Folúntas: Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Jun 17, 2020

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities

 • Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children.
 • Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.
 • Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta. Develop curricule in line with Aistear and Síolta.
 • Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú. Prepare long term, medium term and short term plans.
 • Dianbhreathnóireachta a dhéanamh ar fhorbairt gach páiste agus é a thuarisciú. Observe and write a report on the development of each child. 
 • Caighdeán maith sláinteachais a chinntiú. Ensure a good standard of hygiene.
 • Tabhairt faoi oiliúint de réir mar is gá. Undertake training as required.
 • Polasaí agus nósanna imeachta a athbhreithniú. Revise policies and procedures as required.
 • Cloí leis an Polasaí Cosaint an Linbh Naíonra Cholmcille agus aon imní a thuairisciú. Adhere to Child Protection Policy of Naíonra Cholmcille and report any concerns.
 • Caidrimh dhearfacha a leanúnacha a fhorbairt le tuismitheoirí. Develop ongoing positive relationships with parents.
 • Bheith páirteach i gcruinnithe foirne go rialta. Attend regular staff meetings.
 • Rúndacht dhian a choinneáil i gcás na páistí nó a dteaghlaigh sa Naíonra. Maintain strict confidentiality, any breach of confidentiality about children or their families in the
  Naíonra.
 • Aon dulgais réasúnacha eile a chomhlíonadh de réir mar is gá. Perform any other reasonable duties as required.

Ag teastáil | Requirements

 • Cáilíocht FETAC ag Leibhéal 6 nó níos airde in Cúram Leanaí. Qualification FETAC Level 6 or above in Childcare.
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí. Experience in the Childcare sector.
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne. Good organisational and team skills.
 • Caighdeán maith Gaeilge chumarsáide. Good standard of conversation through Irish
 • Cumas maith cumarsáide le tuismitheoirí, foireann agus páistí. Good ability to communicate with parents, team and children.

Íoslódáil Níos Mó Eolais Anseo | Dowload Further Info Here

Má tá suim agat sa phost, seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 12.00 pm 26 Meitheamh 2020. If interested please send an application, along with CV and copies of qualification certificates and 2 references to naionracholmcille@gmail.com before 12.00pm 26 June 2020.

Dáta tosaithe 24 Lúnasa 2020 | Start date 24 August 2020