Acmhainní do na Meáin

 

Lógó Gaeloideachas le híoslódáil

gaeloideachas logo

Tuarascálacha Bliantúla

TitleSummaryLinkhf:doc_categorieshf:doc_tags
Tuarascáil Bhliantúil 2023

Tuarascáil Bhliantúil …

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas
Tuarascáil Bhliantúil 2022

Tuarascáil …

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typegaeloideachas
Tuarascáil Bhliantúil 2021

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas
Tuarascáil Bhliantúil 2010

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2011

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2012

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2013

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2014

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2015

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2016

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2017

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2018

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2019

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Tuarascáil Bhliantúil

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool taighdeoir-researcher tuarascail-report leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-type

Rúin Glactha ag an CGB is déanaí

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais scéim an phainéil ionadaíochta a leathnú le cinntiú go bhfuil sé i bhfeidhm ar bhonn buan don chéad scoilbhliain eile agus go bhfreastalaíonn sé ar gach scoil sa tír.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais a chinntiú go gcuirtear ionadaíocht ar fáil do gach cineál asláithreachta, na céad laethanta tinnis, laethanta EPV san áireamh le cinntiú go bhfuil freastal cuí á dhéanamh ar dhaltaí na tíre.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais nach ndéanfaí cigireachtaí ábhair nó measúnuithe scoile uile go dtí an chéad scoilbhliain eile. Tá scoileanna faoi bhrú ar leith i mbliana de bharr cúrsaí Covid-19 agus chuirfeadh measúnuithe scoile leis an mbrú seo.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais Polasaí Náisiúnta don Oideachas lán-Ghaeilge a fhorbairt, rud atá geallta sa chlár rialtais agus ar thug an tIar-Aire agus Ard-Rúnaí na Roinne a bhfocail ina leith agus go mbeidh an polasaí seo ar chlár oibre na Roinne agus sa Ráiteas Straitéise chun go mbeidh fís shoiléir agus clár tacaíochta ann don oideachas lán-Ghaeilge.

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Aire Oideachais athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn práinne ar an bpróiseas iontrála ag leibhéal na bunscoile mar a bhaineann leis an tionchar tubaisteach atá agus a d’fhéadfadh a bheith aige ar an leanúnachas ón naíonra isteach sa bhunscoil lán-Ghaeilge de bharr na srianta atá i bhfeidhm.

Gaelscoil Osraí

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) go ndéanfar athbhreithniú ar mheasúnuithe síceolaíochta i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, go gcuirfear in oiriúint iad do chomhthéacs teanga agus do riachtanais na ndaltaí agus go mbeidh fáil ar mheasúnuithe trí Ghaeilge.

Scoil Náisiúnta na Rinne

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) go gcuirfear leagan Gaeilge ar fáil go comhuaineach leis an leagan Béarla dá gcuid acmhainní do scoileanna agus do thuismitheoirí agus go mbeidh na hacmhainní sin curtha in oiriúint don chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta seachas leagan aistrithe amháin nach bhfeileann i ngach cás.

Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais treoir a sholáthar do scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil ranganna speisialta acu agus do scoileanna speisialta lán-Ghaeilge maidir le cur i bhfeidhm an tumoideachais i ranganna naíonán.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge a fhorbairt do scoileanna Gaeltachta atá páirteach sa Scéim Aitheantais Gaeltachta agus do na scoileanna lán-Ghaeilge, ar a n-áirítear teiripeoirí saothair, fisiteiripeoirí agus síceolaithe.

Scoil Sailearna

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar an tionchar a d’imir na ciorcláin athbhreithnithe maidir le díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge ar 1) líon na ndíolúintí atá á bhronnadh, 2) na cúiseanna a bhfuil na díolúintí á mbronnadh, 3) bealaí ina bhfuil na critéir á gcur i bhfeidhm, agus 4) na dúshláin roimh phríomhoidí is iad ag iarraidh na himlitreacha a chur i bhfeidhm.

Gaelscoil Osraí

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais riachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta DEIS a chur san áireamh, agus treoir agus tacaíocht maidir le dea-chleachtais an tumoideachais a eisiúint, rud a chuirfeadh san áireamh stádas agus coinníollacha DEIS na scoileanna agus go háirithe leibhéal míbhuntáiste an cheantair ina bhfuil an scoil lonnaithe, mar aon leis na tacaíochtaí Gaeilge agus litearthachta breise atá ag teastáil ó thuismitheoirí.

