Seimineáir ar an disléicse Seisiún eolais ar Clicker Acmhainní Gaeilge le tacú le páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ABAIR: acmhainní teicneolaíochta don Ghaeilge Acmhainní le cabhrú le cúrsaí teanga agus litearthachta (fónaic ina measc) Acmhainní don bhfolláine agus aireachas Forbairt Scileanna Cumarsáide agus Scileanna don bhFoghlaim Fad Saoil Mata agus Uimhearthacht Breis acmhainní agus treoirlínte ón CNOS

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, Gaeloideachas, RSO | Special education, Uathachas | Autism