Online Seminars

Home » Online Seminars
7

You’ll find details below of our upcoming events. Where the event is to be in Irish only, the information will also be in Irish only. Registration is free, all you need to do is complete the form underneath the event(s) you with to attend. If you have questions about any of our events, you’re very welcome to contact us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Missed an event? You can find recordings of our online events and any associated resources on the following pages:

04.11.2020 - Léitheoireacht sna hardranganna

Téama: Teagasc agus foghlaim na léitheoireachta sa tumoideachas

Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile

Am agus áit: 4 Samhain 2020, 19.00, Zoom

Aoichainteoir: Jacqueline de Brún, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Sa cheardlann seo, beidh Jacqueline de Brún ag díriú ar theagasc agus fhoghlaim na léitheoireachta sna hardranganna bunscoile. Pléifear bainistíocht ranga do cheachtanna, scileanna, straitéisí agus an traschur ó theanga go teanga, inspreagadh agus conas dearcadh dearfach a chothú. Bhí an-tóir ar cheardlann Jacqueline ag Tionól Forbartha 2019 nuair a phléigh sí straitéisí tuisceana do léitheoireacht na Gaeilge sna hardranganna. 

Is Ollamh Cúnta ar Theagasc na Gaeilge í Jacqueline de Brún in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba Chomhairleoir Oideachais san Áisaonad i mBéal Feirste í agus ba mhúinteoir Gaelscoile í roimhe sin. D’fhorbair sí na cláir Fónaic na Gaeilge (BELB) agus Cód na Gaeilge (CCEA) agus ba í an stiúrthóir a bhí ar an chlár luathléitheoireachta Cleite (An tÁisaonad).

Tá suim ar leith ag Jacqueline i leabhair do pháistí agus i léitheoireacht na Gaeilge; sin ábhar a PhD. Is iomaí leabhar atá curtha in oiriúint go Gaeilge, nó scríofa i nGaeilge aici, mar chuid d’obair an Áisaonaid agus tá úrscéal do pháistí foilsithe aici leis an Ghúm. Tá a dara húrscéal le foilsiú ag Leabhar Breac.

04.11.2020 - Léitheoireacht sna hardranganna

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.

 

10.11.2020 - Gaeilge na Sraithe Sóisearaí

Teideal: Acmhainní praiticiúla agus spreagúla le Gaeilge na Sraithe Sóisearaí a mhúineadh san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

Dírithe ar: Muinteoirí iar-bhunscoile T1

Am agus áit: 10 Samhain 2020, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Beidh an seisiún seo bunaithe ar acmhainní digiteacha do mhúineadh/fhoghlaim na Gaeilge agus conas an úsáid is éifeachtaí a bhaint astu. Díreofar ar chomhthéacs agus ar Shonraíocht Ghaeilge na scoileanna T1 (iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta). Déanfar trácht ar chonas na hacmhainní seo a úsáid le torthaí foghlama na sonraíochta a bhaint amach, forbairt na scileanna teanga éagsúla, ach go háirithe. Déanfar tagairt faoi leith do thionscnamh idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Tuairisc.ie agus COGG a bhfuil acmhainní teagaisc don litríocht bhéil forbartha acu.

Breandán Mac Gearailt
Is léachtóir le hOideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é Breandán Mac Gearailt. Roimhe sin, chaith sé sé bliana déag mar mhúinteoir agus príomhoide cúnta i gColáiste na Coiribe sa Ghaillimh. Tá suim faoi leith aige i dteagasc/foghlaim na Gaeilge agus sa tumoideachas/FCÁT. Tá sé bliana caite aige mar chomhairleoir oideachais le Tuairisc.ie agus bhí sé mar Stiúrthóir ar thionscnamh idir OÉ Gaillimh, Tuairisc.ie agus COGG a sholáthraigh acmhainní teagaisc don litríocht bhéil.

Emer Davitt

Is Léachtóir le hOideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í Emer Davitt. D’oibrigh sí le Foireann na Gaeilge agus leis an bhFoireann Scoil Uile de chuid na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí. Roimhe sin, chaith sí cúig bliana déag mar mhúinteoir i Meánscoil na Trócaire Cnocán Mhichil Naofa, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo. Tá suim faoi leith aici in oideolaíocht an mhúinteora, i dteagasc/foghlaim na Gaeilge agus an fholláine ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí. Bhí sí mar Chomhairleoir ar thionscnamh idir OÉ Gaillimh, Tuairisc.ie agus COGG a sholáthraigh acmhainní teagaisc don litríocht bhéil.

10.11.2020 - Gaeilge na Sraithe Sóisearaí

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.

17.11.2020 - Fóineolaíocht agus Litearthacht

Téama: Straitéisí praiticiúla leis an fheasacht fóineolaíochta agus scileanna litearthachta a fhorbairt sna bunranganna

Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile

Am agus áit: 17 Samhain, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Emily Barnes, Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide

Is scil an-tábhachtach í an fheasacht fóineolaíochta don luathlitearthacht. Sa seimineár seo, díreofar ar an luathlitearthacht agus ar scileanna fóineolaíochta a chothú i suíomh dátheangach. Roinnfear torthaí taighde agus déanfar iad a nascadh le bealaí praiticúla le scileanna fóineolaíochta a fhorbairt sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Beidh béim ar straitéisí praiticúla gur féidir a úsáid sa seomra ranga agus ar acmhainní úsáideacha chomh maith.

Is taighdeoir í Emily Barnes sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra i gColáiste na Tríonóide. Tá sí ag obair le foireann ABAIR.ie ar thaighde agus ábhar oideachasúil le cúig bliana anuas. Tá taighde déanta aici le páistí i scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna maidir leis an bhfeasacht fóineolaíochta agus an litearthacht, agus tá súil aici tráchtas dochtúireachta a chur isteach i mbliana. Bíonn sí ag múineadh chomh maith agus ag obair le hábhair oidí i gcoláistí éagsúla.

17.11.2020 - Fóineolaíocht agus Litearthacht

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.

Samhain - FCÁT agus an Teicneolaíocht

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: Conas a shaibhríonn an teic. an cleachtas gaeloideachais sa scoil? Tionchar na teicneolaíochta i gcur chun cinn an oideachais lán-Ghaeilge. 

Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile

Am agus áit: Dáta le deimhniú, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Mí na Nollag - Luach an luath-thumoideachais iomláin

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile

Am agus áit: Dáta le deimhniú, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Samhain - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Muinteoirí iar-bhunscoile

Am agus áit: Le deimhniú, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Samhain - Sealbhú Teanga a Threisiú thar Ábhair Éagsúla

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: Gnéithe den dea-chleachtas agus gníomhaíochtaí éagsúla le sealbhú teanga a threisiú thar ábhair éagsúla ag an iar-bhunleibhéal

Dírithe ar: Muinteoirí iar-bhunscoile

Am agus áit: Le deimhniú, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú