Nuachtlitir Úrnua ar Riachtanais Speisialta Oideachais Coiste Comhairleach Gaeloideachas ar RSO An gá le taighde maidir le RSO sna naíonraí Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais An bhfuil an t-oideachas lán-Ghaeilge oiriúnach do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu? Smaointe don Seomra Ranga Cruinniú an-dearfach le CNOS Leithdháileadh Acmhainní

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism