Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022

Tá an an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2020 á riaradh ag An tAonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn Oideachais & Scileanna. Tá an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta á feidhmiú faoin bPolasaí ó Aibreán 2017.

105 bunscoil agus 29 iarbhunscoil páirteach sa Scéim.

Critéir theanga-bhunaithe le comhlíonadh ag bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna chun Aitheantas mar Scoil Ghaeltachta a bhaint amach.

Seo iad na tacaíochtaí ata ar fáil faoin Scéim:

Do bhunscoileanna agus scoileanna speisialta

 • Uaireanta breise do thacaíocht na Gaeilge
 • Leithdháileadh deontais
 • Forbairt Ghairmiúil Leanúnach á soláthar ag COGG
 • Treoirlínte Dea-chleachtais don Tumoideachas do Bhunscoileanna Gaeltachta
 • Tacaíocht na Cigireachta

D’iar-bhunscoileanna

 • Uaireanta breise do thacaíocht na Gaeilge
 • Leithdháileadh deontais
 • Forbairt Ghairmiúil Leanúnach á soláthar ag COGG
 • An tionscadal píolótach Ríomh-mhol
 • An clár píolótach Forás
 • Tacaíocht na Cigireachta

Oiliúint Múinteoirí

Chun soláthar múinteoirí atá líofa i nGaeilge a chinntiú do scoileanna Gaeltachta/LánGhaeilge tá cláracha breise oiliúna trí mheán na Gaeilge curtha ar fáil faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta sna hinsititiúidí 3ú leibhéal thíos:

Meastóireacht

Tá an tAonad um Oideachas Gaeltachta i gcomhpháirt leis an bhForas Taighde ar Oideachas agus an Chigireacht i mbun Staidéar Taighde agus Meastóireachta trí bliana, chun tionchar na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta a mheas chun bonn eolais a thabhairt do pholasaí agus do chleachtas sa todhchaí.

Tá gach eolas faoin bPolasaí Oideachas don Ghaeltacht le fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais agus Scileanna ag https://www.education.ie/ga/An-C%C3%B3ras-Oideachais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.html

Pleanáil Teanga

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá an Ghaeltacht roinnte i 26 Limistéar Pleanála Teanga. Tá ceanneagraíochtaí roghnaithe i ngach Limistéar chun Plean Teanga a thiomsú agus nuair a bhíonn an plean faomhaithe ag Roinn na Gaeltachta, an plean a chur i bfheidhm. Is féidir an liosta LPTeanna agus a gCeanneagraíochtaí a fheiceáil thíos. 

Ag an tráth seo, tá pleananna faomhaithe in 18 Limistéar agus Oifigigh Pleanála Teanga (agus Oifigigh Cúnta Pleanála Teanga i gcuid acu) ceaptha iontu.

Is é an teimpléad pleanála céanna atá curtha ar fáil do gach ceanneagraíocht agus tá caibidil ann dírithe ar ghníomhaíochtaí pleanála teanga i réimse an oideachais ins na LPTeanna, ag leibhéil réamhscolaíochta, bunscolaíochta, iar-bhunscolaíochta, 3ú leibhéal agus oideachas fad-saoil.

Ba bhreá linn eolas a roinnt ar an suíomh seo má tá imeachtaí ar bun ag do bhunscoil nó iar-bhunscoil i gcomhar leis an gceanneagraíocht pleanála teanga in bhur limistéar. Is féidir eolas agus grianghraif a chur ar aghaidh chuig peigi@gaeloideachas.ie

Is féidir gach eolas faoin bPróiseas Pleanála Teanga a fháil ag
https://www.udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/an-proiseas/.

Limistéir Phleanála Teanga agus Ceanneagraíochtaí

Tá eolas maidir leis na Limistéir Phleanála Teanga ar fáil anseo:

Limistéir Phleanála Teanga

Seo liosta na gCeanneagraíochtaí:: 

 1. Tuaisceart Dhún na nGall – Céim Aniar Teo & Pobal Eascarrach Teo
 2. Cloich Chionnaola, Gort an Choirce, An Fál Carrach & Machaire Rabhartaigh- An tSean Bheairic Teo & Coiste Pobail Ghort a’ Choirce
 3. Toraigh – Comharchumann Thoraí Teo
 4. Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir – Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
 5. Na Rosa – Forbairt na Rosann Teo, Machaire le Chéile Teo & CDP na Rosann Teo
 6. Árainn Mhór – Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
 7. An Ghaeltacht Láir – Gleann Fhinne faoi Theorainn Ráthaíochta
 8. Dún na nGall Theas – Lár-Chomhairle Paróiste Ghleann
 9. Maigh Eo Thuaidh – Comharchumann Ionad Deirbhile Teo (Gaeilge Iorrais)
 10. Maigh Eo Thiar – Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla
 11. Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh – Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo
 12. Conamara Láir – Forbairt Chonamara Láir Teo
 13. An Cheathrú Rua – Comharchumann Mhic Dara
 14. Ceantar na nOileán – Comhairle Ceantar na nOileán
 15. Oileáin Árann – Comhar Chaomhán Teo
 16. Cois Fharraige – Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga
 17. Maigh Cuilinn – Forbairt Pobail Maigh Cuilinn
 18. Bearna & Cnoc na Cathrach – Plean Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach
 19. Oirthear Chathair na Gaillimhe – An Bruach Thoir
 20. An tEachréidh – Coiste Stiúrtha an Eachréidh
 21. Ciarraí Thiar – Comharchumann Forbartha Chorca Duibhne
 22. Ciarraí Theas – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 23. Muscraí – Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo
 24. Cléire – Comharchumann Chléire Teo
 25. Na Déise – Comhlacht Forbartha na nDéise Teo
 26. Ráth Chairn & Baile Ghib – Comharchumann Ráth Chairn

Scoileanna ar na hOileáin Ghaeltachta

Tá 8 gcinn de bhunscoileanna na tíre agus 5 iarbhunscoil suite ar na hOileáin Ghaeltachta.

Oileán Bunscoileanna Iar-bhunscoileanna

Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall

Árainn Mhór 1

Áráinn Mhór 2

Gairmscoil Mhic Diarmada

Toraigh, Co. Dhún na nGall

Scoil Náisiúnta Cholmcille

Coláiste Pobail Cholmcille

Inis Mór, Co. na Gaillimhe

Scoil Náisiúnta Eoin Pól II

Scoil Náisiúnta Rónáin

Coláiste Naomh Éinne

Inis Meáin, Co. na Gaillimhe

Scoil Náisiúnta Inis Meáin

Coláiste Naomh Eoin

Inis Oírr, Co. na Gaillimhe

Scoil Náisiúnta Chaomháin

Coláiste Ghobnait

Cléire, Co. Chorcaí

Scoil Náisiúnta Chléire

Tá inmharthanacht phobal na n-oileán fite fuaite le h-inmharthanacht a gcuid scoileanna. Sin an fáth go mbíonn pobail foirne agus bainistíocht na scoileanna oileánda go síoraí ag labhairt amach ag lorg beartas nó reachtaíocht stáit a aithníonn gur gá polasaí oideachais dá gcuid féin do na hoileáin a réiteoidh na dúshláin a bhaineann leis.

I 2017 thionól an Comhchoiste Dála um Oideachas agus Scileanna éisteacht phoiblí ar na dúshláin atá roimh scoileanna ar oileáin agus i Feabhra 2018 foilsíodh tuarascáil bunaithe air. Aithnítear na dúshláin sa tuarascáil sin agus seo na moltaí a rinneadh sa tuarascáil:

