Dírítear ar théamaí praiticiúla tríd an Treoir seo atá forbartha ag Gaeloideachas agus Ionad Uathachais Middletown, mar aon le príomhthréithe an uathachais agus tacaíochtaí chun cabhrú le páistí agus daoine óga uathacha bláthú sa naíonra nó ar scoil: Uathachas a thuiscint; Fobairt an dara teanga; Scileanna cumarsáide; Tacaíochtaí sa timpeallacht foghlama; Pleanáil don teagasc agus don fhoghlaim; Seicliosta don tumoideachas; Naisc agus acmhainní úsáideacha; Agus go leor eile! Is í seo an t-aon Treoir don uathachas atá deartha go sonrach don suíomh lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus a thógann an suíomh uathúil tumoideachais/dátheangach agus an t-uathachas san áireamh, mar aon le riachtanais uathúla na múinteoirí agus na bpáistí is daoine óga uathacha. Beidh sé ar fáil mar PDF ar líne agus beidh sé i gceist é a nuashonrú agus a chur leis ar bhonn rialta de réir mar is cuí.

Tá an-ríméad ar Gaeloideachas agus Middletown Centre for Autism (Ionad Uathachais Choillidh Chanannáin) an treoir tacaíochta seo do mhúinteoirí a chur ar fáil. Is toradh é an leabhrán ar thionscadal mór comhoibrithe idir an dá eagraíocht agus a bhfuil 60 acmhainn curtha ar fáil i nGaeilge anois dá bharr: acmhainní luathbhlianta, acmhainní don seomra ranga agus podchraoladh. Tá súil againn go rachaidh an Treoir Tacaíocha seo go mór chun leasa na bpáistí agus daoine óga uathacha atá sa chóras oideachais lán-Ghaeilge agus go dtabharfaidh sí noda agus comhairle bhreise dá múinteoirí ar conas tacú leis na foghlaimeoirí seo barr a gcumais a bhaint amach sa chóras tumoideachais.

Forbraíodh an leabhráin seo ag cuimhneamh ar riachtanais an mhúinteora ghnóthaigh, agus cuirtear béim ann ar thacaíochtaí agus acmhainní a chur ar fáil ar bhealach atá simplí agus inrochtana dóibh siúd a mhúineann páistí agus daoine óga uathacha trí mheán na Gaeilge.
Tá sé roinnte ina dhá réimse leathana. Is iad seo:
➤ Difríochtaí foghlama a thuiscint
➤ Acmhainní tacúla

Níl an Treoir iomlán uileghabhálach ach tugann sé aghaidh ar chuid de na difríochtaí foghlama agus dúshláin a d’fhéadfadh a bheith roimh dhaltaí agus scoláirí uathacha sa timpeallacht foghlama. Mar shampla, cleachtais teagaisc, difríochtaí céadfacha agus bainistíocht imní. Gheobhaidh na múinteoirí sin a bhfuil an acmhainn seo úsáideach dóibh ina naíonraí, scoileanna agus seomraí ranga, tuilleadh eolais agus seisiúin oiliúna ar shuíomhanna gréasáin Middletown agus Gaeloideachas: www.middletownautism.com agus www.gaeloideachas.ie

Táimid an-bhuíoch den tacaíocht agus den mhaoiniú breise a thug Foras na Gaeilge do Gaeloideachas a cheadaigh dúinn dul i bpáirt le hIonad Uathachais Middletown chun an pacáiste acmhainní tacaíochta seo a chur ar fáil do mhúinteoirí naíonra agus scoile, mar aon le teaghlaigh na bpáistí agus dhaoine óga. Tá buíochas mór ar leith ag dul leis na hoideoirí ar fad a thug aiseolas agus moltaí breise praiticiúla dúinn le háireamh anseo. Chabhraigh a gcuid saineolais, taithí agus taighde go mór linn. 

Ba mhaith linn buíochas speisialta ó chroí a ghabháil le foireann Ionad Uathachais Middletown as a gcuid tacaíochta agus comhoibrithe ar an tionscadal uaillmhianach seo. Tá buíochas mór ag gabháil le Dee Hogan as a cuid tiomantais agus obair mhór ar an leabhrán, mar aon leis na noda uilig atá roinnte aici ann. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Dr Fiona McCaffrey chomh maith as a stiúir, díograis agus comhairle ó thús deireadh. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Taighdeoir | Researcher, Treoirleabhar | Handbook, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism