Ár ról

 

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge.

Bunaíodh í mar Gaelscoileanna in 1973 le tacú le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ó shin, leathnaíodh ról na heagraíochta agus cuireann sí seirbhísí tacaíochta ar fáil anois do scoileanna Gaeltachta agus naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chomh maith.

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta dóibh siúd atá ag obair san earnáil.

Is féidir le scoileanna lán-Ghaeilge clárú mar bhaill de Gaeloideachas, agus an deis a thapú ainmniúcháin a dhéanamh do Bhord Stiúrtha na heagraíochta, agus dul i bhfeidhm ar a clár oibre.

Tá naonúr ball foirne ag Gaeloideachas, agus tá sí maoinithe ag Foras na Gaeilge.

Abhcóideacht agus tacaíocht chun go mbeidh tumoideachas ar ardchaighdeán ar fáil do gach uile dhuine.

Córas eiseamláireach tumoideachais, ón naíonra go bunscoil go hiar-bhunscoil, a bheith ar fáil do gach uile dhuine. 

Is í Gaeloideachas an eagraíocht náisiúnta abhcóideachta agus tacaíochta do na naíonraí (lasmuigh den Ghaeltacht) agus do na bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Faigheann Gaeloideachas maoiniú ó Foras na Gaeilge mar cheanneagraíocht sa réimse tumoideachas agus réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Feidhmíonn Gaeloideachas mar ghuth neamhspleách san earnáil lán-Ghaeilge, neamhspleách ó ranna agus áisínteachtaí Stáit agus neamhspleách ó na pátrúin scoileanna. Tá stádas tábhachtach ag baint leis an neamhspleáchas, rud a chinntíonn cur chuige níos sláintiúla agus iomlánaíoch i dtaobh forbairt earnála. I gcroílár an neamhspleáchais céanna, aithníonn Gaeloideachas an tábhacht a bhaineann le comhpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara, agus déanann sí gach iarracht a chinntiú go mbíonn cothromaíocht cheart idir an neamhspleáchas agus an t-idirspleáchas, chun leasa na bpobal uile sna naíonraí agus sna scoileanna.

Cinntíonn Gaeloideachas go dtuigeann sí na saincheisteanna ábhartha uile a bhaineann le forbairt na naíonraí agus na scoileanna agus gníomhaíonn sí orthu, a oiread agus is féidir, laistigh d’acmhainneacht na heagraíochta. Cuireann sí tacaíocht agus comhairle ar fáil a bhfuil mar sprioc acu an pobal a chumasú le buanna agus tábhacht an chórais tumoideachais a thuiscint mar aon le seirbhísí tacaíochta do naíonraí agus do scoileanna mar chrann taca dóibh agus iad i mbun a gcuid oibre ar son gach uile dhuine a dteastaíonn oideachais lán-Ghaeilge nó Gaeltachta uathu.

Laistigh d’ár spriocanna abhcóideachta, teastaíonn ó Gaeloideachas a chinntiú go mbíonn timpeallacht optamach thumoideachais ar fáil do gach uile dhuine ag an trí leibhéil a chinntíonn oideachas den chéad scoth agus a chothaíonn cainteoirí ghníomhacha na Gaeilge. Treoraíonn na tosaíochtaí straitéiseacha atá aitheanta sa phlean seo, móide na cuspóirí an obair atá romhainn sa réimse seo.

Forbraíodh an straitéis seo i gcomhar lenár mbaill, leis an mBord Stiúrtha agus an fhoireann. Táimid an-bhuíoch daoibh uile a chabhraigh leis an bpróiseas agus táimid ag súil le leanúint ag obair libh chun a chinntiú go gcoinníonn muid radharc i gcónaí ar a leagamar romhainn mar eagraíocht.

Táimid iomlán tiomanta don obair atá romhainn mar go gcreideann muid ann, go gcreideann muid sa chóras tumoideachais mar chóras fíor-éifeachtach agus mar go gcreideann muid go dtuilleann gach uile pháiste an deis freastal ar naíonra, gach uile dhalta freastal ar bhunscoil lán-Ghaeilge agus gach uile scoláire freastal ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge. Le chéile, agus le spiorad láidir, leanfaimid orainn ag gníomhú i dtreo na spríce seo.