 1. Go ndéanfaí an liúntas do mhúinteoirí i scoileanna ar oileáin a athbhunú chun aitheantas a thabhairt do na brúnna agus do na srianta breise a bhaineann leis an ról
 2. Gur chóir buiséad na scoileanna a ardú €20,000 ar a laghad i gcomhair gach meánscoil iar-bhunscoile ar oileán amach ón gcósta chun léargas a thabhairt ar fhíorchostas reatha na scoile sin
 3. Go leasófaí an fhoirmle a bhaineann le leithroinnt múinteoirí ar scoileanna ar oileáin agus go méadófaí na huimhreacha chun riachtanais uathúla na scoileanna ar oileáin a
 4. Go ndéanfadh an tAire imscrúdú ar an bhféidearthacht an scéim scoláireachta do scoileanna ar oileáin a leathnú agus eisiamh na ndaltaí Gaeltachta a bhaint ó na critéir incháilitheachta.
 5. Go mbronnfaí stádas mar scoil neamhspleách ar Choláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
 6. Go mbronnfaí stádas DEIS ar na cúig iar-bhunscoil ar oileáin
 7. Go ndéanfar beartas sonrach a dhréachtú agus a chur i ngníomh ina dtabharfar aghaidh ar riachtanais scoileanna ar oileáin
 8. Go gcuirfí córas a bhaineann le ‘promhadh ó thaobh na n-oileán’ i ngníomh maidir le reachtaíocht, beartais agus tionscnaimh a bheidh á gcur i dtoll a chéile ag an Roinn Oideachais agus Scileanna sa todhchaí

Ar an 17 Meitheamh 2018 d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D. pacáiste tacaíochtaí breise chun tacú le hiar-bhunscoileanna na n-oileán i gceantair Ghaeltachta, comhlíonann siad go pointe moltaí 2,3,5 thuas:

 • Méadú ar leithdháileadh na múinteoirí do gach ceann de na hiar-bhunscoileanna oileáin ón leithdháileadh coibhéis 1 phost lán-aimseartha, mar atá faoi láthair, go coibhéis 1.5 lán-aimseartha ó Mheán Fómhair 2018
 • Buiséad imfhálaithe €15,000 breise in aghaidh na bliana do gach iar-bhunscoil oileáin chun corais oibríochtúla breise a chlúdach
 • Coláiste Naomh Eoin, a bhí mar Aonad Teanga (an tAonad) roimhe sin, mar scoil aonair neamhspleách ar Inis Meáin, Contae na Gaillimhe. 

I Feabhra 2020, chuir Gaeloideachas Aighneacht chuig Coiste Idirrannach TrasRialtais  ar Polasaí Uilechuimsitheach do na hOileáin mar fhreagairt do chuireadh ar aighneacht faoin anailís do Phlépáipéar an Rialtais maidir le Polasaí Oileánda (Samhain 2019). Cuireadh an aighneacht chun cinn ag tacú le éilimh go mbeadh réimse an oideachais ar na hoileáin tógtha san áireamh in aon Phlépháipéar a bheifí a tharraingt suas ar Pholasaí Uilechuimsitheach do na hoileáin.

Oifigigh Forbartha don Ghaeltacht

Peigí Ní Chonghaile | peigi@gaeloideachas.ie | 01 8535141 | 087 9452452 | Gaeloideachas, Uimh 4, An Ghorlann, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

Tonaí Ó Roduibh | tonai@gaeloideachas.ie | 087 9155114 | Gaeloideachas, Uimh 4, An Ghorlann, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

 

Áiseanna sa leabharlann

Seo thíos gach rud atá sa leabharlann againn leis an gclib ‘Gaeltacht’. 

TitleSummaryLinkhf:doc_categorieshf:doc_tags
An Ghaeilge Chumarsáide: Dea-chleachtais ón naíonra go bunscoil

Ceardlann ag Tionól Forbartha 2023 maidir leis an nGaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe le hÁine Ní Thuathail, Scoil Náisiúnta na bhForbacha, Co. na Gaillimhe agus Laura Nic Grianna, Gaelscoil Eois, Co. Mhuineacháin.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-naionra-in-the-naionra sleamhnain-slides cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-userbeatha-teanga fgl-cpd gaeltacht tf2023 tumoideachas-immersion
Cúiseanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú

Cúiseanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú (bileog PDF) – Eolas do theaghlaigh i nGaeilge agus i dteangacha iasachta: Béarla – Fraincis – Liotuáinis – Polainnis – Rómáinis – Spáinnis – Úcráinis.

