Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an aistriú chuig an iar-bhunscoil le Hilary Ní Chonchubhair, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Pádraig Ó Fionnmhúchán, Gaelcholáiste Mhic Shuibhne agus an Dr Róisín Ní Mhulláin, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí bunscoile agus múinteoirí iar-bhunscoile, araon.

Sa cheardlann seo, pléifear an t-aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil, tréimhse shuntasach i saol an fhoghlaimeora. Pléifear na droichid éagsúla idir an dá earnáil, agus díreofar ar dhroichead na teanga go príomha. Féachfar freisin ar na róil éagsúla a thacaíonn le haistriú rathúil. Roinnfidh Seán Ó Freaghaile, Múinteoir i bhFeighil, Gaelcholáiste Mhic Shuibhne, straitéisí aistrithe agus dearcthaí na scoláirí ar thréimhse an aistrithe.

Pléifidh an Dr Róisín Ní Mhulláin cúrsaí léitheoireachta agus litearthachta agus an t-aistriú ó Churaclam Teanga na Bunscoile go sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí agus bealaí ar féidir dul i ngleic le teanga agus téarmaíocht nua a fhoghlaim agus a shealbhú. Déanfaidh Róisín tagairt do Leabhrán Téarmaí COGG atá ar fáil ag: www.cogg.ie/leabhran-tearmai

Is léachtóir san oideachas í Hilary Ní Chonchubhair i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Sular ceapadh í mar chomhordaitheoir socrúcháin scoile ar an gclár B.Oid. Gaeilge anuraidh, chaith Hilary trí bliana mar Mhúinteoir i bhFeighil ar Aonad lán-Ghaeilge DEIS (Gaelcholáiste Mhic Shuibhne) i dtuaisceart chathair Chorcaí. Tá deich mbliana de thaithí aici mar mhúinteoir iar-bhunscoile. Tá máistreacht i gceannaireacht scoile agus dioplóma iarchéime san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta aici agus tá PhD ar bun aici anois faoi stiúr an Dr T.J. Ó Ceallaigh agus an Dr Niamh Dennehy atá maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Tá spéis ar leith aici san aistriú, feasacht teanga agus oiliúint múinteoirí.

Is múinteoir iar-bhunscoile é Pádraig Ó Fionnmhúchán i nGaelcholáiste Mhic Shuibhne, Cnoc na hAoine, Contae Chorcaí. Tá trí bliana de thaithí aige ag múineadh Gaeilge agus Gnó sa seomra ranga lán-Ghaeilge agus cúrsa iarchéime i Riachtanais Speisialta Oideachais déanta aige i gColáiste Mhuire gan Smál. Tá an-suim aige i gCleachtas Machnamhach agus i mbreathnóireacht phiaraí Múinteoirí agus tá iarchéim sa Mheáncheannaireacht agus sa Mheantóireacht á críochnú aige faoi láthair.

Ceapadh an Dr Róisín Ní Mhulláin ina hOifigeach Iar-bhunscoile leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in Eanáir 2023. Chaith sí cúig bliana déag i gColáiste San Aingeal, Sligeach, mar léachtóir ag plé le hábhair oidí agus le mic léinn iarchéime agus tá taithí aici mar stiúrthóir ar thráchtais agus ar thaighde agus mar theagascóir ar shocrúcháin scoile. Tá taithí éagsúil mar theagascóir aici – le glantosaitheoirí, foghlaimeoirí bunscoile agus méanscoile, agus foghlaimeoirí fásta. Tá PhD aici ar litríocht Ghaeilge na nÓg agus tá an-spéis aici i litríocht do dhaoine óga agus i gcursaí léitheoireachta.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: Aistriú | Transitions, FGL | CPD, TF2023