Cartlann Taighde

Seo thíos liosta de roinnt den taighde atá ar fáil maidir le tumoideachas agus oideachas lán-Ghaeilge. Cuirfear leis an liosta seo de réir a chéile, agus cuirfear leaganacha leictreonacha ar fáil anseo nuair is féidir. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie más suim leat eolas sa bhreis a fháil mar gheall ar aon mhír ar an liosta thíos, nó má tá ábhar agat gur fiú é a bheith luaite air. Níl an liosta cuimsitheach, agus ba mhór linn cur leis.

Tá na saothair rangaithe de réir sloinne an údair, agus is féidir cuardach a dhéanamh ar an liosta trí Ctrl+F/Cmd+F a bhrú ar do mhéarchlár.


Language & Speech Therapy in a Bilingual Context

Extract from ‘Encyclopedia of Bilingualism & Bilingual Education

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Bilingual Children with Special Needs

Extract from ‘The Care & Education of Young Bilinguals

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

My child has been diagnosed as dyslexic. Should we develop reading and writing in one language and not two?

Extract from ‘A Parents’ & Teachers’ Guide to Bilingualism’)

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

10 mBuntáiste leis an Oideachas Dátheangach

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Gaeloidechas

Multilingual Early Language Transmission (MELT)

Summary of relevant literature on early multilingual learning, related to European smaller state and regional & minority language communities.

Údar: Bangma, I, & Riemersma, Dr. AMJ

Foilsitheoir: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning

Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role of Language, Cultural Background, and Education

Údar: Barac, R, & Bialystok, E

Foilsitheoir: The Society for Research in Child Development

29 Tips for Raising Bilingual Kids

Údar: Beck, Adam

Foilsitheoir: In Culture Parent

Why Bilinguals Are Smarter

Údar: Bhattacharjee, Yudhijit

Foilsitheoir: New York Times

Attention and Inhibition in Bilingual Children: evidence from the dimensional change card sort task

Údar: Bialystok, E & Martin, M

Foilsitheoir: Ollscoil, Toronto

Léargas ar thaithí, ar dhearcthaí agus ar pheirspictíochtaí múinteoirí agus scoláirí i leith na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm i 2012 ar Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta

Insight into the experiences, views and perspectives of teachers and students regarding the changes implemented in 2012 to the Oral Examination in Irish for the Leaving Certificate

Údar: Carmel Nic Eoin M.A., H.D.E., H.D.E.M.

Foilsitheoir: Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Liosta tagairtí de thaighde Dr. Jim Cummins

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Bilingual and Immersion Programs

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Workshop On Preschool Education

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

When can you ask why? Exploring language policy choices in Ireland, past, present and future

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Language & Literacy Development among EAL Pupils

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Measúnú agus Tacaíocht Foghlama sa nGaelscolaíocht

Údar: de Búrca, Colm

Na Gaelscoileanna: An Chuach sa Nead

Údar: de Búrca, Colm

Two or More Languages in Early Childhood: Some General Points and Practical Recommendations

Údar: De Houwer, Annick

Foilsitheoir: University of Antwerp & Science Foundation of Flanders, Belgium

The Bilingual Advantage: Interview with Ellen Bialystok

Údar: Dreifus, Claudia

Foilsitheoir: New York Times

Life as a Bilingual

Údar: Grosjean, Dr. François

Foilsitheoir: Psychology Today

Irish in Primary Schools: Long-Term National Trends in Achievement

Údar: Harris, Dr. John; Forde, Patrick; Archer, Peter; Nic Fhearaile, Siobhán; O’Gorman, Mary

Foilsitheoir: Roinn Oideachais & Scileanna

Effective Language Teaching: A Synthesis of Research

Údar: Harris, John & Ó Duibhir, Pádraig

Foilsitheoir: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & Measúnachta

From core to content: bridging the L2 proficiency gap in late immersion

Údar: Johnson, RK; Swain, M

Foilsitheoir: The University of Hong Kong

A Mixed Methods Investigation of Parental Involvement in Irish Immersion Primary Education: Integrating Multiple Perspectives

Údar: Kavanagh, Lauren

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

How bilingual learning contributes to educational achievement

Teacher partnerships for bilingual learning. Download two documents

Údar: Kenner, Charmian

Foilsitheoir: Goldsmiths, University of London

Bilingualism good for the brain

Údar: Khan, Amina

Foilsitheoir: Los Angeles Times

Research study on immigrant participation in art and community activity through the medium of Irish

Údar: Killick, Ariel

Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research

Údar: King, Kendall and Fogle, Lyn

Foilsitheoir: Georgetown University

Parents’ attitudes to the gaelscoil as a school for the elite

Seminar presented by the Irish medium Research January 2011 (two papers)

Údar: Mas-Moury, Vanessa

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Learning in Focus The Primary Classroom: Insights from the Growing Up in Ireland Study

Údar: McCoy, Selina, Smyth, Emer & Banks, Joanne

Foilsitheoir: ESRI

Learning a Second Language boosts brain-power, scientists believe

Article from BBC News

Údar: Mechelli, Andrea et al.

Foilsitheoir: University College London

An Traein: Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil

Údar: Mhic Mhathúna, Máire

Foilsitheoir: Forbairt Naíonraí Teo. & GAELSCOILEANNA TEO.

Gaelscoileanna: Stair na heagraíochta 1973-1998

Údar: Ní Fhearghusa, Jacqueline

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Pleanáil Teanga ag Leibhéal an Phobail & Ról na Gaelscolaíochta

Údar: ní Ghréacháin, Bláthnaid

Foilsitheoir: Fiontar, Ollscoil Chathair BÁC

Matamaitic & Gaeilge: Tuarascáil ar an Tionchar a imirt ar Dátheangachais

Údar: Ní Ríordáin, Dr Máire

Foilsitheoir: National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann

Údar: Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P

Foilsitheoir: Gaeloideachas

Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán

Údar: Nolan, Caroline / COGG

Foilsitheoir: Education Council Gaeltacht & medium / Community

Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán

Údar: Nolan, Caroline / COGG

Foilsitheoir: Education Council Gaeltacht & medium / Community

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Analysis of Models of Provision For Irish-medium Education

Údar: Ó Duibhir, P, NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S, Ní Thuairisg, L, Cosgrove, J

An Tumoideachas in Éirinn / Immersion Education in Ireland

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: Conradh na Gaeilge

Iniúchadh ar na múnlaí tumoideachais reatha i ngaelscoileanna i bpoblacht na hEireann & ar na caighdeáin ghnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla iontu

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: NUI Galway

Ghnóthachtáil Acadúil, imní agus Dearcadh i Tumoideachas Luath agus Déanach in Éirinn

Údar: Ó Muircheartaigh, J; Hickey, T.M

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Daoine Óga agus Teangacha Mionlaigh: Úsáid teanga lasmuigh den seomra ranga

Tá an staid an oideachais i gCeanada 2012 Achoimre Fheidhmeach.

Údar: Ó Riagáin, Pádraig; Williams, Glynn; Villa i Moreno, F. Xavier Perkins, Lisa Marie

Foilsitheoir: Trinity College CPH

Féidearthachtaí nua i dTeagasc agus i bhFoghlaim na Chopail i nGaeilge

Údar: O’Connor, Steven

Foilsitheoir: Coláiste na Tríonóide

The challenges of teaching and preserving Irish dialects in a standardised Irish Curriculum

Údar: Owens, Lorcán

Foilsitheoir: Marino Institute of Education

Multilingualism for children’s everyday life: A guide for practitioners working with very young children

Údar: Sallinen, Johanna & Hertzberg, Veronica

Foilsitheoir: Multilingual Early Language Transmission Project

Measúnachtaí Náisiúnta 2010 ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge

Údar: Shiel, Gerry; Gilleece, Lorraine; Clerkin, Aidan; agus Millar, David

Foilsitheoir: Educational Research Foundation

Immersion Teacher Education: The State of the States.

Údar: Tedick, Diane J.

Foilsitheoir: DCU

Second Language Processing Shows Increased Native-Like Neural Responses after Months of No Exposure

Language immersion is more effective than classroom language learning

Údar: Ullman, Michael T.; Morgan-Short, Kara; Finger, Ingrid & Grey, Sarah

Foilsitheoir: Georgetown University Medical Center

Squaring the Circle: Supporting Bilingual Children with Special Educational Needs

Údar: Ware, Dr. Jean

Foilsitheoir: Bangor University

Myths of Multilingual Families

Údar: Wilhelm, Holly

Foilsitheoir: In Culture Parent

Struggling Learners and Language Immersion Education: Research-Based, Practitioner-Informed Responses to Educators’ Top Questions

Údar: Williams Fortune, T & Menke, Mandy R.

Foilsitheoir: CARLA