Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Eagraíonn Gaeloideachas Cruinniú Ginearálta chuile bhliain le baill Bhord a thoghadh agus deis a thabhairt do na scoileanna atá cláraithe linn rúin a mholadh. Treoraíonn na rúin seo clár oibre na heagraíochta, chun go mbeidh sí ag freastal ar riachtanais na mball.

 

CGB

Beidh Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2021 ar líne ó 17.00-18.30 ar an 11 Feabhra 2021. Tá an fhoirm clárúchán dúnta anois, ach is féidir teagmháil a dhéanamh le ciara@gaeloideachas.ie roimh 12.00 ar an 11 Feabhra sa chás gur mian leat bheith linn don ócáid. 

Ballraíocht

Is gá go mbeadh scoileanna cláraithe mar bhaill reatha de chuid na heagraíochta le go mbeidh vóta acu ag an gCruinniú Ginearálta. Le stádas ballraíochta do scoile a dheimhniú, ní gá ach an scoil a aimsiú san eolaire ar an suíomh (beidh sé luaite ann má tá ballraíocht reatha ag an scoil):

Má tá ceist ar bith agat maidir le ballraíocht, déan teagmháil linn ar eolas@gaeloideachas.ie nó 01 8535195. Tá gach eolas maidir le ballraíocht le fáil anseo: Ballraíocht

 

Rialachas

Tá Bord Gaeloideachas déanta suas d’ionadaithe ó thrí earnáil – (i) bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacta, (ii) bunscoileanna Gaeltachta agus (iii) iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge – chomh maith le hionadaithe ó sé réigiún tíreolaíoch. Cliceáil ar na clib thall le liosta a fháil de na contae i ngach réigiún. 

 • Dún na nGall 
 • Doire
 • Aontroim
 • An Dún
 • Fear Manach
 • Tír Eoghain
 • Ard Mhacha
 • Sligeach
 • Liatroim
 • Ros Comáin
 • Longfort
 • An Cabhán
 • Muineacháin
 • An Iarmhí
 • Uíbh Fhailí
 • Laois
 • Maigh Eo
 • Gaillimh
 • An Chlár
 • Tiobraid Árann Thuaidh
 • Luimneach
 • Ciarraí
 • Corcaigh
 • Tiobraid Árann Theas
 • Port Láirge
 • Cill Chainnigh
 • Loch Garman
 • Ceatharlach
 • An Mhí
 • Baile Átha Cliath
 • Cill Dara
 • Cill Mhantáin

Tuairiscí Bliantúla

Foilsíonn Gaeloideachas Tuairisc Bhliantúil don Chruinniú Ginearálta chuile bhliain. Is féidir na tuairiscí a foilsíodh cheana a íoslódáil anseo:

Rúin Glactha

Rúin CGB 2019

1. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna treoir a sholáthar do scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil ranganna speisialta acu agus do scoileanna speisialta lán-Ghaeilge maidir le cur i bhfeidhm an tumoideachais i ranganna naíonáin.
Gaelscoil Bhaile Brigín

2. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna go gcuirfear cigirí ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge agus saintuiscint ar an dátheangachas agus an dátheangachas i gcomhthéacs riachtanais speisialta oideachais sa chóras lán-Ghaeilge acu.
Gaelscoil Bhaile Brigín

3. Éilíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Roinn Oideachais & Scileanna na ciorcláin athbhreithnithe ar dhíolúine ar staidéar ar an nGaeilge a tharraingt siar, mar nach bhfuil siad ag teacht leis an taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta ar oideachas ionchuimsitheach agus i ngeall ar an teachtaireacht diúltach a thugann siad do thuismitheoirí a bhfuil páistí le riachtanais speisialta oideachais acu maidir le hoideachas lán-Ghaeilge.
Gaelscoil Bhaile Brigín

4. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge a fhorbairt do scoileanna Gaeltachta atá páirteach sa Scéim Aitheantais Gaeltachta agus do na scoileanna lán-Ghaeilge. Ar na seirbhísí a theastaíonn, áirítear teiripeoirí saothair, fisiteiripeoirí agus síceolaithe.
Scoil Sailearna

5. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna tástálacha oiriúnacha a chur ar fáil do pháistí le Riachtanais Speisialta Oideachais sa chóras oideachais Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Is gá trialacha teanga a fhorbairt ar bhonn práinne.
Scoil Sailearna

6. Éilíonn muid ar an Roinn Oideachais & Scileanna a chinntiú go bhfuil seirbhís síceolaíochta trí Ghaeilge, ina mbeidh síceolaithe le ard-chumas sa Ghaeilge agus tuiscint ar an gcomhthéacs Gaeltachta ar fáil, do gach scoil Ghaeltachta atá páirteach sa Scéim Aitheantais Gaeltachta.
Scoil Sailearna

7. Éilíonn an Chomhdháil go ndéanfaidh an Comhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnaithe (CNCM) aon athruithe ar shonraíocht na Gaeilge san Ardteist a chur siar go dtí go bhfuil na hathruithe sa tSraith Shóisearach leabaithe isteach, le seans a thabhairt do mhúinteoirí dul i dtaithí ar na hathruithe suntasacha atá tarlaithe le cúpla bliain anuas agus le deis a thabhairt don CNCM aiseolas ón taithí seo a bhailiú agus a chur san áireamh.
Coláiste Íosagáin

8. Molann an Chomhdháil seo an tAire Oideachais & Scileanna as an dearbhú atá tugtha aige nach ndéanfar aon athrú ar stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar san Ardteist mar thoradh ar an athbhreithniú atá ar bun ag an CNCM ar an Ardteist ina hiomláine.
Scoil Chuimsitheach Chiaráin

9. Iarrann an Chomhdháil ar an Roinn Oideachais & Scileanna a chinntiú go gcuirtear níos mó ama ar fáil don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi shonraíochtaí nua sa tSraith Shóisearach.
Scoil Chuimsitheach Chiaráin

10. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna cúrsa breise iarchéime don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO) a chur ar fáil in institiúid oideachais in oirthear na tíre le dul i ngleic leis an ngéarchéim i soláthar mhúinteoirí don earnáil iar-bhunscoile.
Coláiste Cois Life

11. Iarrann an Chomhdháil ar an gComhairle Mhúinteoireachta a chinntiú go gcuireann na hinstitiúidí oideachais ar fad a sholáthraíonn an MGO modúl ar fáil ar theagasc trí Ghaeilge mar rogha do na mic léinn mar atá déanta ag Coláiste na Tríonóide, beart a chabhródh le soláthar mhúinteoirí i réimse leathan ábhar d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge.
Coláiste Íosagáin

12. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna an polasaí atá acu i leith forbairt agus feidhmiú na nAonad reatha lán-Ghaeilge a shainiú, mar aon leis na critéir a bhaineann le stádas neamhspleách.

-agus-

Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna gan Aonad a bhunú mura mbíonn tumoideachas iomlán ar fáil mar pholasaí agus mar chleachtas, agus sa chás nach mbíonn, go ndéanfar iad a sholáthar mar scoileanna neamhspleácha nó mar scoileanna satailíte faoi chúram iar-bhunscoil lán-Ghaeilge go mbeidh an stádas neamhspleách bainte amach.
Coláiste Pobail Osraí

13. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Aire Oideachais & Scileanna a rialú gur féidir le bunscoileanna lán-Ghaeilge freastal ar naíonra a bheith aitheanta mar chritéir iontrála sa chás go mbíonn róshuibscríobh ar an scoil, ar mhaithe le leanúnachas sa luaththumoideachas Gaeilge.
Gaelscoil Osraí

14. Iarrann an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais & Scileanna polasaí náisiúnta a mholadh don oideachas lán-Ghaeilge, a thógfaidh ar na dea-eiseamláir atá aitheanta agus leagtha síos don oideachas Gaeltachta.
Bord Stiúrtha Gaeloideachas