Products

Cart

Osradharc ar struchtúr na chéad bhliana bunscoile i gcomhthéacs an luath-thumoideachais iomláin

Sep 10, 2021

Ceardlann

17 Samhain ag 16.00 ar Zoom

Aoichainteoir: Sinéad Ní Éigní, Príomhoide Tánaisteach Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis

Dírithe ar: Múinteoirí agus Príomhoidí Bunscoile.

Le linn na ceardlainne seo, tabharfar spléachadh ar chórais agus cleachtais mholta mar a bhaineann le foghlaimeoirí na naíonán beag i gcomhthéacs an tumoideachais. Roinnfear cur chuigí aitheanta mar atá in oiriúint d’fhoghlaimeoirí a thugann faoin gcéad bhliain den luath-thumadh iomlán ag an mbunleibhéal agus béim ar leith ar amlínte agus aistear forbartha an linbh aonair. Pléifear dea-chleachtais a bhaineann le forbairt scileanna teanga, luath-fhóineolaíocht, peannaireacht, luathléitheoireacht, luath-mhatamaitic agus scileanna sóisialta i gcás an aoisghrúpa.

Oide bunscoile is ea Sinéad atá ag feidhmiú i réimse an tumoideachais le cúig bliana déag. Is i nGaelscoil Chaladh an Treoigh i Móin an Lín, Luimneach, a chuir Sinéad tús lena haistear teagascóireachta, áit ar chaith sí deich mbliana ag déanamh cúraim do rang na naíonán beag. Is ar ábhar teanga an tsóisialithe a dhírigh Sinéad dá réimse taighde mar chuid den chúrsa M. Oid. San Oideachais Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta in 2020. Is duine den fhoireann oideachais speisialta i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, í Sinéad i láthair na huaire agus í mar Phríomhoide Tánaisteach sa scoil.

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.