Oideachas Speisialta

30135833937 2771becafd k

Fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Tacaíonn muid le naíonraí agus scoileanna ina gcuid oibre le bheith ionchuimsitheach agus freastal cuí a dhéanamh ar gach páiste, cuma cé na riachtanais oideachais atá acu.

Freastalaíonn naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge ar pháistí faoi mhíchumas fisiciúil agus faoi mhíchumas intleachta go rialta; daltaí le deacrachtaí radhairc agus éisteachta, neamhoird de chuid speictream an uathachais, disléicse, agus riachtanais speisialta oideachais eile. Tá cead á thabhairt do roinnt scoileanna lán-Ghaeilge aonaid speisialta a oscailt le freastal ar pháistí le riachtanais bhreise. Cuirtear na tacaíochtaí céanna ar fáil do pháistí le RSO sna naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge is a chuirtear ar fáil in aon naionra nó scoil príomhshrutha eile. Gheobhaidh tú léargas ar obair Gaeloideachas sa réimse seo trí cliceáil ar na ceannteidil thíos. 

Maítear nach ndéanann an t-oideachas dátheangach aon dochar do pháistí le riachtanais speisialta oideachais agus dearbhaítear an méid seo ina thaobh:

‘Bilingual education…does no harm and clearly does contribute to social-emotional and interpersonal growth’ – Tuairisc NCSE, 2011

Coiste Comhairleach Gaeloideachas ar Oideachas Speisialta

Tá coiste comhairleach curtha le chéile ag Gaeloideachas le clár oibre na heagraíochta i réimse na riachtanas speisialta oideachais a threorú. Tá neart idir lámha ag an ngrúpa seo a bhfuil sé mar phríomhsprioc acu feasacht i leith RSO san earnáil a ardú móide stocaireacht a dhéanamh ar son seirbhísí tacaíochta agus acmhainní cuí. I measc shainchúraimí an choiste seo, áirítear:

 • riachtanais pháistí le RSO sa chóras lán-Ghaeilge, agus na struchtúir thacaíochta le dul i ngleic le dúshláin;
 • feasacht a ardú i measc lucht déanta beartais maidir le páistí le RSO agus struchtúr tacaíochta cuí do scoileanna agus a gcuid pobail;
 • réimsí oiliúna de dhíth ag an earnáil agus saineolaithe feiliúnacha a aithint;
 • bunachar sonraí a fhorbairt de shaineolalaithe agus cleachtóirí móide taighde ábhartha san earnáil ar réimsí leathan ábhair;
 • pleanáil agus reáchtáil seimineár agus comhdhálacha RSO, i gcomhar le páirtnéirí eile;
 • aighneachtaí a ullmhú don ROS agus don Chomhchoiste Oideachais i leith riachtanais agus dúshláin na hearnála.

Is iad seo a leanas baill reatha an Choiste Chomhairligh:

 • Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Gaelscoil Bhaile Brigín (Cathaoirleach)
 • Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna
 • Bláthnaid ní Ghréacháin, Gaeloideachas
 • Ciara Ní Bhroin, Gaeloideachas
 • Máire Ní Mhaoileoin, Scoil Neasáin
 • Máire Ní Mhurchadha, Coláiste Cholmcille
 • Máire Nic an Rí, COGG
 • Ríona Ní Shúilleabháin, Gaelscoil Bhaile Brigín

Cur i Láthair Comhdhála

Tionól Forbartha, 2019

Ar Scáth a Chéile, 2019

Mother Tongues, 2018

Ceardlanna do Thuismitheoirí

Seimineár Disléicse do Thuismitheoirí 04.06.2020: Bhí oíche eolais ag Gaeloideachas do thuismitheoirí agus chaomhnóirí le páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais in oideachas lán-Ghaeilge. Féach ar na sleamhnáin ón oíche eolais anseo nó breathnaigh siar ar thaifead den seimineár a YouTube anseo.

Cláraigh don Nuachtlitir

Foilsíonn Gaeloideachas réimse nuachtlitir, ina measc ceann ar leith maidir le RSO atá dírithe ar mhúinteoirí agus oideoirí. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha éagsúla thíos, agus is féidir díchlárú ag am ar bith. 

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:

Formáid | Format

Léigh siar | View previous newsletters

Nuacht

MEABHRÚ: Clárúchán ag Dúnadh, 2in, 3ú Meitheamh

Meabhrú tapaigh daoibh go mbeidh clárúchán dár seimineáir in aisce ar Disléicse sa Scoil Lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ar 3ú & 4ú Meitheamh, ag dúnadh Dé Céadaoin, 3ú Meitheamh ag 2in. Tapaígí an deis anois agus cláraígí thíos! [gravityform id="28" title="true"...

Leigh

Seiminéar ar líne maidir le Disléicse

Tá áthas an domhain ar Gaeloideachas a fhógairt go gcuirfidh an eagraíocht tús le sraith cheardlann saor in aisce ar líne i mí an Mheithimh. Beidh an chéad dá cheardlann ar siúl ar an 3ú agus 4ú Meitheamh agus déanfar plé ar dhisléicse sa chóras oideachais...

Leigh

Tacaíocht Foghlama do Riachtanais Speisialta Oideachais

Tá Gaeloideachas ag iarraidh nuachtlitir lán le hacmhainní éagsúla don tacaíocht foghlama agus RSO (Riachtanais Speisialta Oideachais) a scaipeadh go han-luath. Chuige sin, tá muid ag lorg acmhainní éagsula ó mhúinteoirí le roinnt ann a bheadh úsáideach do mhúinteoirí...

Leigh