Tionól Forbartha

Ag Saibhriú na Teanga tríd an Sóisialú sa Scoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

Beidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG ar siúl i gCorcaigh i mbliana. Beidh an t-imeacht ar siúl in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Dúglas, ar an Aoine 15ú Samhain 2019.

Beidh réimse leathan cheardlann ar siúl don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal arís i mbliana. Is féidir an dréachtchlár a íoslódáil anseo: Clár 2019

Tá áthas an domhain orainn go mbeidh an tOllamh Enlli Thomas ó Scoil an Oideachais agus na Forbartha Daonna Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag, linn mar phríomhchainteoir. Tá go leor taighde déanta ag Enlli agus go leor ailt acadúla foilsithe aici ar an sealbhú teanga, úsáid teanga, cúrsaí measúnaithe do dhaoine dátheangacha, mar aon le modhanna oideachais don seachadadh, sealbhú agus úsáid teanga. Cuirfidh saineolas an Ollaimh Thomas go mór le clár na bliana seo agus téama na hócáide.

Beidh an tAire Oideachais, Joe McHugh, linn maidin an 15ú Samhain freisin leis an Tionól Forbartha a sheoladh go hoifigiúil agus aitheasc a thabhairt.

I measc na gceardlann atá beartaithe d’oideachasóirí bunleibhéil, díreofar ar an ábhar seo a leanas: drámaíocht, puipéadóireacht, cruinneas agus saibhreas na Gaeilge, scileanna matamaitice, an léitheoireacht Ghaeilge sna hardranganna sa bhunscoil, seánraí scríbhneoireachta, teanga an tsóisialaithe, teicnolaíocht na faisnéise agus códú, acmhainní praiticiúla don seomra ranga agus neart eile!

I measc na gceardlann atá beartaithe d’oideachasóirí iar-bhunleibhéil, táthar ag súil díriú ar an ábhar seo a leanas: conas clár ráthúil idirbhliana a chur ar siúl, códú agus ríomheolaíocht, cúrsaí folláine, FCÁT, teanga an tsóisialaithe, athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach, scileanna matamaitice, acmhainní praiticiúla don seomra ranga agus neart eile!

Ar an Satharn, 16ú Samhain 2019, reáchtálfaidh Gaeloideachas ceardlann speisialta do thuismitheoirí mar chuid dár Tionól Forbartha.

Beidh an cheardlann dírithe ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bhfuil páistí acu ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta, agus beidh siad oiriúnach do chách, beag beann ar a leibhéal líofachta sa Ghaeilge. Le linn an tseisiúin, beimid ag breathnú ar téama an Tionóil – úsáid na Gaeilge mar teanga an tsóisialaithe – mar a bhaineann sé le ról na dtuismitheoirí.

Gach eolas, agus foirm chlárúcháin, ar fáil anseo. 

Táimid ag comhaireamh síos go Tionól Forbartha 2019!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Táillí

 • Scoileanna le ballraíocht: €90 an duine le ráta mochóirí ar fáil go dtí 30ú Meán Fómhair, €100 an duine i ndiaidh an 30ú Meán Fómhair
 • Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile: €130 an duine
 • Mic léinn lánaimseartha: €50 an duine

Má tá breis agus triúr ón scoil, institiúid nó eagraíocht chéanna ag freastal ar an Tionól Forbartha, beidh an ceathrú duine saor in aisce.

Tá lascaine ar fáil do phríomhoidí nuacheaptha freastal ar an Tionól Forbartha. Déan teagmháil le hOifig Gaeloideachas le breis eolais a fháil.

Cláraigh le freastal

Toscairí ag Tionól Forbartha 2019

 • Tá lascaine ar tháillí an Tionóil Forbartha ar fáil do scoileanna a bhfuil ballraíocht acu le Gaeloideachas. Is féidir ballraíocht a cheannach anois mura bhfuil sé ag an scoil cheana féin.

