Ballraíocht

Is eagraíocht í Gaeloideachas atá fréamhaithe sa phobal a bhfuil muid ag feidhmiú ann. B’iad na scoileanna agus gníomhairí sa phobal a bhunaigh an eagraíocht siar i 1973 agus a thóg ar struchtúr deonach na heagraíochta le cinntiú go mbuanófar í mar guth láidir, comhaontaithe don earnáil.

Is iad na scoileanna ar bhonn 32 contae a bhfuil ballraíocht acu leis an eagraíocht a stiúrann clár oibre na heagraíochta, go foirmiúil trí Bord Stiúrtha Gaeloideachas a ainmniú agus rúin a mholadh ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil, agus go neamhfhoirmiúil tríd an teagmháil díreach a bhíonn againn le pobal na scoileanna.

Cuireann muid an-luach ar an ngaol dlúth agus comhoibritheach atá againn lenár mbaill, mar is trí sin a fhaigheann muid léargais ar bhuanna agus ar dhúshláin na hearnála. Forbraíonn muid clár oibre na heagraíochta dá réir, ag díriú i mbealach straitéiseach agus pleanáilte ar na tosaíochtaí a aithnítear san earnáil. Tugann ballraíocht na heagraíochta údarás don obair seo agus is mór an éifeacht agus an tionchar a bhíonn ag an earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nuair is guth comhaontaithe láidir atá ann ó na scoileanna féin.

Glac ballraíocht linn

Costas €100 in aghaidh na scoile in aghaidh na scoilbhliana atá i gceist agus ritheanna an tréimhse ballraíochta ó 1 Meán Fomhair go 31 Lúnasa chuile bhliain.

Tá lascaine buan 50% do scoileanna oileáin agus is féidir le scoileanna nuabhunaithe lascaine 50% a fháil ar an gcéad bhliain dá mballraíocht leis an gcód SCOILNUA. 

D’aon scoil a ghlacann síntiús ballraíochta bliantúil linn i 2022, beidh lascaine ar fáil dóibh go bliantúil. 

Is oth linn nach bhfuil na hadmhálacha ón gcóras íocaíochta ar líne ar fáil i nGaeilge. Táimid ag lorg réiteach ar an gceist!

Seirbhísí do bhaill amháin

Tá idirdhealú sna seirbhísí a chuireann Gaeloideachas ar fáil do bhaill agus do scoileanna nach baill iad. Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil do bhaill amháin:

 1. Scéimeanna na heagraíochta, ina measc Le Chéile trí Ghaeilge agus Ar Scáth a Chéile
 2. Cóipeanna crua d’fhoilseacháin uile na heagraíochta (treoirleabhair agus ábhar bolscaireachta) 
 3. Táille laghdaithe do bhaill le freastal ar ócáidí, seimineáir agus comhdhálacha na heagraíochta, ina measc an Tionól Forbartha agus an Comhdháil RSO 

Má tá ceist agat maidir le stádas ballraíochta na scoile, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie. Is féidir ballraíocht a ghlacadh linn trí cliceáil ar an íomhá thuas.

Ní neart go cur le chéile

 • Gréasán tacaíochta don earnáil oideachais lán-Ghaeilge idir múinteoirí, tuismitheoirí, taighdeoirí, agus pobail uile na naíonraí agus na scoileanna lán-Ghaeilge.
 • Líne chabhrach – 01 8535195 – ar oscailt don phobal ó 9-5 i rith na bliana ar fad.
 • Comhairle neamhspleách agus neodrach ar cheisteanna a bhaineann le forbairt an tumoideachais, polasaithe agus cleachtais scoile, más cuí, nó trí comhairle a chur maidir le teagmhálaí iomchuí eile.
 • Stocaireacht, abhcóideacht agus idirbheartaíocht le pobail agus pátrúin scoile, eagraíochtaí oideachais agus Gaeilge, forais Stáit nó eile, de réir mar is cuí.

Ag obair as lámh a chéile

 • Áiseanna agus acmhainní; treoirleabhair, teimpléid, ábhar bolscaireachta agus eile.
 • Cúnamh praiticiúil, bunaithe ar éileamh ónár mbaill agus de réir acmhainní foirne.
 • Scéimeanna deontais dírithe ar gaoil a chruthú san earnáil oideachais lán-Ghaeilge, agus cur leis an soláthar le go mbeidh áit ann do gach páiste.
 • Cuairteanna comhairleacha agus seirbhísí tacacíochta sa réimse Beatha Teanga – sóisialú trí Ghaeilge agus cur chun cinn na teanga mar theanga nádúrtha cumarsáide idir dhaltaí agus pobal na scoile.

Fios feasa

 • Forbairt ghairmiúil bunaithe ar riachtanais na hearnála; mór-thionól oiliúna bliantúil ar réimsí leathan ábhair, oiliúint ar bhonn réigiúnach agus ar bhonn scoileanna aonair, de réir éileamh.
 • Suíomh www.irishforparents.ie le tacaíochtaí dóibh siúd atá ag múineadh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus le háiseanna féin-teagaisc do na tuismitheoirí féin.
 • Suíomh www.gaeilgedonnaionra.ie le tacaíochtaí dóibh siúd atá ag múineadh i suíomhanna luathbhlianta trí mheán na Gaeilge.
 • Staitisticí maidir le méid agus comhdhéanamh na hearnála a bhailiú agus a phoibliú, d’fhonn feasacht a ardú ina leith agus tacaíochtaí níos fearr a éileamh di.
 • Fóraim phlé, idir teacht-le-chéile ar bhonn réigiúnach agus fóraim ar líne.
 • Deiseanna um fhorbairt ghairmiúil agus forbairt tuisceana ar shaincheisteanna na hearnála trí chéile trí ionadaíocht a bheith agat ar bhord stiúrtha na heagraíochta agus tionchar a imirt ar fhorbairt pholasaithe chun leasa na hearnála.

Nod don eolach

 • Suíomh idirlín uileghnó www.gaeloideachas.ie, le rannóga ar leith do mhúinteoirí, tuismitheoirí, taighdeoirí agus na meáin agus ar a fhoilsítear nuacht na hearnála agus fógraí poist.
 • Nuachtlitreacha coicísiúla do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon.
 • Nuachtlitir dátheangach do thuismitheoirí gach ráithe.
 • Nuachtlitir ar leith maidir le riachtanais speisialta oideachais gach ráithe. 
 • Láithreacht gníomhach ar na meáin shóisialta, ag cur eolas luachmhar mar aon le luachanna na hearnála agus na heagraíochta chun cinn.