Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ó Frank Ó Tormaigh agus Tríona Nic Fhinn, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, maidir leis an Tairseach agus forbairtí ETIM ag leibhéal na bunscoile. Bhí ábhar sa seisiún a bhí feiliúnach do leibhéal na bunscoile agus leibhéal na hiar-bhunscoile, araon, mar a bhain leis an Tairseach.

Sa cheardlann seo, beidh deis ag múinteoirí spléachadh a fháil ar na hacmhainní is déanaí atá ar fáil don oideachas lán-Ghaeilge. Beidh deis acu foghlaim conas acmhainní a aimsiú agus conas a gcluichí idirghníomhacha féin a chruthú don seomra ranga. Tá na hacmhainní bunscoile agus iar-bhunscoile ar fáil ar an Tairseach. Anuas air sin, tabharfar spléachadh ar na hacmhainní agus forbairtí is déanaí atá taghta chun cinn maidir le ETIM (STEM) ag leibhéal na bunscoile.

Ceapadh Frank Ó Tormaigh ina Oifigeach Oideachais (Digiteach) le COGG i Márta 2020. I ndiaidh dó Ard-Dioplóma san Oideachas Bunscoile a bhaint amach in 2008, chaith sé 12 bhliain ag saothrú mar mhúinteoir bunscoile. Chaith sé 2 bhliain den tréimhse sin mar Phríomhoide Cúnta 1 i nGaelscoil Eiscir Riada, Leamhcán. In 2017, bhain sé amach Máistreacht san Fhoghlaim Dhigiteach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit inar chaith sé 2 bhlian ag obair mar léachtóir leis an bhfoireann SEIG.

Ceapadh Tríona Nic Fhinn ina hOifigeach Oideachais (ETIM) le COGG i Lúnasa 2023. Tá 11 bhliain déanta aici ag obair mar mhúinteoir bunscoile. D’oibrigh sí freisin leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, ar an bhfoireann bunscoile do ETIM. Tá Máistreacht san Eolaíocht (Ceannaireacht agus Bainistíocht) aici. I láthair na huaire, tá Máistreacht i Staidéar Oideachais Matamaitice Bunscoile idir lámha aici.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, TF2023, Uimhearthacht | Numeracy