Is sinne, le meas,

Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach agus Mícheál S. Mac Donnacha, Uachtarán

 • Ionadaíocht & Abchóideacht
 • Forbairt Soláthar Nua & Ardú Feasachta
 • Forbairt Ghairmiúil & Caighdeán
 • Seirbhísí Tacaíochta don Earnáil
 • Forbairt Eagraíochtúil

 

 • Beidh leas an duine i gcónaí i gcroílár obair Gaeloideachas.
 • Aithneoidh Gaeloideachas agus déanfaidh sí freastal ar an gceart atá ag gach uile dhuine oideachas lán-Ghaeilge a fháil ón naíonra, go bunscoil, go hiar-bhunscoil.
 • Léireoidh Gaeloideachas cumas foghlama, cumas forbartha agus cur chuige aclaí i gcónaí agus í ag éascú forbairt agus fáis na hearnála.
 • Beidh Gaeloideachas gairmiúil ina chur chuige i gcónaí, agus déanfaidh sé ceiliúradh ar ghairmiúlacht na hearnála.
 • Tuigfidh agus tabharfaidh Gaeloideachas an tacaíocht is fearr agus is féidir i dtreo earnáil atá láidir, forásach agus ionchuimsitheach.
 • Léireoidh Gaeloideachas uaillmhian agus díograis ina chur chuige agus é ag obair ar son leathnú agus forbairt an tumoideachais in Éirinn.
 • Cruthóidh agus cinnteoidh Gaeloideachas deiseanna chun cur leis an sárchaighdeán atá sna naíonraí agus sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Feidhmeanna agus Fearann

An mór-réimse: Gaeloideachas, tumoideachas agus réamhscolaíocht lán-Ghaeilge

 • Gaeloideachas agus tumoideachas ó dheas, Gaeltacht san áireamh;
 • Réamhscolaíocht ó dheas, lasmuigh den Ghaeltacht; agus
 • Cur chuige comhoibritheach le páirtithe ó thuaidh sa ghaeloideachas, tumoideachas agus sa réamhscolaíocht.

Cliceáil ar na ceannteidil thíos le níos mó eolais a fháil maidir leis na feidhmeanna atá aontaithe againn le Foras na Gaeilge, a chuireann maoniú ar fáil dúinn. 

Ionadaíocht agus Abhcóideacht

 • Tacaíocht, ionadaíocht agus abhcóideacht thar cheann pobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Struchtúir agus tacaíocht chuí a mholadh don Stát agus na páirtithe cuí, a thacóidh le soláthar iomlán trí mheán na Gaeilge atá ag freastal ar riachtanais na bpobail agus a éascóidh soláthar oideachais den scoth trí mheán na Gaeilge.
 • Tacaíocht agus abhcóideacht thar cheann pobal na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chun struchtúir chuí a mholadh don Stát agus na páirtithe cuí, a thacóidh le soláthar iomlán trí mheán na Gaeilge atá ag freastal ar riachtanais na bpobail agus a éascóidh seirbhísí luathbhlianta den scoth trí mheán na Gaeilge.

Forbairt Soláthar nua Tumoideachais

 • Pleanáil, tacaíocht agus gníomhú i dtreo soláthar nua tumoideachais in earnáil na réamhscolaíochta (lasmuigh den Ghaeltacht), bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur ar fáil de réir mar is cuí de réir cur chuige comhoibritheach agus comhleanúnach.

Seirbhísí Tacaíochta don Earnáil lán-Ghaeilge

 • Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo chumarsáide a éascú i ngach gné de phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag na trí leibhéal. Tacú le tograí forbartha Gaeilge dírithe ar na pobail sin i ndlúthchomhar le ceanneagraíochtaí mar atá aitheanta ag Foras na Gaeilge, agus páirtithe eile leasmhara.
 • Seirbhís chuimsitheach agus údarásach eolais agus tacaíochta a chur ar fáil don mhór-phobal agus do phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag na trí leibhéal maidir leis an gcóras tumoideachais ina iomláine agus maidir le teacht a bheith acu ar sholáthar trí Ghaeilge.

Forbairt Ghairmiúil agus Caighdeáin

 • Comhoibriú le forais chuí Stáit agus le páirtithe leasmhara eile a bheidh chun leasa soláthar réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge a bheith ar fáil de réir rialacha agus caighdeán cuí.
 • Comhoibriú le forais chuí Stáit agus le páirtithe leasmhara eile chun críche soláthar um fhorbairt ghairmiúil chuí a bheith ar fáil do bhaill foirne san earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag na trí leibhéal le caighdeán ard tumoideachais a éascú. Comhoibriú le páirtithe leasmhara an tuaiscirt chun críche comhroinnt dea-chleachtais idir fhorais tumoideachais.
 • Tacú le comhroinnt an dea-chleachtais trí Tionól Forbartha bliantúil a eagrú móide seimineáir le freastal ar phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag na trí leibhéal, agus é sin i gcomhair le heagrais eile.

Comhpháirtíocht agus Pleanáil Straitéiseach

 • Pleananna straitéiseacha agus oibríochtúla a réiteach mar aon le tionscadail chomhpháirtíochta a chur i gcrích le comhpháirtithe eile ar an bhFóram Comhpháirtíochta mar atá aitheanta ag Foras na Gaeilge.
 • Iarratais thráthúla ar mhaoiniú a chur faoi bhráid Fhoras na Gaeilge bunaithe ar na feidhmeanna thuas luaite.