Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht

POLG GA

Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh ar aon duine a bhfuil suim acu san oideachas lán-Ghaeilge – tuismitheoirí, mic léinn, múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile – páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán oscailte ar pholasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge (lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta).

Is é an chéad chéim sa chomhairliúchán seo suirbhé ar líne agus glao ar aighneachtaí scríofa. Roimh an spriocdháta 16 Eanáir dóibh seo, ba mhaith le Gaeloideachas cloisteáil uait faoi na rudaí is tábhachtaí duit sa pholasaí nua seo. Is deis iontach í seo tógáil ar an obair iontach atá déanta ag naíonraí agus scoileanna thar na blianta agus a chinntiú go dtabharfar tacaíocht chuí dóibh chun leanúint leis an obair sin, agus chun ár bpobal a fhás.

Is í an fhís atá ag Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Tacaímid le naíonraí agus le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ina gcuid oibre le bheith iomlán cuimsitheach agus le freastal ar gach páiste.

Ar an leathanach seo gheobhaidh tú acmhainní a chabhróidh leat dul i ngleic leis an gcomhairliúchán. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Tá an nasc chuig suirbhé na Roinne Oideachais ag bun an leathanach seo. 

Na Mórphointí

Tá nótaí curtha le chéile againn ar chuid de na mórphointí a bhaineann le gach cohórt – tuismitheoirí, múinteoirí naíonra, múinteoirí bunscoile, múinteoirí iar-bhunscoile agus múinteoirí tacaíochta foghlama. Scrollaigh trí na híomhánna thíos le breathnú orthu.

Eolas Cúlra

Moltaí Gaeloideachas

Tá liosta moltaí curtha le chéile ag Gaeloideachas bunaithe ar cheistneoir na Roinne Oideachais, le nótaí ag dul leis chun comhthéacs a thabhairt bunaithe ar ár dtaithí agus ár saineolas. Is féidir leat é a íoslódáil anseo i bhfoirm PDF.

Moltaí Gaeloideachas do naíonraí agus scoileanna

Moltaí Gaeloideachas do thuismitheoirí

Gaeloideachas recommendations for naíonraí and schools

Gaeloideachas recommendations for parents

Bearta molta ag an Roinn Oideachais

Seo thíos liosta bearta atá á moladh ag an Roinn Oideachais, le 5 réimse le lua mar thosaíochtaí. Cé na bearta a shíleann tú a mbeadh an tionchar is dearfaí acu ar thodhchaí an oideachas lán-Ghaeilge? An bhfuil aon rud eile a mholfá, nach bhfuil san áireamh thíos?

 1. Feasacht a ardú ar bhuntáistí an oideachais lán-Ghaeilge
 2. Tacaíochtaí do thuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge acu ach ar mhaith leo oideachas lán-Ghaeilge a roghnú dá leanaí
 3. Bearta chun tacú le níos mó éagsúlachta agus ionchuimsithe san oideachas lán-Ghaeilge
 4. Bearta chun tacú le daoine óga i suíomhanna lán-Ghaeilge a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
 5. Caighdeáin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm d’aonaid/sruthanna lán-Ghaeilge i scoileanna atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla
 6. Caighdeáin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do Ghaelscoileanna/do Ghaelcholáistí
 7. Cur leis na hacmhainní (téacsleabhair, acmhainní ar líne, srl.) atá ar fáil trí mheán na Gaeilge
 8. Roinnt ábhair a mhúineadh ó mhol digiteach cianfhoghlama chun an raon ábhar atá ar fáil trí mheán na Gaeilge a leathnú
 9. Níos mó múinteoirí agus oideoirí luathbhlianta don oideachas lán-Ghaeilge
 10. Dreasachtaí airgeadais chun múinteoirí/oideoirí a mhealladh chuig an oideachas lán-Ghaeilge
 11. Oiliúint do mhúinteoirí/oideoirí ar mhodheolaíocht an tumoideachais
 12. Ranganna Gaeilge do mhúinteoirí/oideoirí ar mhaith leo obair san oideachas lán-Ghaeilge
 13. Scoileanna/suíomhanna lán-Ghaeilge nua a bhunú nuair nach bhfuil a leithéid ar fáil
 14. Próiseas soiléir chun cuidiú le scoileanna meán-Bhéarla athrú go scoileanna lán-Ghaeilge, más mian leo
 15. Taighde ar an oideachas lán-Ghaeilge a mhaoiniú
 16. Naisc a éascú idir scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta

Is féidir an liosta a íoslódáil mar PDF anseo.