Gaelscoil Pheig Sayers

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar na hinstitiúidí tríú leibhéal atá ag plé le hoiliúint múinteoirí aitheantas a thabhairt do shainriachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta DEIS sna cláir oiliúna agus sna cláir forbartha gairmiúla leanúnaí, go mór mór mar a bhaineann leis an luath-thumoideachas iomlán.

Gaelscoil Pheig Sayers

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) cúrsa oiliúna a chur ar fáil i nGaeilge dírithe ar chúntóirí riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le freastal ar a gcuid sainriachtanas oiliúna.

Gaelscoil Pheig Sayers

Iarrann an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gComhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnuithe (CNCM) an comhairliúchán ar na sonraíochtaí Gaeilge T1 agus T2 don Ardteist a chur siar. Caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar na sonraíochtaí nua T1 agus T2 atá tagtha ar an bhfód ó 2017 ag leibhéal na sraithe sóisearaí ar dtús sula dtugtar faoin athrú suntasach seo ag leibhéal na hArdteiste. Níor tharla an chéad scrúdú bunaithe ar na sonraíochtaí seo in 2020 de bharr Covid-19 agus níl aon aiseolas faighte ag an CNCM maidir lena n-éifeachtacht.

Coláiste Pobail Osraí

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar na hInstitiúidí Ardoideachais ar fad a sholáthraíonn cúrsaí oiliúna do mhúinteoirí modúl nó cúrsa ar theagasc trí Ghaeilge a chur ar fáil mar rogha do na mic léinn atá ag tabhairt faoin gcúrsa. Chabhródh sé seo le soláthar múinteoirí sna hábhair éagsúla ina bhfuil ganntanas mór faoi láthair ag an iar-bhunleibhéal.

Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Chun dul i ngleic leis an easpa soláthair atá ann de mhúinteoirí bunscoile a bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge acu, éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gComhairle Mhúinteoireachta teastas TEG ag caighdeán B2 le Tuillteanas (65%+) a éileamh mar bhunriachtanas ó gach duine atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoir bunscoile leis an gComhairle. Faoi láthair, mar chuid dá riachtanais iontrála, tá na hinstitiúidí ardoideachais, seachas Hibernia, ag éileamh TEG B1 (béaltriail le tuillteanas) don chúrsa Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunleibhéal).

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais a chinntiú go gcuireann institiúid ardoideachais in oirthear na tíre cúrsa iomlán MGO (Máistir Gairmiúil san Oideachais) Iar-bhunleibhéil ar fáil le freastal ar an éileamh ar mhúinteoirí ábhair sna scoileanna iar-bhunleibhéil agus le cur leis an soláthar atá á chur ar fáil ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, faoi láthair.

Coláiste Íosagáin

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais an polasaí atá acu i leith forbairt agus feidhmiú na nAonad reatha lán-Ghaeilge a shainiú mar aon leis na critéir a bhaineann le forbairt go stádas scoil neamhspleách.

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais gan Aonad nua a bhunú mura mbíonn tumoideachas iomlán go leibhéal na hArdteiste ar fáil mar pholasaí agus mar chleachtas, agus sa chás nach mbíonn, go ndéanfar iad a sholáthar mar scoileanna neamhspleácha nó mar scoileanna satailíte faoi chúram iar-bhunscoil lán-Ghaeilge go dtí go mbeidh an stádas neamhspleách bainte amach.

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige an soláthar maoinithe a bhí ann d’earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht agus ar cuireadh deireadh leis sa bhliain 2014 a athinfheistiú san earnáil agus Gaeloideachas a ainmniú mar eagraíocht náisiúnta tacaíochta na naíonraí, lasmuigh den Ghaeltacht.

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige an coinníoll a cheangal le haon mhaoiniú a chuirtear ar fáil le seirbhís a sholáthar do naíonraí gur gá an tacaíocht sin a chur ar fáil i nGaeilge.

Bord Stiúrtha Gaeloideachas

Cláriagh anseo lenár nuachtlitreacha a fháil. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta, agus roinn nuacht linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.