Sparánachtaí taighde ó COGG

Feb 14, 2020

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó ó institiúidí le tabhairt faoi thaighde (mar thionscadal taighde fadtréimhseach nó gearrthréimhseach).

Tosaíochtaí maidir le hábhar taighde:
• Tacaíochtaí cuí do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna Gaeltachta agus/nó lán-Ghaeilge
• Measúnú teanga sa scoil Ghaeltachta agus/nó lán-Ghaeilge
• An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (CLIL)
• Cur i bhfeidhm Imlitreacha 52/2019 agus 53/2019: An díolúine ó staidéar na Gaeilge
• Ilteangachas i measc daltaí Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge
• Tumadh déanach – an t-aistriú ó bhunscolaíocht Bhéarla go hiar-bhunscolaíocht Ghaeltachta nó lán Ghaeilge
• Tionchar phobal scoile ar thumoideachas sa scoil Ghaeltachta
• Guth an scoláire: Dearcthaí faoin nGaeilge sa scoil Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge
• Úsáid na Gaeilge laistigh agus lasmuigh den bhunscoil agus den iar-bhunscoil.
• Tionchar na teicneolaíochta ar fhoghlaim na Gaeilge agus/nó trí Ghaeilge
• Féidearthachtaí phobail chleachtais ar líne mar thacaíocht chomhghleacúil ghairmiúil do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltacha agus lán-Ghaeilge

Glacfar le hiarratais ar ábhair eile atá ábhartha d’obair COGG.
Seoltar iarratais chuig sparanacht@cogg.ie nó sa phost chuig SPARÁNACHT, COGG, 23 PLÁS WINDSOR, BAILE ÁTHA CLIATH 2, D02 RD80

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Luain an 2 Márta 2020