Sábháil an dáta! Tacaíocht do pháistí óga a bhfuil disléicse orthu An bhfuil físeáin nua Gaeloideachas ar an disléicse feicthe agat? Cúpla meabhú don seomra naíonra nó seomra ranga Sparánachtaí Taighde & Scéimeanna Maoinithe COGG

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism