Oideachas Speisialta

30135833937 2771becafd k

Fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Tacaíonn muid le naíonraí agus scoileanna ina gcuid oibre le bheith ionchuimsitheach agus freastal cuí a dhéanamh ar gach páiste, cuma cé na riachtanais oideachais atá acu.

Freastalaíonn naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge ar pháistí faoi mhíchumas fisiciúil agus faoi mhíchumas intleachta go rialta; daltaí le deacrachtaí radhairc agus éisteachta, neamhoird de chuid speictream an uathachais, disléicse, agus riachtanais speisialta oideachais eile. Tá cead á thabhairt do roinnt scoileanna lán-Ghaeilge aonaid speisialta a oscailt le freastal ar pháistí le riachtanais bhreise. Cuirtear na tacaíochtaí céanna ar fáil do pháistí le RSO sna naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge is a chuirtear ar fáil in aon naionra nó scoil príomhshrutha eile. Gheobhaidh tú léargas ar obair Gaeloideachas sa réimse seo trí cliceáil ar na ceannteidil thíos. 

Maítear nach ndéanann an t-oideachas dátheangach aon dochar do pháistí le riachtanais speisialta oideachais agus dearbhaítear an méid seo ina thaobh:

‘Bilingual education…does no harm and clearly does contribute to social-emotional and interpersonal growth’ – Tuairisc NCSE, 2011

Coiste Comhairleach Gaeloideachas ar Oideachas Speisialta

Tá coiste comhairleach curtha le chéile ag Gaeloideachas le clár oibre na heagraíochta i réimse na riachtanas speisialta oideachais a threorú. Tá neart idir lámha ag an ngrúpa seo a bhfuil sé mar phríomhsprioc acu feasacht i leith RSO san earnáil a ardú móide stocaireacht a dhéanamh ar son seirbhísí tacaíochta agus acmhainní cuí. I measc shainchúraimí an choiste seo, áirítear:

 • riachtanais pháistí le RSO sa chóras lán-Ghaeilge, agus na struchtúir thacaíochta le dul i ngleic le dúshláin;
 • feasacht a ardú i measc lucht déanta beartais maidir le páistí le RSO agus struchtúr tacaíochta cuí do scoileanna agus a gcuid pobail;
 • réimsí oiliúna de dhíth ag an earnáil agus saineolaithe feiliúnacha a aithint;
 • bunachar sonraí a fhorbairt de shaineolalaithe agus cleachtóirí móide taighde ábhartha san earnáil ar réimsí leathan ábhair;
 • pleanáil agus reáchtáil seimineár agus comhdhálacha RSO, i gcomhar le páirtnéirí eile;
 • aighneachtaí a ullmhú don ROS agus don Chomhchoiste Oideachais i leith riachtanais agus dúshláin na hearnála.

Is iad seo a leanas baill reatha an Choiste Chomhairligh:

 • Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Gaelscoil Bhaile Brigín (Cathaoirleach)
 • Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna
 • Bláthnaid ní Ghréacháin, Gaeloideachas
 • Ciara Ní Bhroin, Gaeloideachas
 • Máire Ní Mhaoileoin, Scoil Neasáin
 • Máire Ní Mhurchadha, Coláiste Cholmcille
 • Máire Nic an Rí, COGG
 • Ríona Ní Shúilleabháin, Gaelscoil Bhaile Brigín

Cur i Láthair Comhdhála

Tionól Forbartha, 2019

Ar Scáth a Chéile, 2019

Mother Tongues, 2018

Tionól Forbartha, 2018

Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

Ceisteanna & Freagraí: Disléicse

Roghnaíonn go leor tuismitheoirí a bhfuil páistí le riachtanais speisialta oideachais acu scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta dá gclann. Is í an disléicse an riachtanas speisialta oideachais is coitianta a n-áirítear i scoileanna lán-Ghaeilge, agus tá sí ar níos mó ná 9% de dhaltaí atá sa chóras bunleibhéil lán-Ghaeilge. Sa rannóg seo, tá comhairle agus eolas do thuismitheoirí agus chaomhnóirí maidir le disléicse a aithint, cúrsaí measúnaithe agus conas tacú le páiste a bhfuil disléicse air nó uirthi. Is é an bhunsprioc atá leis an eolas seo ná cabhrú le tuismitheoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar an disléicse, dul i ngleic le roinnt de na míthuiscintí a bhaineann le disléicse agus oiriúnacht an chórais lán-Ghaeilge, mar aon le comhairle a thabhairt maidir le conas tacú le do pháiste. Ba mhaith linn tuismitheoirí a chumasú agus a chur ar an eolas faoin disléicse le go mbeidh siad in ann na roghanna is fearr a dhéanamh dá bpáistí. Tá roinnt leideanna praiticiúla againn do thuismitheoirí freisin ar bhealaí chun tacú leis an bhfoghlaim agus leis an obair bhaile.

Léigh tuilleadh ar ár n-acmhainn disléisce ar líne anseo.

Ceardlanna

Cláraigh don Nuachtlitir

15

Cartlann Nuachtlitreacha:

Foilsíonn Gaeloideachas réimse nuachtlitir, ina measc ceann ar leith maidir le RSO atá dírithe ar mhúinteoirí agus oideoirí. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha éagsúla thíos, agus is féidir díchlárú ag am ar bith. 

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:

Formáid | Format

Léigh siar | View previous newsletters

Nuacht

Fócasghrúpaí RSO – Rannpháirithe ag Teastáil

An múinteoir oideachais speisialta thú i scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta? Suim agat cabhrú le taighde sa réimse fíorthábhachtach seo, smaointe a roinnt, bearnaí maidir le hacmhainní agus tacaíochtaí a thuairisciú? Tá Gaeloideachas ag lorg rannpháirtithe...

Leigh

Nuachtlitir an Bhunleibhéil: 15.12.20

Fáilte chuig eagrán Nollag 2020 de Nuachtlitir an Bhunleibhéil, nuachtlitir dheireanach na bliana 2020. Íoslódáil an nuachtlitir anseo. San eagrán seo : Seimineáir Gaeloideachas - Súil Siar, Súil chun Cinn Acmhainní Nua RSO Grúpaí Fócais RSO Machnamh Nollag Covid19 -...

Leigh

Nuachtlitir na dTuismitheoirí: 16.12.2020

Seo ár nuachtlitir dheireanach na bliana seo ach ní hionann sin agus nach bhfuil neart acmhainní agus spraoi againn daoibh do bhriseadh na Nollag! Sa Nuachtlitir Seo: Clár Na Seachtaine Ag Tacú le do Pháiste Déan Comhrá Ealaín na Nollag Nollaig Do Pháistí Óga Cúpla...

Leigh