Coiste Seasta Thuaidh Theas

Bunaíodh an Coiste Seasta Thuaidh Theas ar an nGaeloideachas (CSTT) sa bhliain 2009. Tá ballraíocht leathan ag an gCoiste anois de na príomhpháirtnéirí in earnáil an oideachais lán-Ghaeilge ar bhonn 32 contae, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.

Baill

 • Altram
 • An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
 • An Foras Pátrúnachta
 • An Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann
 • Comhairle na Gaelscolaíochta
 • Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Foras na Gaeilge
 • Gaeloideachas
 • Iontaobhas na Gaelscolaíochta
 • Na Naíonraí Gaelacha
 • Tuismitheoirí na Gaeltachta

Ról, réimse agus cuspóir an CSTT

Is é ról, réimse agus cuspóir an CSTT comhoibriú thuaidh theas agus fócas ar an oideachas lán-Ghaeilge mar shainábhar. Déanfaidh an CSTT fóram neamhfhoirmeálta a threorú agus a stiúradh trí mholtaí a chur chun cinn agus de réir acmhainní na mballeagraíochtaí ag aon am ar leith. Roinntear ról an Chathaoirligh ar bhonn sealaíochta i measc na gcomhpháirtithe.

Áirítear i measc phríomhaidhmeanna an CSTT:

 • próifíl an oideachais lán-Ghaeilge a ardú;
 • cur le teagmhálacha ar fud an oileáin, le struchtúir thacaíochta a fhorbairt agus le meicníochtaí do roinnt an dea-chleachtais a chur chun cinn;
 • cur leis an gcomhoibriú agus le comhthuiscint i measc na n-eagraíochtaí a bhíonn ag plé leis an ngaelscolaíocht sa dá dhlínse;
 • nasc tras-earnála a fhorbairt idir na comhghrúpaí sna réimí réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus iarbhunscolaíochta;
 • dea-chleachtas a roinnt le go bhféadfaí feabhas a chur ar chaighdeán agus ar shochair na ngeallsealbhóirí;
 • comhoibriú straitéiseach thuaidh theas a fhorbairt;
 • comhthionscadail a bhunú;
 • luach ar airgead a léiriú i gcomhthéacs buiséad rialtais trí phlé straitéiseach thuaidh theas ar fhorbairt acmhainní, oiliúint mhúinteoirí agus seirbhís tacaíochta do scoileanna;
 • fócas ar an ngaeloideachas mar shainábhar; agus
 • tionchar a imirt ar na Ranna Rialtais, ar eagraíochtaí leasmhara, agus ar an mórphobal