Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Seisiún eolais ó Mandy McGarvey, Bainisteoir Foirne, An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS/NCSE) maidir le bunú agus buanú ranganna speisialta agus na tacaíochtaí atá ar fáil ón CNOS ina leith. Tá an seisiún feiliúnach don bhunleibhéal agus iar-bhunleibhéal, araon.

Seo seisiún eolais trasearnála ó bhaill foirne na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) do mhúinteoirí agus phríomhoidí bunscoile agus iar-bhunscoile, araon. Roinnfear eolas maidir le forbairtí reatha atá ag tarlú sa CNOS agus tabharfar noda praiticúla ar na nithe seo a leanas:

  • Iarratais do riachantais
  • Deontais agus cistiú a bhaineann le rang speisialta
  • Forbairt Ghairmiúil Leanúnach atá ar fáil trí Ghaeilge do scoileanna ag an dá leibhéal
  • Iarratais do rang príomhshrutha
  • Tacaíochtaí eile atá ar fáil ón CNOS

Mandy McGarvey ag obair leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) ó 2008. Tá cáilíocht mar mhúinteoir bunscoile agus mar theiripeoir ulabhra agus teanga, araon, aici. Bhíodh Mandy ag obair mar Eagraí um Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO) leis an NCSE roimhe seo. Is bainisteoir foirne í ó 2018 agus bíonn sí ag plé leis na múinteoirí ar cuairt do dhaoine óga bodhra nó dhaoine faoi allaíre agus na múinteoirí ar cuairt do dhaoine óga lagmhairc nó dalla. Is bainisteoir í ar na comhairleoirí freisin.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, RSO | Special education, TF2023, Uathachas | Autism