Liosta iomlán de na ceisteanna sa suirbhé ar líne

Tá suirbhé ar líne na Roinne Oideachais curtha in oiriúint de réir phróifíl an rannpháirtí. Chun léargas níos iomláine a thabhairt ar an gcomhairliúchán, tá liosta curtha ar fáil ag an Roinn dúinn de na ceisteanna go léir a d’fhéadfaí a chur sa suirbhé. Is féidir leat é a íoslódáil i bhfoirm PDF anseo:

Tuarascáil ar sholáthar don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht

Foilsíodh tuarascáil ar sholáthar don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht mar fhoinse tagartha tábhachtach don phróiseas comhairliúcháin agus d’fhorbairt an pholasaí. 

Is féidir an tuarascáil a íoslódail anseo.

Imeachtaí

Tá sraith comhairliúcháin á reáchtáil ag Gaeloideachas i mí na Nollag chun tuilleadh aiseolais a fháil ónár bpobal ar an bpolasaí, a bheidh mar bhonn eolais dár n-aighneacht scríofa chuig an Roinn Oideachais roimh an spriocdháta 16 Eanáir. Gheobhaidh tú sonraí faoi na comhairliúcháin seo ar ár leathanach imeachtaí: https://gaeloideachas.ie/claraigh

Aighneachtaí

Ar mhaith leat aighneacht scríofa a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais thar do cheann féin nó d’eagraíochta? Tá áthas orainn cabhrú in aon slí gur féidir linn, níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Tá teorann le líon na bhfocal atá ceadaithe i suirbhé na Roinne Oideachais maidir leis an bpolasaí nua. Mar sin, táimid ag moladh d’éinne gur suim leo na ceisteanna casta seo a fhreagairt go gcuirfidis aighneacht isteach ina leith. Níl i gceist le haighneacht ach eolas i scríbhinn a chur chuig polg@education.gov.ie roimh an 16 Eanáir. Is féidir é a bhunú ar na ceisteanna a chuirtear sa suirbhé, nó aon rud eile a shíleann tú bheith riachtanach mar eolas dóibh. Tá an liosta de na ceisteanna thíos, le seo a éascú duit. Ní gá gach ceist a fhreagairt, dírigh ar na rudaí atá tabhachtach duit. Ná dearmhad do shonraí teagmhála a chuir leis.

 1. Conas a d’fhéadfaí daoine a spreagadh chun oideachas lán-Ghaeilge a roghnú?
 2. Céard a d’fhéadfaí a dhéanamh chun daltaí ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge a spreagadh chun leanúint lena gcuid oideachais i meánscoileanna lán-Ghaeilge?
 3. Céard iad na príomhdhúshláin a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge d’ardchaighdeán a sholáthar?
 4. Conas mar a cheapann tú is féidir an soláthar tacaíochta do leanaí agus do dhaoine óga le RSO i suíomhanna lán-Ghaeilge a fheabhsú?
 5. Cad a cheapann tú a d’fhéadfaí a dhéanamh chun comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur chun cinn san oideachas lán-Ghaeilge?
 6. Conas a d’fhéadfaí naisc níos fearr a chruthú idir an t-oideachas lán-Ghaeilge agus an pobal i gcoitinne chun úsáid na Gaeilge a chothú laistigh den phobal?

Suirbhé

Nuair atá tú réidh, seo chugat an nasc chuig suirbhé na Roinne Oideachais: https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/polg 

An spriocdháta ná 16 Eanáir, 2023. 

Seol Nóta Chugainn

Roinn do mholtaí linn maidir leis an bpolasaí, nó seol chugainn aon cheist atá agat ina leith. 

13 + 8 =