Scoileanna Nua

Bíonn Gaeloideachas ag obair le pobail i dtreo scoileanna lán-Ghaeilge nua a bhunú, i gceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar cheantair ina bhfuil scoileanna nua de dhíth agus anuas air sin i gceantair eile ina bhfuil an-éileamh ann ón bpobal don oideachas lán-Ghaeilge. Braitheann rathúlacht na n-iarratas ar scoileanna nua ar thacaíocht láidir ón bpobal agus ar léirithe spéise ó thuismitheoirí. Bíonn fáilte i gcónaí roimh rannpháirtíocht sna feachtais agus cuirtear gach tacaíocht ar fáil do na coistí atá ag obair i dteo scoileanna nua a bhaint amach dá gceantair.

Is í fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar thumoideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Más suim leat cabhrú linn ár bhfís a bhaint amach, gheobhaidh tú eolas maidir leis na feachtais reatha ar www.gaelscoil4all.ie

Cuir do rogha in iúl maidir le pátrúnacht scoileanna nua

Tá próiseas comhairliúcháin na Roinne Oideachais &Scileanna maidir le pátrúnacht na scoileanna nua ar bun faoi láthair. Tá deis ag tuismitheoirí a rogha a chur in iúl do phátrúnacht scoile ina gceantar féin. Tá gach eolas maidir leis an bpróiseas ar fáil ar https://patronage.education.gov.ie/.

Le vóta a chaitheamh, is gá go mbeadh páiste faoi bhun aois 5 agat, agus cónaí air nó uirthi sa limistéar pleanála scoile. Beidh Eircode agus uimhir PPS do pháiste uait le seo a dheimhniú.

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas, nó maidir leis na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge dod’ pháiste, tá an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Feachtas Gaelscoil4all

Feachtas na Scoileanna Nua

Ábhar mór Ceiliúrtha don Oideachas lán-Ghaeilge

Cuireann Gaeloideachas fáilte mór croíúil roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., go bhfuil pleananna á gcur sa tsiúil aige don chéad pholasaí cuimsitheach maidir leis an oideachas trí mheán na Gaeilge. Tá Gaeloideachas ríméadach go bhfuil an...

Fógraíonn an tAire McHugh go mbunófar bunscoil nua i Ráth Cúil

Inniu, an 20 Nollaig, d’fhógair Joe McHugh, T.D., Aire Oideachais agus Scileanna, go mbunófar bunscoil nua i Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath in 2020. Beidh an scoil nua seo i Ráth Cúil ar an 45ú scoil nua a bhunófar idir 2019 agus 2022 chun freastal ar an méadú sa...

Ainmneofar cúig bhunscoil nua mar Ghaelscoileanna

D’fhógair Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, inniu go bhfuil cúig bhunscoil nua a bhunófar sa tréimhse 2020-2022 le hainmniú don Ghaeloideachas. Rinne an tAire an cinneadh sin tar éis anailís a dhéanamh ar an bhfáil atá ann ar Ghaelscoileanna i roinnt...

Foras le hiarratas a dhéanamh ar phátrúnacht 11 iar-bhunscoil nua

Ó www.gaelscoil4all.ie: Déanfar iarratas 11 Ghaelcholáiste nua a bhunú in 2020 agus 2021. Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua. Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua...