Products

Cart

Sealbhú, Saibhriú agus Sóisialú na Gaeilge tríd an Oideachas Lán-Ghaeilge

by | Oct 15, 2018 | Ceannlíne, Preasráitis

Agus borradh ag teacht go leanúnach ar líon na bpáistí atá ag fáil oideachais lán-Ghaeilge agus líon na bpobal atá ag pleanáil i dtreo scoileanna nua lán-Ghaeilge a bheith ar fáil, ba thráthúil seoladh Plean Straitéiseach Gaeloideachas, 2018-2022 ar an Satharn, 13 Deireadh Fómhair 2018 a leagann amach an fhís inspioráideach agus uaillmhianach don earnáil oideachais lán-Ghaeilge, go mbeadh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí.

“Cé go bhfuilimid i bhfad ó shochaí inar féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí a bheith muiníneach go mbeadh teacht acu gan dua ar oideachas lán-Ghaeilge ina gceantar féin dá gcuid páistí, tuigimid go bhfuil deiseanna nua á bhforbairt trí phróiseas bunaithe scoile nua a mbeidh toradh dearfach air, ó thaobh líon na scoileanna lán-Ghaeilge a bheith ar fáil amach anseo, agus dá réir, líon na bpáistí a bheidh ag fáil tairbhe an oideachais lán-Ghaeilge”, a deir Ardfheidhmeannach na hEagraíochta, Bláthnaid ní Ghréacháin.

Aithníonn misean na heagraíochta, Sealbhú, Saibhriú agus Sóisialú na Gaeilge tríd an Oideachas Lán-Ghaeilge ón réamhscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht ar fud na tíre ról na scoileanna i bhforbairt agus sóisialú na teanga, agus tábhacht an róil seo,  “feictear dúinn go bhfuil sealbhú agus sóisialú na teanga fíorthábhachtach toisc gur sna scoileanna a chruthaítear na gréasáin neamhfhoirmiúla, shóisialta ina mbíonn na daoine óga rannpháirteach agus is iad seo na gréasáin is láidre ó thaobh noirmeanna teanga a chruthú, a chothú agus a chleachtadh”, a deir ní Ghreácháin.

Tá Gaeloideachas anois ag cur seirbhísí tacaíochta ar fáil do níos mó ná 200 naíonra lasmuigh den Ghaeltacht, agus 305 bunscoil agus 72 iar-bhunscoil sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. Tá an eagraíocht ag tacú chomh maith le feachtas náisiúnta, www.gaelscoil4all.ie, dírithe ar níos mó scoileanna a bhunú.

Tógadh riachtanais agus moltaí na mball agus na ngeallsealbhóirí san áireamh i bhforbairt an Phlean seo, plean a “thug deis dúinn tabhairt faoi anailís agus athnuachan orainn féin”, a deir Uachtarán na hEagraíochta, Anna Ní Chartúir. “Cáipéis bheo atá sa Phlean seo”, a deir Ní Chartúir, “agus tabharfaidh measúnú rialta ar fheidhmiú an phlean deis dúinn an cheist a chur orainn féin cé mar atá ag éirí linn, an bhfuil ár gcuid spriocanna réadúil agus ábhartha agus an bhfuil an cáiníocóir ag fáil luach a gcuid airgid.”

Tugadh riachtanais éagsúla na ngeallshealbhóirí seo san áireamh le déanaí agus athdhearadh ó bhonn á dhéanamh ar láithreacht Gaeloideachas ar líne. Tá www.gaeloideachas.ie forbartha ag an eagraíocht mar suíomh nua ilfhreastail don earnáil, agus beidh sí ar fáil don phobal sna laethanta atá romhainn. Beidh an suíomh nua dátheangach, dinimiciúil agus bríomhar, lán le hacmhainní, taighde agus eolas, agus dírithe go hiomlán ar riachtanais an úsáideora. Déanfar an suíomh a sheoladh ag ócáid cheiliúrtha 45 Bliain Gaeloideachas go luath. “Beidh an t-uafás le ceiliúradh againn ar an oíche céanna” a dúirt Ní Chartúir, “agus tá sé feiliúnach go mbeimid i nGaillimh don ócáid, i bhfianaise an oiread atá bainte amach ag an eagraíocht ina ról tacaíochta do na scoileanna Gaeltachta le blianta beaga anuas. ‘Pobal Beo’ atá mar théama againn d’ár thionól i mbliana, nath cuí don earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus do Gaeloideachas féin mar bhall-eagraíocht na scoileanna”.

Déanfar 45 bliain d’obair Gaeloideachas a cheiliúradh i gcomhluadar aíonna speisialta sa Clayton i nGaillimh ar an 15 Samhain. Beidh Cruinniú Ginearálta Bliantúil na heagraíochta ar siúl san ionad céanna an tráthnóna sin, agus beidh an chomhdháil oiliúna is mó do na scoileanna lán-Ghaeilge, Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG, ar siúl ann don lá ar an 16 Samhain, agus an eagraíocht ag súil leis go mbeidh slua mór de mhúinteoirí agus príomhoidí ón earnáil i láthair aige. Tá fáilte roimh cách freastal ar na himeachtaí uile, agus tá gach eolas ar fáil ar www.gaeloideachas.ie.

Íoslódáil Preaseisiúint