Cartlann Taighde

Seo thíos liosta de roinnt den taighde atá ar fáil maidir le tumoideachas agus oideachas lán-Ghaeilge. Cuirfear leis an liosta seo de réir a chéile, agus cuirfear leaganacha leictreonacha ar fáil anseo nuair is féidir. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie más suim leat eolas sa bhreis a fháil mar gheall ar aon mhír ar an liosta thíos, nó má tá ábhar agat gur fiú é a bheith luaite air. Níl an liosta cuimsitheach, agus ba mhór linn cur leis.

Tá na saothair rangaithe de réir sloinne an údair, agus is féidir cuardach a dhéanamh ar an liosta trí Ctrl+F/Cmd+F a bhrú ar do mhéarchlár.


10 mBuntáiste leis an Oideachas Dátheangach

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Gaeloidechas

Language & Speech Therapy in a Bilingual Context

Extract from ‘Encyclopedia of Bilingualism & Bilingual Education

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Bilingual Children with Special Needs

Extract from ‘The Care & Education of Young Bilinguals

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

My child has been diagnosed as dyslexic. Should we develop reading and writing in one language and not two?

Extract from ‘A Parents’ & Teachers’ Guide to Bilingualism’)

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Multilingual Early Language Transmission (MELT)

Summary of relevant literature on early multilingual learning, related to European smaller state and regional & minority language communities.

Údar: Bangma, I, & Riemersma, Dr. AMJ

Foilsitheoir: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning

Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role of Language, Cultural Background, and Education

Údar: Barac, R, & Bialystok, E

Foilsitheoir: The Society for Research in Child Development

29 Tips for Raising Bilingual Kids

Údar: Beck, Adam

Foilsitheoir: In Culture Parent

Why Bilinguals Are Smarter

Údar: Bhattacharjee, Yudhijit

Foilsitheoir: New York Times

Attention and Inhibition in Bilingual Children: evidence from the dimensional change card sort task

Údar: Bialystok, E & Martin, M

Foilsitheoir: Ollscoil, Toronto

Bilingual and Immersion Programs

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Language & Literacy Development among EAL Pupils

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Liosta tagairtí de thaighde Dr. Jim Cummins

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

When can you ask why? Exploring language policy choices in Ireland, past, present and future

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Workshop On Preschool Education

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Measúnú agus Tacaíocht Foghlama sa nGaelscolaíocht

Údar: de Búrca, Colm

Na Gaelscoileanna: An Chuach sa Nead

Údar: de Búrca, Colm

Two or More Languages in Early Childhood: Some General Points and Practical Recommendations

Údar: De Houwer, Annick

Foilsitheoir: University of Antwerp & Science Foundation of Flanders, Belgium

The Bilingual Advantage: Interview with Ellen Bialystok

Údar: Dreifus, Claudia

Foilsitheoir: New York Times

Life as a Bilingual

Údar: Grosjean, Dr. François

Foilsitheoir: Psychology Today

Irish in Primary Schools: Long-Term National Trends in Achievement

Údar: Harris, Dr. John; Forde, Patrick; Archer, Peter; Nic Fhearaile, Siobhán; O’Gorman, Mary

Foilsitheoir: Roinn Oideachais & Scileanna

Effective Language Teaching: A Synthesis of Research

Údar: Harris, John & Ó Duibhir, Pádraig

Foilsitheoir: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & Measúnachta

From core to content: bridging the L2 proficiency gap in late immersion

Údar: Johnson, RK; Swain, M

Foilsitheoir: The University of Hong Kong

A Mixed Methods Investigation of Parental Involvement in Irish Immersion Primary Education: Integrating Multiple Perspectives

Údar: Kavanagh, Lauren

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

How bilingual learning contributes to educational achievement

Teacher partnerships for bilingual learning. Download two documents

Údar: Kenner, Charmian

Foilsitheoir: Goldsmiths, University of London

Bilingualism good for the brain

Údar: Khan, Amina

Foilsitheoir: Los Angeles Times

Research study on immigrant participation in art and community activity through the medium of Irish

Údar: Killick, Ariel

Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research

Údar: King, Kendall and Fogle, Lyn

Foilsitheoir: Georgetown University

Parents’ attitudes to the gaelscoil as a school for the elite

Seminar presented by the Irish medium Research January 2011 (two papers)

Údar: Mas-Moury, Vanessa

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Learning in Focus The Primary Classroom: Insights from the Growing Up in Ireland Study

Údar: McCoy, Selina, Smyth, Emer & Banks, Joanne

Foilsitheoir: ESRI

Learning a Second Language boosts brain-power, scientists believe

Article from BBC News

Údar: Mechelli, Andrea et al.

