Seastáin ag Tionól Forbartha 2023

Seo thíos na heagraíochtaí agus comhlachtaí a mbeidh linn ag an Tionól Forbartha in Óstán Slieve Russell, Co. an Chabháin ar an 10 Samhain.

Cuirfear tuilleadh eolais leis an leathach seo de réir a chéile maidir leis na seirbhísí agus táirgí a chuireann siad ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Bí cinnte an deis a thapú cuairt a thabhairt orthu i rith an lae. Beidh siad ann céad rud ar maidin agus le linn am sosa agus am lóin.

An tÁisaonad

An tÁisaonad

Áiseanna teagaisc agus foghlama

Cruthaíonn An tÁisaonad áiseanna foghlama agus teagaisc ardchaighdeáin atá saindírithe ar riachtanais daltaí Gaelscoile. Cuireann na háiseanna nuálacha le heispéireas foghlama an dalta, le teagasc éifeachtach an mhúinteora agus le forbairt earnáil na Gaelscolaíochta trí chéile, thuaidh agus theas. Tá an tÁisaonad lonnaithe i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste.

Bottletop Media

Bottletop Media

Suímh idirlín agus aipeanna

Soláthraíonn Bottletop Media – iClass suímh idirlín do scoileanna agus aipeanna do thuismitheoirí foghlaimeoirí óga chun dul le suíomh na scoile.  Tá an aip iClass ar an uirlis chumarsáide scoile/tuismitheora is éifeachtaí atá ar fáil. Tá an comhlacht tar éis an t-ardán cláraithe digiteach www.letsenrol.school a láinseáil le déanaí.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Eagraíocht Oideachais

Déanann an CNCM (NCSE) soláthar seirbhísí tacaíochta agus oideachais a phleanáil agus a chomhordú do pháistí le riachtanais speisialta oideachais, i gcomhpháirt le scoileanna agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Cill Dara le Gaeilge

Cill Dara le Gaeilge

Ceanneagraíocht don Phleanáil Teanga

Is é Cill Dara le Gaeilge an cheanneagraíocht atá i mbun pleanáil teanga i gContae Chill Dara. Cuireann an eagraíocht tacaíocht ar fáil do ghnóthaí sa chontae ar mian leo a gcuid seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus tacaítear le grúpaí pobail atá ag eagrú imeachtaí trí mheán na Gaeilge. In 2023, mar shampla, díreoidh Cill Dara le Gaeilge ar na ceithre réimse oibre seo go príomha: Pleanáil Teanga, An Pobal, Gnó Chill Dara, Cultúrlann Chill Dara.

CJ Fallon

CJ Fallon

Foilsitheoirí

Tá CJ Fallon ag foilsiú leabhar i réimse na bunscolaíochta agus na hiarbhunscolaíochta ó 1895. Tá an eagraíocht tiomanta d’acmhainní teagaisc – idir dhigiteach agus chló – den chaighdeán is airde a fhoilsiú do mhúinteoirí.  Oibríonn CJ Fallon i gcomhpháirt le múinteoirí a oibríonn mar údair, léirmheastóirí agus comhairleoirí don eagraíocht.

Cló Iar-Chonnacht

Cló Iar-Chonnacht

Foilsitheoir leabhair

Foilsíonn CIC, atá lonnaithe i gConamara, réimse an-leathan litríochta: cnuasachtaí filíochta, gearrscéalta agus amhrán, úrscéalta, leabhair do dhéagóirí, leabhair do pháistí, tráchtais taighde agus leabhair staire. Foilsíonn siad táirgí ceoil freisin: taifeadtaí sean-nóis, ceoltóirí aonair, grúpaí traidisiúnta, srl.

COGG

COGG

Acmhainní, tacaíocht, taighde

Déanann an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta freastal ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh maith. Tá trí mhór-réimse oibre ag an gComhairle: Soláthar acmhainní teagaisc, Seirbhísí taca, agus Taighde.

Cumann na bhFiann

Cumann na bhFiann

Ógeagras

Trí chúrsaí, clubanna óige, imeachtaí agus gníomhaíochtaí a reáchtáil díríonn Cumann na bhFiann ar chúnamh a thabhairt do dhaoine óga a líofacht agus a muinín i labhairt na Gaeilge a fhorbairt agus grá agus meas ar ár dteanga dhúchais a chothú iontu freisin. Eagraíonn Chumann na bhFiann sraith turais scoile, ‘Carnabhal na nGaelscoileanna’, do pháistí Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta. Tá rogha sé ionad éagsúil, ina mbeidh Carnabhal na nGaelscoileanna ar siúl i 2024. Tugann Carnabhal na nGaelscoileanna deis do dhaltaí scoile, bualadh le daltaí ó Ghaelscoileanna eile ar thuras a eagraítear go hiomlán tré mhéan na Gaeilge. Is deis iontach í seo, labhairt na Gaeilge a normalú do bhur ndaltaí, lasmuigh den seomra ranga/geataí na scoile agus cur leis an dea-obair atá ar siúl agaibh cheana féin sa scoil.

Coláiste na Tríonóide

Coláiste na Tríonóide

Ollscoil

Tá an  M.Oid. San Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta á thairiscint ag Coláiste na Tríonóide. Tá an cúrsa dírithe ar mhúinteoirí agus ar cheannairí scoile atá ag obair sa chomhthéacs T1 (Gaelscoileanna, Gaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta) atá ag iarraidh cur lena gcuid saineolais ar an oideachas trí mheán na Gaeilge.  Is cúrsa páirt-aimseartha, solúbtha é a thugann deis do rannpháirtithe ardchaighdeán feabhais a bhaint amach ina gcleachtais oideachais agus ina n-inniúlacht teanga.

Conradh na Gaeilge

Conradh na Gaeilge

Eagraíocht pobail

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge. Tá níos mó ná 200 craobh agus an iliomad ball aonair ag an gConradh ar fud na cruinne, baill a bhíonn ag saothrú chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantar féin. Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Tá idir ranganna Gaeilge, abhcóideacht ar son chearta teanga, Seachtain na Gaeilge, PEIG.ie, An Siopa Leabhar, thacaíocht do Raidió Rí-Rá agus eile ar bun ag an eagraíocht.

Dalen Éireann

Dalen Éireann

Foilsitheoir leabhair

Foilsíonn Dalen Éireann úrscéalta grafacha agus stiallghreannáin i nGaeilge. Foilsíonn Dalen Cyf úrscéalta agus stiallghreannáin i mBreatnais, i gCoirnis, in Albainis agus i mBéarla freisin.

Lámh Chúnta

Lámh Chúnta

Acmhainní don seomra ranga

Cuireann Lámh Chúnta réimse acmhainní ar fáil chun múineadh agus foghlaim na Gaeilge a dhéanamh níos tarraingtí don fhoghlaimeoir agus don mhúinteoir: leabhair, leabhair saothair, cluichí teanga agus cumarsáide, Fónaic agus Rann, srl.

Edco

Edco

Urraitheoirí agus Foilsitheoirí

Buíochas mór le EdCo as urraíocht a dhéanamh ar an gcóras fuaime le haghaidh siamsaíocht na hoíche ag Ceiliúradh 50 Gaeloideachas!

Tá Edco ag foilsiú leabhar i réimse na bunscolaíochta agus na hiarbhunscolaíochta le breis agus céad bliain. Foilsítear téacsleabhair, leabhair athbhreithnithe, páipéir scrúduithe, r-leabhair, acmhainní digiteacha, srl. a thacaíonn leis an gcuraclam.

Euro Languages College

Euro Languages College

Comhlacht Oideachais

Buíochas mór le Euro Languages College as urraíocht a dhéanamh ar an mbiachlár ag Dinnéar Ceiliúrtha Gaeloideachas. 

Ó 1989, tá cáil ar Euro Languages College (ELC) de bharr fheabhas na gcúrsaí teanga cónaithe a chuireann siad ar fáil sa Fhraincis, sa Ghearáinis agus sa Spáinnis, le tumadh iomlán sa sprioctheanga (aois 13 go 19) ina lán scoileanna cónaithe ar fud na tíre. Soláthraítear cúrsaí sna sraitheanna Sóisearacha agus Sinsearacha araon.

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Fóram Feasa (Comhthionscnamh BOOÉ agus COGG)

Ceanneagraíocht Oideachais

Is tionscnamh ceannródaíoch líonraithe agus pobail cleachtais é Fóram Feasa do mhúinteoirí agus ceannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an tionscnamh seo á chur ar fáil go bródúil ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann i gcomhar leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Cuirtear fáilte mhór roimh oideachasóirí ó scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus Aonaid lán-Ghaeilge a bheith mar bhall de phobal a labhraíonn an Ghaeilge, a roinneann paisean don teagasc agus don fhoghlaim, agus atá tiomanta do na dúshláin a shárú agus tacú lena chéile.

An Foras Pátrúnachta

An Foras Pátrúnachta

Pátrún scoile

Is é an Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbun- agus ag an iar-bhunleibhéal. Tá 80 scoil faoina bpátrúnacht. Tá an Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach/Protastúnach) acu.

Futa Fata

Futa Fata

Foilsitheoir Leabhar

Féachann Futa Fata leis an gcaighdeán is airde a bhaint amach le gach leabhar a thagann uathu, bíodh sé sin ina leabhairín cairtchláir don pháiste óg nó ina shaothar neamhfhicsin don duine fásta. Tá leabhair do gach aoisghrúpa foilsithe acu, ach cuirtear béim ar leith ar ábhar spreagúil a chur ar fáil do léitheoirí óga. Tá suim ar leith acu sa cheol agus sna hamhráin agus tá mór-éileamh ar na dlúthdhioscaí atá acu.

Gael-Linn

Gael-Linn

Fondúireacht

An phríomhaidhm atá ag Gael Linn ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Eagraíonn siad imeachtaí do bhunscoileanna & d’iar-bhunscoileanna – Coirm, Féilte Peile, Gaelbhratach, Díospóireachtaí, Scléip, Siansa, Abair, Tráth na gCeist.

GDK Network Systems Ltd

GDK Network Systems Ltd

Táirgí agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise

Tá GDK Network Systems ar cheann de phríomhsholáthraithe táirgí agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide sa tír. Tá an comhlacht ag soláthar na dtáirgí agus na seirbhísí seo do bhunscoileanna na tíre seo le breis agus cúig bliana is fiche.

Glanmore Foods

Glanmore Foods

Comhlacht Bia

Déanann agus soláthraíonn Glanmore Foods bia atá sláintiúil, beathúil agus blasta (sneaiceanna, lóin, clubanna bricfeasta agus clubanna obair bhaile) do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna. Déanann siad freastal, faoi láthair, ar bhreis agus 300 scoil gach lá, ag freastal ar riachtanais 38,000+ daoine óga.

Glór na nGael

Glór na nGael

Forbairt na Gaeilge

Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge, tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre: forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

An Gúm

An Gúm

Foilseacháin agus áiseanna

Cuireann An Gúm foilseacháin agus áiseanna ar fáil a thacaíonn leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus le húsáid na Gaeilge i gcoitinne. Ar an gcaoi seo, tacaíonn An Gúm le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

High Rock Productions

High Rock Productions

Seónna agus ceardlanna oideachasúla

Bunaíodh High Rock Productions in 2011 chun seónna agus ceardlanna oideachasúla a chur ar fáil do dhaltaí scoile ar bhealach taitneamhach, nádúrtha agus spraíúil. Tugann siad cuairteanna ar scoileanna agus ar amharclanna fud fad na tíre agus bíonn na seónna agus na ceardlanna seo bríomhar agus idirghníomhach.

JD Resources

JD Resources

Comhlacht Oideachais

Tá JD Resources ag freastal ar riachtanais bhunscoileanna na tíre le breis agus fiche bliain anuas. Soláthraíonn siad réimse leathan agus éagsúil léarscáileanna, taispeántais lasmuigh, acmhainní bithéagsúlachta, folláine, cairteacha airde agus go leor eile nach iad.

Mol an Óige

Mol an Óige

Comhlacht Oideachais

Comhlacht Éireannach is ea Mol an Óige atá á reáchtáil ag múinteoirí do mhúinteoirí. Tá sé mar aidhm ag an gcomhlacht cabhrú le scoileanna, trí chomharthaí beaga a chur ar fáil a bhfuil focail mholta agus mhisnigh inscríofa orthu. Tá a gcuid dtáirgí neamhchostasach, éagsúil agus bainteach le hábhair an churaclaim, le freastal ar ghníomhachtaí éagsúla acadúla agus iompraíochta na ndaltaí.

News Mag Media

News Mag Media

Irisí nuachta míosúla

Is comhlacht foilsitheoreachta News Mag Media a chuireann irisí nuachta míosúla atá nasctha leis an gcuraclam ar fáil do dhaltaí idir 7-13 bliain d’aois. Bunaíodh an comhlacht in 2011 agus ó shin i leith, tá sé mar sprioc ábhar léitheoireachta suimiúil, tarraingteach, cruthaitheach a chur ar fáil a chothóidh suim sa léitheoireacht sa ghlúin óg ar feadh an tsaoil.

