Oideachas lán-Ghaeilge agus Riachtanais Speisialta Oideachais - leabhrán eolais do thuismitheoirí

Irish-medium education and Special Educational Needs - booklet for parents

Ordaigh leagan clóite | Order a printed copy

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Le n-ordú | Available to order, Naíonra | Preschool, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, Gaeloideachas, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism