Cartlann Taighde

Seo thíos liosta de roinnt den taighde atá ar fáil maidir le tumoideachas agus oideachas lán-Ghaeilge. Cuirfear leis an liosta seo de réir a chéile, agus cuirfear leaganacha leictreonacha ar fáil anseo nuair is féidir. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie más suim leat eolas sa bhreis a fháil mar gheall ar aon mhír ar an liosta thíos, nó má tá ábhar agat gur fiú é a bheith luaite air. Níl an liosta cuimsitheach, agus ba mhór linn cur leis.

Tá na saothair rangaithe de réir sloinne an údair, agus is féidir cuardach a dhéanamh ar an liosta trí Ctrl+F/Cmd+F a bhrú ar do mhéarchlár.


10 mBuntáiste leis an Oideachas Dátheangach

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Gaeloidechas

Teanga & Urlabhra Teiripe i gComhthéacs Dátheangach

Sliocht as ‘Encyclopedia of Bilingualism & Bilingual Education

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Páistí dátheangacha a bhfuil Riachtanais Speisialta

sliocht as ‘The Care & Education of Young Bilinguals

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Tá mo pháiste a diagnóisíodh mar disléicse. Ar chóir bhforbraíonn muid ag léamh agus ag scríobh i dteanga amháin agus nach bhfuil dhá?

sliocht as ‘A Parents’ & Teachers’ Guide to Bilingualism’

Údar: Baker, An tOllamh Colin

Foilsitheoir: Multilingual Matters

Ilteangach Luath Transmission Teanga

Achoimre ar an litríocht ábhartha ar fhoghlaim ilteangach luath, a bhaineann le stáit lú hEorpa agus pobail teanga réigiúnach agus mionlaigh.

Údar: Bangma, I, & Riemersma, Dr. AMJ

Foilsitheoir: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning

Éifeachtaí dátheangach ar cognaíoch agus Forbairt Teanga: Ról Teanga, Cúlra Cultúrtha, agus Oideachas

Údar: Barac, R, & Bialystok, E

Foilsitheoir: The Society for Research in Child Development

29 Leideanna le haghaidh Ardú Kids Dátheangacha

Údar: Beck, Adam

Foilsitheoir: In Culture Parent

Cén fáth a bhfuil dátheangaigh Níos Cliste

Údar: Bhattacharjee, Yudhijit

Foilsitheoir: New York Times

Aird agus Toirmeasc de dátheangacha páistí: Fianaise ón t-athrú tríthoiseach tasc saghas cárta

Údar: Bialystok, E & Martin, M

Foilsitheoir: Ollscoil, Toronto

Dhátheangacha agus nDeireadh Cláir

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Teanga & Litearthacht Forbartha measc EAL daltaí

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Liosta Tagairtí de thaighde Dr. Jim Cummins

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Nuair An féidir leat a iarraidh Cén fáth? Ag iniúchadh Roghanna beartais teanga in Éirinn, am atá caite, i láthair agus sa todhchaí

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Ceardlann Ar Oideachas Réamhscoile

Údar: Cummins, Dr. Jim

Foilsitheoir: Ollscoil Toronto

Measúnú AGUS tacaíocht Foghlama sa nGaelscolaíocht

Údar: de Búrca, Colm

Na Gaelscoileanna: An Chuach sa Nead

Údar: de Búrca, Colm

Dhá nó níos mó Teangacha sa Luath-Óige: Roinnt Pointí Ginearálta agus Moltaí Praiticiúla

Údar: De Houwer, Annick

Foilsitheoir: University of Antwerp & Science Foundation of Flanders, Belgium

Buntáiste dhátheangach: Agallamh le Ellen Bialystok

Údar: Dreifus, Claudia

Foilsitheoir: New York Times

Saol mar dhátheangach

Údar: Grosjean, Dr. François

Foilsitheoir: Psychology Today

An Ghaeilge sna Bunscoileanna: Treochtaí Náisiúnta Fadtéarmacha in Inniúlacht

Údar: Harris, Dr. John; Forde, Patrick; Archer, Peter; Nic Fhearaile, Siobhán; O’Gorman, Mary

Foilsitheoir: Roinn Oideachais & Scileanna

Múineadh Éifeachtach Teangacha: Sintéis ar Thaighde

Údar: Harris, John & Ó Duibhir, Pádraig

Foilsitheoir: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & Measúnachta

Ó croí chuig ábhar: líonadh na bearna inniúlacht T2 i tumoideachas déanach

Údar: Johnson, RK; Swain, M

Foilsitheoir: An Ollscoil Hong Cong

A Modhanna Measctha Imscrúdú ar Rannpháirtíocht na dTuismitheoirí sa Bhunoideachas Tumoideachais Gaeilge: Comhtháthú Peirspictíochtaí Il

Údar: Kavanagh, Lauren

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Cé chomh dhátheangach foghlama a chuireann le gnóthachtáil oideachasúil

Comhpháirtíochtaí Múinteoirí don fhoghlaim dhátheangach. Íosluchtaigh dá dhoiciméad

Údar: Kenner, Charmian

Foilsitheoir: Goldsmiths, University of London

Dátheangachas maith don inchinn

Údar: Khan, Amina

Foilsitheoir: Los Angeles Times

Staidéar Taighde ar rannpháirtíocht inimirceach san ealaín agus gníomhaíocht pobail trí mheán na Gaeilge

Údar: Killick, Ariel

Ardú Leanaí Dátheangach: Imní Tuismitheoirí Coiteann agus Taighde Reatha

Údar: King, Kendall and Fogle, Lyn

Foilsitheoir: Georgetown University

Dearcaí na dtuismitheoirí don ghaelscoil mar scoil le haghaidh an mionlach

Cur i láthair ag Seimineár Taighde ar an Ghaeloideachas Eanáir 2011. (Dhá pháipéar)

Údar: Mas-Moury, Vanessa

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Foghlaim san Fócas An Bunscoileanna Seomra Ranga: Léargais ó na Fás Aníos in Éirinn Staidéar

Údar: McCoy, Selina, Smyth, Emer & Banks, Joanne

Foilsitheoir: An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

Foghlaim Dara Teanga boosts inchinn-chumhacht, eolaithe creidim

Alt ó BBC News

Údar: Mechelli, Andrea et al.

Foilsitheoir: University College London

An Traein: Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil

Údar: Mhic Mhathúna, Máire

Foilsitheoir: Forbairt Naíonraí Teo. & GAELSCOILEANNA TEO.

Gaelscoileanna: Stair na heagraíochta 1973-1998

Údar: Ní Fhearghusa, Jacqueline

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Pleanáil Teanga ag Leibhéal an Phobail & Ról na Gaelscolaíochta

Údar: ní Ghréacháin, Bláthnaid

Foilsitheoir: Fiontar, Ollscoil Chathair BÁC

Matamaitic & Gaeilge: Tuarascáil ar an Tionchar a imirt ar Dátheangachais

Údar: Ní Ríordáin, Dr Máire

Foilsitheoir: National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann

Údar: Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P

Foilsitheoir: Gaeloideachas

Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán

Údar: Nolan, Caroline / COGG

Foilsitheoir: Education Council Gaeltacht & medium / Community

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

Údar: Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (eag.)

Foilsitheoir: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

An Tumoideachas in Éirinn / Immersion Education in Ireland

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: Conradh na Gaeilge

Iniúchadh ar na múnlaí tumoideachais reatha i ngaelscoileanna i bpoblacht na hEireann & ar na caighdeáin ghnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla iontu

Údar: Ó hAiniféin, Dónal

Foilsitheoir: NUI Galway

Ghnóthachtáil Acadúil, imní agus Dearcadh i Tumoideachas Luath agus Déanach in Éirinn

Údar: Ó Muircheartaigh, J; Hickey, T.M

Foilsitheoir: Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

Daoine Óga agus Teangacha Mionlaigh: Úsáid teanga lasmuigh den seomra ranga

Tá an staid an oideachais i gCeanada 2012 Achoimre Fheidhmeach.

Údar: Ó Riagáin, Pádraig; Williams, Glynn; Villa i Moreno, F. Xavier Perkins, Lisa Marie

Foilsitheoir: Trinity College CPH

Féidearthachtaí nua i dTeagasc agus i bhFoghlaim na Chopail i nGaeilge

Údar: O’ Connor, Steven

Foilsitheoir: Coláiste na Tríonóide

Na Dúshláin an teagaisc agus PRESERVING gcanúintí Éireannacha inar chaighdeánaithe Curaclam na hÉireann

Údar: Owens, Lorcán

Foilsitheoir: Marino Institute of Education

Ilteangachas i saol an lae leanaí: Treoir do chleachtóirí atá ag obair le leanaí an-óg

Údar: Sallinen, Johanna & Hertzberg, Veronica

Foilsitheoir: Multilingual Early Language Transmission Project

Measúnachtaí Náisiúnta 2010 ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge

Údar: Shiel, Gerry; Gilleece, Lorraine; Clerkin, Aidan; agus Millar, David

Foilsitheoir: Educational Research Foundation

Oideachas Múinteoirí Tumoideachais: An Stát na Stát.

Údar: Tedick, Diane J.

Foilsitheoir: DCU

Dara Próiseáil Teanga Seónna méadaithe Dúchasach-Cosúil Freagraí Neural tar éis Míonna na Gan Nochtadh

Language immersion is more effective than classroom language learning

Údar: Ullman, Michael T.; Morgan-Short, Kara; Finger, Ingrid & Grey, Sarah

Foilsitheoir: Georgetown University Medical Center

Ag tacú dhátheangach Páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Údar: Ware, Dr. Jean

Foilsitheoir: Ollscoil Bangor

Miotais na dTeaghlach Ilteangach

Údar: Wilhelm, Holly

Foilsitheoir: In Culture Parent

Foghlaimeoirí Ag streachailt agus Teanga Tumoideachas: Taighde-bhunaithe, Freagairtí Cleachtóir-Curtha ar an eolas do Oideachasóirí ‘Ceisteanna Barr

Údar: Williams Fortune, T & Menke, Mandy R.

Foilsitheoir: CARLA