Óga Yoga

Óga Yoga

Yoga agus aireachas as Gaeilge

Freastalaíonn Óga Yoga ar dhaoine ar gach aois grúpa ar mhaith leo tabhairt faoin yoga agus faoin aireachas as Gaeilge. Cuireann siad cúrsaí yoga agus aireachais ar fáil ar scoil agus ar líne do scoileanna timpeall na tíre: ceardlanna lae, gearrchúrsaí a mhaireann téarma agus cláir a ritheann ar feadh na scoilbhliana ar fáil. Is féidir le scoileanna leas a bhaint as cuairteanna scoile, seisiúin idirghníomhacha bheo ar Zoom agus ranganna réamhthaifeadta fiú.

Oide

Oide

Seirbhís Tacaíochta do Mhúinteoirí agus do Cheannairí Scoile

Seirbhís tacaíochta nua de chuid na Roinne Oideachais do scoileanna, a bunaíodh ó chomhtháthú ceithre sheirbhís tacaíochta a bhí ann cheana féin: an Lárionad um Cheannaireacht Scoile, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Is í an aidhm atá ag Oide ná cabhrú le foghlaim ghairmiúil ceannairí scoile agus múinteoirí agus é sin a dhéanamh ar bhealaí ceannródaíocha, nuálacha a chinntíonn go mbíonn na heispéiris foghlama is fearr ag foghlaimeoirí óga.

Oifig an Choimisinéara Teanga

Oifig an Choimisinéara Teanga

Seirbhís Ombudsman

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha an Achta ag comhlachtaí poiblí. Is é bunchuspóir an Achta go mbeadh breis seirbhísí ar ardchaighdeán ar fáil trí Ghaeilge ón tseirbhís phoiblí. Fiosraíonn an Oifig gearáin ón bpobal i gcásanna ina gcreidtear go bhfuil teipthe ar chomhlachtaí poiblí a ndualgais a chomhlíonadh faoin Acht. Cuireann an Oifig comhairle ar fáil don phobal maidir lena gcearta teanga agus do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais teanga faoin Acht.

Rockfield Educational Resources

Comhlacht Acmhainní Oideachasúla

Déanann Rockfield Educational Resources póstaeir PVC ar ghramadach na Gaeilge, an Stair, an Tír Eolaíocht, an Mhatamaitic agus an Fholláine. Déantar na póstaeir seo ar ard-chaighdeán agus tá siad so-léite ó áit ar bith sa seomra ranga.

Teastas Eorpach na Gaeilge

Teastas Eorpach na Gaeilge

Córas Theistithe

Cuireann Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge.Tugann scrúduithe TEG deis d’iarrthóirí, ó ghlantosaitheoirí go leibhéil ardchumais, a gcumas a dheimhniú sa labhairt, sa  chluastuiscint, sa léitheoireacht agus sa Ghaeilge scríofa. Tá scrúduithe TEG bunaithe go ginearálta ar an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha.

TG4 Foghlaim

TG4 Foghlaim

Comhthionscnamh Oideachais

Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim. Cuireann TG4 Foghlaim acmhainní ar fáil ar líne do bhunscoileanna, don tSraith Shóisearach agus don tSraith Shinsearach.

The Weatherbies Ltd.

The Weatherbies Ltd.

Leabhair, físeáin, amhráin agus acmhainní

Soláthraíonn The Weatherbies seirbhís idirghníomhach, oideachasúil do scoileanna trí leabhair, físeáin, amhráin agus acmhainní eile a chur ar fáil. Tá sé mar sprioc ag an tseirbhís acmhainní tarraingteacha, idirghníomhacha a chur ar fáil a chabhróidh le páistí óga foghlaim faoin timpeallacht agus cur lena gcuid scileanna teanga sa Ghaeilge.

Toomey Audio Visual

Toomey Audio Visual

Comhlacht Oideachais

Tá Toomey Audio Visual ag freastal ar scoileanna na tíre le 55 bliain anuas maidir le riachtanais closamharc. I rith na tréimhse sin, thuill Toomey Audio Visual cáil dóibh féin maidir le caighdeán an trealaimh, na seirbhíse agus na tacaíochta a chuireann siad ar fáil. Soláthraíonn siad trealamh idirghníomhach Clevertouch agus Iiyama, teilgeoirí Epson agus Vivitek chomh maith le réimse trealaimh fuaime agus córais chomharthaíochta digiteacha.

Yondr

Yondr

Scoileanna saor-ó-fóin

Ó 2014, tá Yondr Education tar éis a bheith ag soláthar réitigh agus comhairle do scoileanna maidir le conas scoileanna saor-ó-fóin a chruthú agus a fhorbairt ag baint úsáide as an gcóras uathúil púitse a dhearann agus a dhéanann Yondr.