Folúntas: Príomh Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Jun 17, 2020

Post Naíonra (2)

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities

 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children.
 • An scéim ECCE a threorú don Naíonra. Lead the ECCE Scheme for the Naíonra.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta. Develop crriculum in line with Aistear and Síolta.
 • Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú. Prepare long term, medium term and short term plans.
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú. Ensure a good standard of hygiene.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá. Undertake training as required.
 • Polasaí agus nósanna imeachta a athbhreithniú. Revise policies and procedures as required.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú. Adhere to Child Protection Policy of Naíonra Cholmcille and report any concerns.
 • Na taifid go léir a choinneáil mar is gá do Phobal agus Tusla. Maintain all records as required by Pobal and Tusla.
 • An Naíonra a chuir i gcéill le linn cigireacht Pobal agus Tusla. Represent Naíonra Cholmcille during Pobal and Tusla inspections.
 • Árachas a chinntiú agus trealamh sábháilteachta a chothabháilagus sheirbhísiú go rialta ie. Trealamh Dóiteán etc. Ensure adequate insurance and all safety equipment is maintained and regularly serviced ie. Fire Equipment etc.
 • Caidrimh dhearfacha a leanúnacha a fhorbairt le tuismitheoirí. Develop ongoing positive relationships with parents.
 • Cruinnithe foirne rialta a eagrú. Organise regular staff meetings.
 • Earcaíocht, ionduchtú, breithmheas agus riachtanais oiliúna don fhoireann a chomhordú. Co-ordinate recruitment, induction, appraisal and training requirements for staff.
 • Dul i gceannas páistí agus baill foirne agus iad a stiúradh i gcás éigeandála. Be able to take charge and direct children and staff in case of an emergency.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra. Maintain strict confidentiality, any breach of confidentiality about children or their families in the Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá. Perform any other reasonable duties as required.

Ag teastáil | Requirements

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 6 nó níos airde in Cúram Leanaí. Qualification FETAC Level 6 or above in Childcare.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí. Experience in the Childcare sector.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne. Good organisational and team skills.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide. Good standard of conversation through Irish
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí. Good ability to communicate with parents, team and children.

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 12.00 pm 26 Meitheamh 2020. If interested please send an application, along with CV and copies of qualification certificates and 2 references to naionracholmcille@gmail.com before 12.00pm 26 June 2020.

Íoslódáil Níos Mó Eolais Anseo | Download More Info Here

Dáta tosaithe 24 Lúnasa 2020| Start date 24 August 2020