Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar shaibhriú teanga trí Chuarclam Teanga na Bunscoile le Bairbre Ní Thuairisg agus Pádraig Mac Cába, Oide. Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí bunscoile.

Sa cheardlann seo, roinnfear straitéisí praiticiúla maidir le conas tacú le páistí bunscoile an cumas teanga atá acu a shaibhriú.

  • Iniúchadh a dhéanamh ar thuiscintí ar ‘Saibhreas Teanga’ i gcomhthéacsanna éagsúla scoile
  • Deiseanna chun saibhreas teanga a fhorbairt trí shnáitheanna an churaclaim agus ar fud na scoile a chíoradh
  • Dea-chleachtas chun saibhreas teanga a fhí le chéile le teagaisc agus foghlaim na teanga a phlé
  • Eispéiris foghlama a aithint/a chleachtadh a thacaíonn le saibhreas teanga i dtimpeallacht ilteangach scoile.

Is príomhoide teagaisc bunscoile í Bairbre Ní Thuairisg i Scoil na Maighdine Muire gan Smál i gCamus, Co. na Gaillimhe, agus tá sí ar iasacht le hOide i láthair na huaire. Tá blianta fada de thaithí aici ag plé le saibhriú teanga sa seomra ranga Gaelscoile agus scoil Ghaeltachta agus mar chuiditheoir leis an tSFGM (Oide) le roinnt blianta anuas. Tá céim máistreachta aici i múineadh teangacha agus chaith sí tréimhsí ag plé le bearta oideachasúla éagsúla: mar chomhlach le COGG don Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, an clár Mar a Déarfá! a chur in oiriúint do Naíonáin i scoileanna Gaeltachta ó thaobh áiseanna foghlama agus measúnaithe de agus scéim Saibhrithe Teanga a chur ar bun i Scoileanna Gaeltachta ag baint úsáide as cartlann RnaG mar bhunús de scéalta digiteacha.

Is múinteoir bunscoile agus príomhoide cúnta 1 é Pádraig Mac Cába i Scoil Phóil Naofa, An Uaimh, Co. na Mí, agus tá sé ar iasacht le hOide. Tá neart blianta de thaithí aige ag plé leis an nGaeilge & saibhriú teanga ag leibhéal na bunscoile, ag an tríú leibhéal le hábhair oidí i gcoláistí oiliúna éagsúla, i suíomhanna Gaeltachta (Coláiste Bhríde, Rann na Feirste) agus leis an tSFGM. Tá B.A. agus M.A. aige sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad. Tá spéis mhór aige i saibhriú teanga an pháiste trí mheán na léitheoireachta, scríbhneoireachta agus teanga ó bhéal agus na féidearthachtaí chun cuidiú le múinteoirí an teanga a shaibhriú ag leibhéal na bunscoile.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab, TF2023, Tumoideachas | Immersion