Foilsitheoir: University College London

An Traein: Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil

Údar: Mhic Mhathúna, Máire

Foilsitheoir: Forbairt Naíonraí Teo. & GAELSCOILEANNA TEO.

Gaelscoileanna: Stair na heagraíochta 1973-1998

Údar: Ní Fhearghusa, Jacqueline

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Pleanáil Teanga ag Leibhéal an Phobail & Ról na Gaelscolaíochta

Údar: ní Ghréacháin, Bláthnaid

Foilsitheoir: Fiontar, Ollscoil Chathair BÁC

Matamaitic & Gaeilge: Tuarascáil ar an Tionchar a imirt ar Dátheangachais

Údar: Ní Ríordáin, Dr Máire

Foilsitheoir: National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann

Údar: Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P

Foilsitheoir: Gaeloideachas

Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán

Údar: Nolan, Caroline / COGG

Foilsitheoir: Education Council Gaeltacht & medium / Community

Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán

Údar: Nolan, Caroline / COGG

Foilsitheoir: Education Council Gaeltacht & medium / Community

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Analysis of Models of Provision For Irish-medium Education

Údar: Ó Duibhir, P, NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S, Ní Thuairisg, L, Cosgrove, J

An Tumoideachas in Éirinn / Immersion Education in Ireland

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: Conradh na Gaeilge

Iniúchadh ar na múnlaí tumoideachais reatha i ngaelscoileanna i bpoblacht na hEireann & ar na caighdeáin ghnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla iontu

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: NUI Galway

Ghnóthachtáil Acadúil, imní agus Dearcadh i Tumoideachas Luath agus Déanach in Éirinn

Údar: Ó Muircheartaigh, J; Hickey, T.M

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Daoine Óga agus Teangacha Mionlaigh: Úsáid teanga lasmuigh den seomra ranga

Tá an staid an oideachais i gCeanada 2012 Achoimre Fheidhmeach.

Údar: Ó Riagáin, Pádraig; Williams, Glynn; Villa i Moreno, F. Xavier Perkins, Lisa Marie

Foilsitheoir: Trinity College CPH

Féidearthachtaí nua i dTeagasc agus i bhFoghlaim na Chopail i nGaeilge

Údar: O’Connor, Steven

Foilsitheoir: Coláiste na Tríonóide

The challenges of teaching and preserving Irish dialects in a standardised Irish Curriculum

Údar: Owens, Lorcán

Foilsitheoir: Marino Institute of Education

Multilingualism for children’s everyday life: A guide for practitioners working with very young children

Údar: Sallinen, Johanna & Hertzberg, Veronica

Foilsitheoir: Multilingual Early Language Transmission Project

Measúnachtaí Náisiúnta 2010 ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge

Údar: Shiel, Gerry; Gilleece, Lorraine; Clerkin, Aidan; agus Millar, David

Foilsitheoir: Educational Research Foundation

Immersion Teacher Education: The State of the States.

Údar: Tedick, Diane J.

Foilsitheoir: DCU

Second Language Processing Shows Increased Native-Like Neural Responses after Months of No Exposure

Language immersion is more effective than classroom language learning

Údar: Ullman, Michael T.; Morgan-Short, Kara; Finger, Ingrid & Grey, Sarah

Foilsitheoir: Georgetown University Medical Center

Squaring the Circle: Supporting Bilingual Children with Special Educational Needs

Údar: Ware, Dr. Jean

Foilsitheoir: Bangor University

Myths of Multilingual Families

Údar: Wilhelm, Holly

Foilsitheoir: In Culture Parent

Struggling Learners and Language Immersion Education: Research-Based, Practitioner-Informed Responses to Educators’ Top Questions

Údar: Williams Fortune, T & Menke, Mandy R.

Foilsitheoir: CARLA