Bord Gaeloideachas

Micheál S. Mac Donnacha

Micheál S. Mac Donnacha

Uachtarán

Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar- Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Leas-Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.

Róise Nic Corraidh

Róise Nic Corraidh

Ionadaí Réigiún 1

Múinteoir bunscoile i scoil Cholmcille Duibhlinn Riabhach, Ros Goill. Ag obair mar mhúinteoir tacaíochta teanga i gceithre scoil Ghaeltachta le cúpla bliain anuas. MA i dTeanga agus Litríocht na Nua-Ghaeilge.

Crios Hickson

Crios Hickson

Ionadaí Réigiún 2

Múinteoir bunscoile agus Príomhoide Cúnta i nGaelscoil Phortlaoise. Comh maith le M. Sc. i mBainistíocht ar Oideachais & ar Thraenáil ó Ollscoil na Cathrach B.A.C., tá Ard Dioplóma i Dlí agus Oideachas ó Óstaí na Rí bainte amach aige.

Órla Ní Fhinneadha

Órla Ní Fhinneadha

Ionadaí Réigiún 3

Leasphríomhoide Scoil Éinne, An Spidéal. Baitsiléir san Oideachas, Máistreacht san Oideachas, Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile. Roinnt oibre déanta sna meáin freisin le TG4, le Fíbín agus le Molscéal. Spéis sa gceol, san amhránaíocht ar an sean-nós ach go háirithe. Sainspéis i scoileanna Gaeltachta agus cúrsaí Gaeltachta go ginearálta.

Máiréad	Ní Chatháin Uí Chonchúir

Máiréad Ní Chatháin Uí Chonchúir

Ionadaí Réigiún 4

Ciarraíoch bródúil, Múinteoir Bunscoile, Post Cúnta, Gaelscoil Lios Tuathail, Co. Chiarraí, le taithí fairsing ag múineadh sa chóras gaeloideachais. Máistreacht san Oideachas, san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta (M.Oid.), Dioplóma Iarchéime san Riachtanais Speisialta Oideachais (PGDSEN), agus Dioplóma Gairmiúil Iarchéime i gCeannaireacht Scoile (DGCS).

Tomás de Buitléir

Tomás de Buitléir

Ionadaí Réigiún 5

Tomás de Buitléir, Príomhoide Tánaisteach, Gaelcholáiste Cheatharlach i mbaile Cheatharlach. In éineacht lena ról mar phríomhoide tánaisteach, is múinteoir Fraincise agus Gaeilge é. Iarléachtóir leis an B.Oid i gColáiste Mhuire gan Smál, Durlas agus leis an M.G.O le hOllscoil na Gaillimhe. Céimí den M.Oid i gCeannaireacht agus Bainistíocht, Coláiste na Tríonóide, BÁC.

Antóin Delap

Antóin Delap

Ionadaí Réigiún 6

Aturnae o Ghaoth Dobhair ó dhúchas atá ag cleachtadh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i dTamhlacht. I mbun an mhír dlí ar ‘Barrscéalta’ RTÉ Raidió na Gaeltachta le blianta fada anuas. Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste Eoin, Baile Átha Cliath.

Cathnia Ó Muircheartaigh

Cathnia Ó Muircheartaigh

Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Príomhoide Choláiste Pobail Osraí i gCathair Chill Chainnigh ó 2006, ball de bhord bainistíochta Ghaelscoil Osraí, Uachtarán reatha de Chumann Náisiúnta Priomhoidí agus Priomhoidí Táinisteacha (NAPD), ball de Chomhairle COGG.

Ciara Ní Chonchúir

Ciara Ní Chonchúir

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Is de bhunadh Gaeltacht Daingean Uí Chúis í Chiara. Chaith sí roinnt blianta ag múinteoireacht thar lear agus tá sí anois curtha fúithi i nDún Garbhán agus ag oibriú mar mhúinteoir tacaíochta teangan faoin bpolasaí Gaeltachta sa Rinn. Tá MA sa Nua-Ghaeilge agus Máistreacht san Oideachas bainte amach aici. 

Cormac Ó Tuairisg

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga.

Laura Ní Chathasaigh

Laura Ní Chathasaigh

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Múinteoir i nGaelscoil Bhaile Brigín.

Marc de Grás

Marc de Grás

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Príomhoide Ghaelscoil na nDéise agus ball de Chomhairle Náisiúnta Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann. Ag obair sa chóras gaeloideachais ó 2003 agus is as Gaeltacht na Rinne san Déise dó. M.A. bainte amach aige i mBainistíocht san Oideachas.

Deborah Ní Cheallaigh

Deborah Ní Cheallaigh

Comhthofa

Múinteoir i bhFeighil ar Aonad Loch Gile, Sligeach. Múinteoir meánscoile le taithí fairsing ag múineadh sa chóras gaeloideachais ó 2010. Is Oideachasóir Oirirce Apple í ó 2015 agus is iarbhall í den Bhord Comhairleach Oideachasóirí Oirirce Apple (EMEIA). Iartheagascóir don Mhatamaitic leis an M.G.O le hOllscoil na Gaillimhe.

Diarmaid Ua Bruadair

Diarmaid Ua Bruadair

Comhthofa

Is de bhunadh Gaeltacht Uirbeach Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste é Diarmaid agus d’fhreastail sé féin ar Bhunscoil Phobail Feirste i mblianta tosaigh na scoile.  Chaith sé ceithre bliana déag i gColáiste Feirste agus bhí sé ar fhoireann ceannaireachta na scoile sular ceapadh mar phríomhoide i nGaelcholáiste Dhoire é i 2015 nuair a bunaíodh an scoil sin i nDún Geimhin.

Dr Máire Mhic Mhathúna

Dr Máire Mhic Mhathúna

Comhthofa

Is taighdeoir í Máire Mhic Mhathúna sa luath-oideachas agus sealbhú teanga agus chaith sí tamall ag obair mar cheann roinne in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, mar léachtóir le hoideachas na luath-óige agus roimhe sin mar bhunmhúinteoir agus mar oideoir naíonra. Is ball i de choistí oideachais éagsúla agus tá spéis faoi leith aici in bhforbairt ghairmiúil oideoirí luathbhlianta.