Seimineáir ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Bord Stiúrtha Nua Tofa ag Gaeloideachas

Apr 22, 2024

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin tofa mar Uachtarán ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas i mBaile Átha Luain an tseachtain seo caite, seimineáir curtha ar siúl do mhúinteoirí naíonra, bunleibhéil, agus iar-bhunleibhéil, agus acmhainní nua seolta i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism

Reáchtáil Gaeloideachas comhdháil leath-lae i mBaile Átha Luain Dé Céadaoin seo caite, 17 Aibreán 2024, do mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta agus naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht. Cuireadh clár spreagúil ar fáil le himeachtaí dírithe ar thacaíochtaí do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa chóras oideachais lán-Ghaeilge, agus toghadh Bord Stiúrtha nua ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil i rith an lae. Eagraíocht náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Ba í Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, a toghadh mar Uachtarán na heagraíochta don bhliain amach romhainn. “Is mór an ónóir dom a bheith tofa mar Uachtarán ag baill Gaeloideachas. Táim ag súil go mór le tabhairt faoin obair fhiúntach atá ar bun ag an eagraíocht, agus tógáil ar an dea-obair atá ar siúl le seirbhísí agus tacaíochtaí a chur ar fáil sa réimse riachtanais speisialta oideachais ach go háirithe,” a deir Ní Mhaoilchiaráin.

“Chomh maith leis sin, beidh muid ag súil le foilsú an Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht agus beidh obair Gaeloideachas i lár an aonaigh ar an gceist suntasach seo. Beidh muid ag iarradh polasaí a bhaint amach a chinntíonn soláthar cuimsitheach d’oideachas lán-Gheilge ar ardchaighdeán ag gach leibhéal. Is féidr é seo a bhaint amach trí tógáil ar líon na scoileanna agus ar líon na scoileanna iar-bhunleibhéil ach go háirithe; tacaíochtaí chuí a chur ar fáil don réamhscolaíocht; agus aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim earcaíochta le go mbeidh a dhóthain múinteoirí ann le freastal ar ár ndaltaí.”

Mar chuid de chlár an lae, bhí roinnt seisiúin dírithe ar na bealaí gur féidir le múinteoirí ag an trí leibhéil tacú lena gcuid daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. D’fhreagair ionaithe ón Roinn Oideachais, ón gCNOS (NCSE), agus ó SNSO (NEPS) ceisteanna ó mhúinteoirí ar maidin agus bhí roinnt ceardlanna ar siúl i rith an lae – painéal dírithe ar an néara-éagsúlacht ina measc.

Ina theannta sin, bhí ríméad ar Gaeloideachas acmhainní nua a forbraíodh i gcompháirt le Middletown Centre for Autism a sheoladh, Treoir Tacaíochta don Uathachas: Acmhainn d’Oideoirí ag Tacú le Foghlaimeoirí Uathacha san Oideachas Lán-Ghaeilge ina measc. “Ba mhaith liom tréaslú le Gaeloideachas as a gcuid oibre agus iad ag tacú le riachtanais mhúinteoirí i suíomhanna lán-Ghaeilge a bhfuil daltaí uathacha acu,” a deir an Dr Fiona McCaffrey, Ceannasaí Taighde agus Forbartha, Ionad Uathachais Middletown. “Cuireann an acmhainn seo, a forbraíodh mar chomhthionscadal idir Middletown agus Gaeloideachas, béim ar an tábhacht a bhaineann le bealach néaraidhearfach agus láidreacht-dhírithe le tacú le daltaí sa chóras oideachais lán-Ghaeilge.”

Tá na hacmhainní nua ar fáil do mhúinteoirí fud fad na tíre ar shuíomh idirlín Gaeloideachas, www.gaeloideachas.ie.

Críoch 

 

Teagmháil 

Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach| blathnaid@gaeloideachas.ie | 01 8535195 | 086-8050335 

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Uachtarán | clodaghni@gmail.com | 087-6232191

 

Nótaí don eagarthóir 

Gaeloideachas 
Is ceanneagraíocht náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. 

Tugann Gaeloideachas comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta do scoileanna lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht mar aon le naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.