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion ucrain-ukraine
Gaeltacht Pradine Mokykla

Informacija tėvams ir globėjams. Dvikalbiai lankstinukai. Cúisanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú – eolas do thusmitheoirí (Gaeilge agus Liotuáinis).

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
An Iar-bhunscoil Ghaeltachta | The Gaeltacht Post-Primary School

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
‘Are pupils with disabilities being adequately supported in Gaeltacht primary schools: the professionals’ perspective?’

This study aims to explore if pupils with disabilities are being adequately supported in Gaeltacht primary schools from the perspectives of the professionals working with them daily. he principal aim and motivation behind this study is to examine the views of school principals, teachers and special needs assistants (SNAs) and outline the educational challenges and benefits that they perceive pupils with disabilities experience in Gaeltacht schools.

bearla-amhain-english-only bunscoil-primary eolas-information-2 taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-usergaeltacht rso-special-education uathachas-autism
An Bhunscoil Ghaeltachta – The Gaelacht Primary School

An Bhunscoil Ghaeltachta – Bileog Eolais do Thuismitheoirí 7 do Chaomhnóirí. The Gaelacht Primary School – Information leaflet for Parents & Guardians. Leaganacha: Béarla – Fraincis – Gaeilge – Liotuáinis – Polainnis – Rómáinis – Spáinnis – Úcráinis

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
Nollaig 🎄 Oíche Nollag 🕯️ Lá Nollag 👼 Lá an Dreoilín ☘️

Áiseanna don Nollaig agus na laethanta saoire ag deireadh na bliana.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary leibheal-level muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht litearthacht-literacy rso-special-education
Beatha Teanga; ag cothú na Gaeilge labhartha ag an mbunleibhéal

Seimineár ar líne le Silvia Uí Sheanlaoich (Scoil Gharbháin, Dún Garbhán) agus Éamon Catterson (Scoil Naomh Bríd, Na Dúnaibh) ag labhairt faoina dtaithí le Beatha Teanga.

bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-userbeatha-teanga gaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
An Iar-bhunscoil Ghaeltachta

Eolas do Thuismitheoirí & do …

bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
L’école Primaire Gaélophone dans la Gaeltacht

An Bhunscoil Ghaeltachta – L’école Primaire Gaélophone. Eolas do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí. Présentation à l’attention des parents et tuteurs (Gaeilge agus Fraincis). Bileog eolais i bhfoirm PDF, nó is féidir í a ordú ag bun an leathanaigh seo. Brochure d’information au format PDF, ou il peut être commandé en bas de cette page. Leaganacha – Versions: Leagan Gaeilge Gaeilge agus Béarla – English Gaeilge agus Fraincis – Français Gaeilge agus Liotuáinis – Lietuvis Gaeilge agus Polainnis – Polski Gaeilge agus Rómáinis – Română Gaeilge agus Spáinis – Español Gaeilge agus Úcráinis – українська Kiti panašūs dvikalbiai lapeliai: Reasons to choose a Gaelcoil Reasons to choose a Gaelcholáiste Pourcoui choisir une Gaelscoil? Kodel Verta Rinktis Gaelscoil? Kodel Verta Rinktis Gaelcholáiste? Pourquoi choisir une Gaelcholáiste Powody, dla których warto wybrać Gaelscoil Dlaczego warto wybrać Gaelcholáiste Argumente pentru a alege o școală cu predare în limba Irlandeză (Gaelscoil) Argumente pentru alegerea unei școli cu predare în limba Irlandeză (Gaelcholáiste) Motivos para elegir una Gaelscoil Motivos para elegir una Gaelcholáiste Причини для вибору ірландськомовної початкової школи (Gaelscoil) Причини для вибору ірландськомовної середньої школи (Gaelcholáiste)   Béarla – Fraincis – Gaeilge – Liotuáinis – Polainnis – Rómáinis – Spáinnis – Úcráinis English – French – Irish – Lithuanian – Polish – Romanian – Spanish – …

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: anailís ar ábhar cáilíochtúil an tSuirbhé

Taighde ó Thuismitheoirí na Gaeltachta ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht.

gaeilge-amhain-irish-only taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language cineal-type usaideoir-usergaeltacht
Szkoła podstawowa Gaeltacht

Informacje dla rodziców i opiekunów. An bhunscoil Ghaeltachta – eolas do thuismitheoirí (Gaeilge agus Polainnis).

