Folúntais: Stiúrthóir Cúnta

Jul 7, 2020

Dualgais agus Freagrachtaí

 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. 
 • An scéim ECCE a threorú don Naíonra.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta.
 • Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú.
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá. 
 • Polasaí agus nósanna imeachta a athbhreithniú.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú.
 • Na taifid go léir a choinneáil mar is gá do Phobal agus Tusla.
 • An Naíonra a chuir i gcéill le linn cigireacht Pobal agus Tusla.
 • Árachas a chinntiú agus trealamh sábháilteachta a chothabháilagus sheirbhísiú go rialta ie. Trealamh Dóiteán etc.
 • Caidrimh dhearfacha a leanúnacha a fhorbairt le tuismitheoirí. 
 • Cruinnithe foirne rialta a eagrú.
 • Earcaíocht, ionduchtú, breithmheas agus riachtanais oiliúna don fhoireann a chomhordú.
 • Dul i gceannas páistí agus baill foirne agus iad a stiúradh i gcás éigeandála.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá.

Ag teastáil:

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 6 nó níos airde in Cúram Leanaí.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide.
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí.

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracaitlin@gmail.com roimh 12.00 pm 20ú Iúil 2020.

Dáta tosaithe 24 Lúnasa 2020