  Maireann ballraíocht don tréimhse Meán Fómhair 2019 go Lúnasa 2020.
 • Má tá breis agus triúr ón scoil, institiúid nó eagraíocht chéanna ag freastal ar an Tionól Forbartha, beidh an ceathrú duine saor in aisce. Cuirfear an lascaine seo i bhfeidhm ar an sonrasc a sheolfar chugat.
 • 0,00 €
  Cuimsíonn seo táille ballraíochta, má bhaineann, agus táillí le freastal ar an Tionól Forbartha. Má tá lascaine i gceist toisc go mbeidh breis agus triúr ag freastal, cuirfear sin san áireamh ar an sonrasc a sheolfar chugat.
 • Céad ainmSloinneFreastal ar an MórdhinnéarRiachtanais ar leith 
  Add a new row
  Brú ar an gcnaipe + le duine a chur leis an liosta.

  Scríobh 'beidh' más rud é go mbeidh an toscaire ag fanacht don dinnéar. Tabhair faoi deara go bhfuil freastal ar an Mórdhinnéar san áireamh sa táille do thoscairí atá cláraithe le freastal ar imeachtaí an lae.

  Riachtanais ar leith, m.sh. céiliach, veigeatóir, nó eile.
  Seolfar sonrasc chugat ar ríomhphost.

Ballraíocht

Tá eolas maidir le ballraíocht le Gaeloideachas ar fáil anseo. Is féidir stádas ballraíochta reatha na scoile a dheimhnú trí teaghmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Ticéid don bhFáiltiú agus don Mordhinnéar

Cuirfear an-fháilte rompu siúd nach bhfuil sé d’acmhainn acu freastal ar imeachtaí an lae bheith linn d’Fháiltiú agus Mórdhinnéar an Tionóil Forbartha ó 19.30 ar aghaidh.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil Fáiltiú agus Mórdhinnéar an Tionóil san áireamh cheana féin do thoscairí atá cláraithe le freastal ar imeachtaí lae an Tionóil Forbartha, agus nach mbaineann seo ach le daoine nach bhfuil cláraithe cheana féin. Costas €50 an duine a bheidh i gceist, agus is féidir ticéid a cheannach anseo: Siopa Gaeloideachas

Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Tionól Forbartha arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS i ndiaidh an Tionóil.

Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG (eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Póstaer don seomra foirne

Póstaer TF 2019 JPEG

Taisteal

Tá Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh suite ar Bhóthar Bhaile an Róistigh i nDúglas, timpeall 20 nóiméad lasmuigh de chathair Chorcaí. Tá an t-óstán suite achar gairid ón Mótarbhealach M8 agus is féidir teacht air go héasca. Tá an t-óstán suite 15 nóiméad ó Aerfort Chorcaí. Faigh treoracha anseo.

Tá seirbhís rialta traenach ar fáil ó Bhaile Átha Cliath, Chiarraí, Luimneach agus Phort Laoise go Corcaigh. Tá na cláir ama le fáil anseo.

Lóistín

Bíonn an-éileamh ar lóistín le linn an Tionóil i gcoitinne agus molann muid go láidir do dhaoine lóistín a chur in áirithe chomh luath agus is féidir. Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe an Tionóil in Óstán Pháirc an Róistigh roimh an 15ú Deireadh Fómhair. Chun leas a bhaint as an ráta seo (€110 do sheomra singil, €125 do sheomra dúbailte/dhá leaba – bricfeasta san áireamh i ngach ceann), glaoigh ar an óstán ar +353 21 489 0800. An cód leis an lascaine a fháil ná GAEL19. Tá roghanna eile ar fáil sa cheantar máguaird freisin.

