning resources.