Vacancy: Stiúrthóir Cúnta Breise AIM

Jul 22, 2020

Post Naíonra

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities
 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta. Develop curriculum in line with Aistear and Síolta.
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú. Ensure a good standard of hygiene.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá. Undertake training as required.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú. Adhere to Child Protection Policy of Naíonra Cholmcille and report any concerns.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra. Maintain strict confidentiality, any breach of confidentiality about children or their families in the Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá. Perform any other reasonable duties as required.

Ag teastáil | Requirements

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 5 nó níos airde in Cúram Leanaí. Qualification FETAC Level 5 or above in Childcare.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí. Experience in the Childcare sector.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne. Good organisational and team skills.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide. Good standard of conversation through Irish. 
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí. Good ability to communicate with parents, team and children.

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 12.00 pm 31 Iúil 2020.
Dáta tosaithe 24 Lúnasa 2020

If interested please send an application, along with CV and copies of qualification certificates and 2 references to naionracholmcille@gmail.com before 12.00pm 31 July 2020.
Start date 1 September 2020