Siamsaíocht

Tá áthas orainn go mbeidh an grúpa ceoil spleodrach Nuadán ó Rinn Ó gCuanach, Port Láirge, linn oíche Aoine ag dinnéar ceiliúrtha an Tionóil Forbartha. Is grúpa traidisiúnta é Nuadán a bhfuil a gcuid ceoil fréamhaithe i ndúchas agus i gcultúr Ghaeltacht na Rinne. Tá Nuadán tar éis ceol a chasadh ag leor féilte timpeall na tíre, i bPáirc an Chrócaigh agus ar an teilifís mar chuid den tsraith Féilte. Cuiridh siad go mór le spiorad na hoíche tar éis na gceardlann agus seisiún oiliúna tríd an lá.

Seastáin agus fógraí

Polasaí Cealaithe

Sa chás go dtarlaíonn rud éigin nach bhfuil tú ag súil leis agus nach féidir leat freastal ar an Tionól Forbartha, ní mór duit do thicéad don imeacht a chur ar ceal trí ríomhphost a scríobh chuig eolas@gaeloideachas.ie. Ní féidir seo a dhéanamh thar an bhfón.

Déanfaidh Gaeloideachas do tháille chlárúcháin a aisíoc go hiomlán má fhaightear fógra i scríbhinn roimh an 25 Deireadh Fómhair 2019. Má fhaightear fógra i scríbhinn i ndiaidh an 25 Deireadh Fómhair, ní dhéanfar aisíoc ar bith.

Tá sé de cheart ag toscairí duine eile a ainmniú ina n-áit am ar bith roimh an Tionól Forbartha. Ní ghearrfar aon táille ar thoscairí seo a dhéanamh. Forchoimeádann Gaeloideachas an ceart againn clár an Tionóil Forbartha a leasú de réir mar is gá ag brath ar chúinsí éagsúla nach mbeifear ag súil leo roimh an imeacht.

Cosaint Sonraí

Bailíonn Gaeloideachas sonraí ó thoscairí, aíonna agus cainteoirí ar mhaithe leis an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach, mar aon leis an eolas is deireanaí a scaipeadh maidir leis an imeacht féin agus an gclár. Glacann Gaeloideachas go dáiríre lena ról do chuid sonraí a chosaint agus déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfuil do shonraí á mbailiú, á bpróiseáil, á stóráil, agus á scriosadh de réir na reachtaíochta reatha um chosaint sonraí. Ní choinneofar sonraí pearsanta lena bhféadfar duine a aithint níos faide ná mar is gá. Ní roinnfidh Gaeloideachas sonraí ar aon tríú páirtí gan toiliú sainráite feasach a fháil ar dtús. Cúiseanna a bhfuil sonraí á mbailiú:

 • Chun an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach
 • Chun íocaíochtaí a phróiseáil
 • Chun eolas agus agus uasdátaithe cuí a scaipeadh orthu siúd a bheidh ag freastal
 • Chun staitisticí a bhailiú maidir le freastal

Grianghraif ag an Tionól Forbartha

Beidh grianghraif agus físeáin éagsúla á dtógáil le linn an Tionóil Forbartha. Bainfear úsáid as na grianghraif/físeáin seo go hinmheánach agus go seachtrach le poiblíocht/margaíocht a dhéanamh ar obair Gaeloideachas. D’fhéadfadh Gaeloideachas an t-ábhar seo a úsáid i bhfoirm clóite nó i bhfoirm dhigiteach in áiteanna éagsúla: cuir i láthair, fógraíocht, suíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc. Sa chás nach bhfuil tú ag iarraidh go dtógfar grianghraf díot, ní mór sin a chur in iúl do bhall foirne Gaeloideachas ar an lá.

Is féidir iarratas a chur go Gaeloideachas gan íomhá(anna) díot a úsáid ag am ar bith. Sa chás seo, ní bhainfear úsáid as íomhánna díot in aon ábhar nua sa todhchaí ach d’fhéadfadh go mbeadh siad fós le feiceáil i bhfoilseacháin agus ábhair eile a bhí ar fáil roimh d’iarratas. Tá féidearthacht ann go gcoinneofar roinnt grianghraf agus físeán go buan mar chuid de chartlann na heagraíochta.