Bunscoileanna

Tugtar scoil lán-Ghaeilge nó Gaelscoil, nó scoil Ghaeltachta sa nGaeltacht ar ndóigh, ar scoil náisiúnta ina ndéantar gach gníomhaíocht trí mheán na Gaeilge agus ina bhfuil tumoideachas (mínithe thíos), múnla oideachais iomráiteach go hidirnáisiúnta, i bhfeidhm. Tá na scoileanna lán-Ghaeilge maoinithe ag an Stát faoi na coinníollacha céanna le scoileanna náisiúnta eile, agus cuireann siad an curaclam caighdeánach bunscoile ar fáil. Bunaíodh a lán scoileanna lán-Gaeilge ar an múnla tumoideachais ón dtús agus tá méadú ar líon na scoileanna Béarla a athríonn go Gaeilge le buntáistí an tumoideachais a fháil dá ndaltaí. Cuireann scoileanna lán-Ghaeilge fáilte roimh leanaí ó gach cúlra teanga, cultúrtha, creidimh agus socheacnamaíochta.

Tá scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil faoi phátrúnachtaí éagsúla. Is é an pátrún údarás bainistíochta na scoile. Cuireann an pátrún treoir agus tacaíocht ar fáil do phríomhoide agus bhord bainistíochta na scoile, agus tá siad freagrach as sainmheon na scoile a chur chun cinn. Bíonn sainmheoin chreidimh éagsúla ag scoileanna ag brath ar a bpátrún. I measc na scoileanna lán-Ghaeilge, tá scoileanna sainchreidhmheacha (Caitliceach), scoileanna idirchreidmheacha (le comhspiorad Caitliceach agus Protastúnach) agus scoileanna ilchreidmheacha (ní mhúintear aon chreideamh ar leith).

Tumoideachas

Is modh foghlama é an tumoideachas, córas a chuidíonn le leanaí an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha trí eispéireas laethúil i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo gur trí Ghaeilge a mhúintear gach ábhar sa scoil suas go Rang 6, seachas an Béarla. Ciallaíonn sé freisin gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide sa scoil, laistigh agus lasmuigh de na ranganna, agus mar theanga an tsóisialaithe agus an spraoi idir na leanaí. Ar an gcaoi seo, cothaítear líofacht an dalta sa nGaeilge.