Products

Cart

Preasráiteas: Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste

by | Feb 24, 2021 | Ceannlíne, Ginearálta, Múinteoirí

Le foilsiúláithreach 24.02.2021

Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste: Géarghá le tréimhse chomhairliúcháin a shíneadh agus anailís a dhéanamh ar Shonraíocht na Sraithe Sóisearaí.

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhoilsiú na ndréachtsonraíochtaí nua do Ghaeilge na hArdteiste  ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) inné 

Tá dhá shonraíocht beartaithe, ceann do scoileanna lán-Ghaeilge (scoileanna T1) agus ceann eile do scoileanna Béarla (T2), idirdhealú nach raibh ann go dtí seo ag leibhéal na hArdteiste, cé go bhfuil dhá shonraíocht ann ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí ó 2017 Ar eisiúint na ndréachtshonraíochtaí, fógraíodh tús le comhairliúchán poiblí orthu a mhairfidh go 31 Lúnasa 2021.  

Deir Uachtarán Gaeloideachas, Seán Ó hArgáin, gur chóir an comhairliúcháin a chur siar ag an am eisceachtúil seo de dheasca na paindéime, 

“Creidimid gur ceart an comhairliúchán ar na sonraíochtaí nua seo a chur siar toisc nach bhfuil na cúinsí sna scoileanna iar-bhunleibhéil fábhrach faoi láthair do chomhairliúchán ar ábhar atá chomh tábhachtach. Tá na múinteoirí agus na príomhoidí faoi bhrú ollmhór faoi láthair agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis na socruithe nua atá díreach foilsithe don Ardteist 2021.”

Lena chois sin, “cé gur tháinig sonraíochtaí ar leith do scoileanna T1 agus T2 isteach don tSraith Shóisearach in 2017, níor tharla na scrúduithe ar na sonraíochtaí seo fós toisc gur cuireadh iad ar ceal in 2020 agus tá siad curtha ar ceal arís i mbliana. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil aon athbhreithniú déanta ar an éifeacht atá tar éis a bheith ag na sonraíochtaí seo, níl aon anailís nó aiseolas againn faoi na buntáistí nó na dúshláin a bhaineann leo. Dar le Gaeloideachas baineann sé leis an dea-chleachtas a leithéid de thaighde fianaisebhunaithe a bheith déanta sula dtugtar faoi athrú chomh suntasach leis seo ag leibhéal na hArdteiste, scrúdú a bhfuil an oiread sin ag brath air do na scoláirí”,deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.  

Molann Gaeloideachas go ndéanfaidh an CNCM sainiú níos soiléire ar an gcaighdeán atá le baint amach ag scoláirí a thugann faoi na sonraíochtaí T1 agus T2. Faoi láthair níl na caighdeáin sin soiléir. Más mian linn go dtabharfaidh ár scoláirí sna scoileanna lán-Ghaeilge nó scoláirí le hardchumas sa Ghaeilge sna scoileanna Béarla faoi shonraíocht atá níos dúshlánaí sa Ghaeilge, caithfear aghaidh a thabhairt ar conas iad a chúiteamh as an obair bhreise. Caithfear dreasacht chuí a chur ar fáil i bhfoirm pointí breise nó a chomhionann. Tá sé ríthábhachtach do rathúlacht an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta nach bhféachfaidh scoláirí ar shonraíocht T1, sonraíocht atá dírithe ar iad a chumasú le hardchaighdeán Gaeilge a bhaint amach, mar rud a chuireann ualach breise oibre orthu gan aon chúiteamh.   

Beidh Gaeloideachas i mbun comhairliúcháin le scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta faoin tsonraíocht nua ar an 4 Márta ag 16.30 in éindí leis an CNCM, tráth a ndéanfar tuairimí agus moltaí na scoileanna a shainiú chun go mbeidh an eagraíocht in ann aiseolas luachmhar ó na scoileanna a thuairisciú don CNCM faoin ábhar ríthábhachtach seo. Roinnfear eolas go luath le scoileanna faoi conas clárú don ócáid.  

Críoch 

 

Teagmháil 

Blathnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas  blathnaid@gaeloideachas.ie | 01 8535190 | 086 8050335

Seán Ó hArgáin, Uachtarán uachtaran@gaeloideachas.ie 087 4192322

Anna Ní Chartúir, OCP ocp@gaeloideachas.ie | 085 1351097

Fíona Uí Uiginn, Oideachasóir huiginn40@hotmail.com 087 2341785

Is ceanneagraíocht náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. 

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta do scoileanna lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht mar aon le naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.