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
Școala primară Gaeltacht – An Bhunscoil Ghaeltachta

Informații pentru părinți și tutori. An bhunscoil Ghaeltachta – eolas do thuismitheoirí (Rómáinis).

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
SayHi Translate App

Aip saor in aisce Say Hi a aistríonn caint bheo ar an toirt ó Ghaeilge go hÚcráinis agus teangacha eile.  Free app Say Hi that instantly translates spoken Irish to Ukrainian and other …

ar-scoil-at-school bunscoil-primary datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion ucrain-ukraine
La Escuela Primaria en la Gaeltacht

An Bhunscoil Ghaeltachta – La Escuela Primaria Gaeltacht. Eolas do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí – Información para Padres y Tutores.

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeltacht tumoideachas-immersion
Початкова школа гелтахту

Інформація для батьків та опікунів про те, що таке модель школи Gaeltacht та які переваги вона має перед іншими школами. Cúiseanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú – Eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus Úcráinis

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion ucrain-ukraine
Craobh Díospóireachta Uí Chaidhain 2022

Tráthnóna 31 Eanáir in Óstán An Hodson Bay, Condae Ros Comáin a reáchtáladh Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022. Ba iad Coláiste Pobail Ráth Chairn, Coláiste Eoin (BÁC), Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin Na Ceathrún Rua na foirne sóisir a bhí ag plé ‘Ba cheart dúinn ár gcuid laethanta saoire a chaitheamh in Éirinn in 2022’. Bhí ceithre fhoireann shinsearach; ó na scoileanna Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Coláiste Chroí Mhuire An Spidéil, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Coláiste Pobail Ráth Chairn; ag plé ‘Tá éacht déanta ag Teilifís RTÉ le 60 bliain anuas.’ Thóg na foirne as an gCeathrú Rua an dá chraobh na hÉireann siar leo ag deireadh na hoíche agus comhghairdeachas leo! Tá tuilleadh eolais faoi Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain ar an suíomh Gael-Linn.ie …

ar-scoil-at-school fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher cineal-type teanga-language leibheal-level usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht
An Ghaeilge agus a Litríocht

Alt scríofa ag an tOllamh Bríona Nic Dhiarmada (Ollscoil Notre Dame) faoi stair na teanga agus faoi litríocht na Gaeilge. Clúdaíonn an t-alt achomair stair na teanga ón bprótaitheanga Ceiltis go dtí Gaeilge an lá inniu. Stair na Gaeilge Litríocht na Sean-Ghaeilge Meath agus Athbheochan An Ghaeilge Inniu Litríocht na …

ar-scoil-at-school bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht
An Bhunscoil Ghaeltachta – Eolas do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí

Leabhrán eolais i nGaeilge do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí faoi na bunscoileanna atá ag feidhmniú leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta. Leaganacha i dteangacha iasachta ar fáil: Béarla – Fraincis – Liotuáinis – Polainnis – Rómáinis – Spáinnis – Úcráinis

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
Mo Theanga, Mo Theaghlach

A leaflet. in English and Irish, on the help, support and advice available for parents raising their children with Irish in the Cois Fharraige Gaeltacht area; from Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-usergaeltacht
Mo Theanga, Mo Theaghlach

Bileog ón LPT Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga faoin gcúnamh, tacaíocht agus comhairle ar fáil do thuismitheoirí ag tógáil a gclann le Gaeilge.

bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Lá Fhéile Bríde 🌱 Imbolc 🐮 Tús an Earraigh

Roinnt áiseanna do Fhéile Bríde atá ar fáil ar líne.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary eolas-information-2 fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra sleamhnain-slides tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Why Choose Irish Medium Education?

We have collected a playlist of videos, mostly short, to help inform families on the features and benefits of the immersion education approach that helps produce well educated, successful bilinguals.

bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 fisean-video iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media naionra-preschool sa-bhaile-at-home taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language cineal-type usaideoir-useraistriu-transitions gaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
Comórtais Liteartha Don Scríbhneoir Óg 2021

Is féidir eolas faoi na trí chomórtas nua, urraithe ag Gaeloideachas, do Chomórtais Liteartha an Oireachtais agus na sé scéal a bhuaigh na duaiseanna a léamh anseo.

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher tuismitheoir-parent leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht litearthacht-literacy tumoideachas-immersion
Language Minorities in Globalised Modernity

Conchúr Ó Giollagáin, Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig, speaks on the challenges facing minority indigenous languages with a focus on Gaeilge 7 Gàidhlig.

bearla-amhain-english-only bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 fisean-video iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher naionra-preschool taighde-research taighdeoir-researcher teanga-language leibheal-level cineal-type usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion
Gaeilge na hArdteiste | Leaving Cert Irish

Bileog eolais maidir le Gaeilge na hArdteiste | Information leaflet re Leaving Cert Irish

aighneacht-submission bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
Amhránaíocht le Cúla4

Ceachtanna amhránaíochta don bhunscoil le Darren Ó Dubhgáin, Muireann Nic Amhlaoibh, Órla Ní Fhinneadha agus Sibéal Ní Chasaide.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Seoithíní Seothó

Suantraí traidisiúnta á mhúineadh ag Sibéal Ní Chasaide leis na focla ar an scáileán.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Lurgan2k19

Samhradh sa nGaeltacht trí shúile n-ealaíontoir úrnua i sraith fhíseán 12 nóiméad an cheann.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Trasna Na dTonnta – amhrán

Na Casaidigh ag canadh Trasna Na dTonnta le liricí ar an scáileán agus grianghraif ó Thír Chonaill. Físeán agus focla an amhráin ar an leathanach seo.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary fisean-video gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht
Plécháipéis ar Dhréachtsonraíochtaí na hArdteiste

Plécháipéis ag freagairt do Dhréachtsonraíochtaí Gaeilge na Sraithe Sinsearaí T1 agus T2 a foilsíodh do chomhairliúchán ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar an 23 Feabhra 2021. Táthar ag súil go gcabhróidh an t-eolas sa bplécháipéis seo leo siúd ar mian leo freagairt do na dréachtsonraíochtaí tríd an suirbhé ar líne nó trí aighneacht a scríobh. Arna réiteach ag Áine Hyland agus Fíona Uí Uiginn do Choiste Oideachais atá á chomhordú ag Conradh na Gaeilge. Áine Hyland, Ph.D., D.Litt.(h.c.), D.Sc.(h.c.), M.R.I.A. ,Ollamh Emerita le hOideachas agus iar-Leasuachtarán, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Fíona Uí Uiginn, oideachasóir, múinteoir Gaeilge, Iar-phríomhoide Choláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath, Iaruachtarán …

aighneacht-submission datheangach-bilingual eolas-information-2 iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher na-meain-media taighde-research taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent cineal-type teanga-language leibheal-level usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
Foilseacháin 2021 – Catalóg

Spléachadh ar gach atá ar fáil i bhfoirm clóite ó Gaeloideachas d’ár mbaill.

bearla-amhain-english-only bunscoil-primary datheangach-bilingual eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool taighdeoir-researcher tuismitheoir-parent teanga-language leibheal-level cineal-type clo-print usaideoir-useraistriu-transitions disleicse-dyslexia gaeloideachas gaeltacht litearthacht-literacy polasaithe-policies rso-special-education stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uathachas-autism uimhearthacht-numeracy
Foras na Mara (pleananna ceachta)

Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí matamaitice a bhaineann le cúrsaí mara do rang a trí go rang a sé ar fáil ó Fhoras Na Mara ag an nasc thíos. Ina measc, tá acmhainní a bhaineann le hailgéabar, tomhais, sonraí agus eile.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeloideachas gaeltacht stor-focal-vocab tumoideachas-immersion uimhearthacht-numeracy
An Taithí agus na Dúshláin ag obair mar shíceolaí sa nGaeltacht

Ruaidhrí Ó Béarra, NEPS, Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeltacht rso-special-education tumoideachas-immersion
Soláthar do Pháistí le Riachtanais Speisialta Oideachais i scoileanna LánGhaeilge agus Gaeltachta

Dr Treasa Kirk, Cigire – Roinn Oideachais agus Scileanna, Tionól Forbartha 2019

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher sleamhnain-slides taighdeoir-researcher leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeltacht polasaithe-policies rso-special-education tumoideachas-immersion
Clár Luathléitheoireachta Cleite

Clár Luathléitheoireachta Cleite: Is suíomh sealadach é seo atá á chur ar fáil ag an Áisaonad le hábhar léitheoireachta a chur ar fáil do Ghaelscoláirí na tíre agus muid uilig gafa sa teach faoi láthair.

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usercovid-19 gaeltacht litearthacht-literacy stor-focal-vocab
7 mBealach chun Gaeilge a labhairt le do pháiste (CNNG)

Bileog eolais

eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool sa-bhaile-at-home tuismitheoir-parent cineal-type teanga-language leibheal-level usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion
Am Lóin (NCN)

Póstaer

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster sa-naionra-in-the-naionra cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
Boscaí Lóin (NCN)

Bileog eolais

bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
Lámha Lofa (Bia Slán)

Leabhrán

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
Póstaer – Pirimid an Bhia Casta

Póstaer

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
Póstaer – Pirimid an Bhia (leagan simplí)

Póstaer

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies stor-focal-vocab
Póstaer – Ná Scaip an Fliú

Póstaer

ar-scoil-at-school bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster cineal-type leibheal-level teanga-language usaideoir-usergaeltacht polasaithe-policies
Teimpléid ealaíne – Ag Aistriú ón Naíonra

Teimpléid ealaíne agus dathúcháin

gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent teanga-language usaideoir-user leibheal-level cineal-typeaistriu-transitions bimis-reidh gaeltacht tumoideachas-immersion
Liosta leabhar – Ag Aistriú ón Naíonra

Liosta leabhar ar théama na scoile

eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher naionra-preschool sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra tuismitheoir-parent cineal-type teanga-language usaideoir-user leibheal-levelaistriu-transitions bimis-reidh gaeltacht tumoideachas-immersion
Gaeilge sa bhaile le TalkNua

Bileog eolais do thuismitheoirí

bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only naionra-preschool tuismitheoir-parent leibheal-level cineal-type teanga-language usaideoir-usergaeltacht tumoideachas-immersion
Beatha Teanga – bileog eolais

Bileog dírithe ar mhúinteoirí scoile

bunscoil-primary eolas-information-2 gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher leibheal-level cineal-type teanga-language clo-print usaideoir-userbeatha-teanga fgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies
The Advantages of Immersion Education

A3 poster

bearla-amhain-english-only bunscoil-primary iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster teanga-language leibheal-level clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
Buntáistí an Tumoideachais

Póstaer A3

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher naionra-preschool postaer-poster leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas gaeltacht tumoideachas-immersion
Ár bPolasaí Scoilphobail

Lámhleabhar do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, 2013

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typefgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
I dTreo Barr Feabhais

Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary le-n-ordu-to-order muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language clo-print usaideoir-user cineal-typegaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion
Beatha Teanga

An Ghaeilge: Teanga na Cumarsáide, an Spraoi agus an tSóisialaithe – Spreagsmaointe do bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

bunscoil-primary gaeilge-amhain-irish-only iar-bhunscoil-post-primary muinteoir-teacher treoirleabhar-handbook leibheal-level teanga-language usaideoir-user cineal-typebeatha-teanga fgl-cpd gaeloideachas gaeltacht polasaithe-policies tumoideachas-immersion