Tae agus Plé: Teacht le chéile do thuismitheoirí chun caint faoi eispéireas páistí agus teaghlaigh uathacha san oideachas lán-Ghaeilge

Feb 8, 2024

An bhfuil fonn ort bualadh le tuismitheoirí nó cúramóirí eile a bhfuil páistí uathacha acu atá ag freastal ar oideachas lán-Ghaeilge? Fáilte romhat chuig teacht le chéile neamhfhoirmiúil cairdiúil atá á eagrú ag Gaeloideachas r an 27 Feabhra ó 19.30-21.00. 

Céard a tharlóidh ag an teacht le chéile?

Beidh deis bualadh le tuismitheoirí agus cúramóirí eile thar chupán tae nó caife agus eispéiris nó eolas a roinnt ar a chéile, smaointe agus nodanna a mhalartú maidir le bealaí le tacú le bhur bpáistí, nó díreach suí siar agus éisteacht.

Sa chéad chuid den imeacht, beidh roinnt cainteoirí éagsúla linn ag caint ar théamaí éagsúla agus beidh timpeall 45 nóiméad ansin ag tuismitheoirí plé lena chéile agus/nó plé le roinnt dár gcainteoirí. 

Is trí mheán an Bhéarla den chuid is mó a reáchtálfar an t-imeacht seo, ach breathnófar ar an deis imeacht do thuismitheoirí le Gaeilge a chur ar fáil go hiomlán trí Ghaeilge amach anseo má tá dóthain éilimh ar a leithéid.

Cé ar féidir clárú don teacht le chéile?

Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus chúramóirí páistí uathacha atá ag freastal ar naíonra, Ghaelscoil nó Ghaelcholáiste clárú le bheith linn. Tá fáilte roimh thuismitheoirí le páistí níos óige a bhfuil suim acu san oideachas lán-Ghaeilge bheith linn freisin.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil spásanna teoranta (50 spás) don ócáid seo agus gur ghá clárú roimh ré. Tá an fhoirm thíos. Dúnfar an clárúchán agus é lán agus eagrófar ócáid eile d’éinne nach n-éiríonn leo spás a fháil.

Cathain?

Máirt, 27 Feabhra 2024

19:30-21:00

Cén áit?

Scoil Oilibhéir, An Chúil Mhín, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15, D15 PX99

Cé hiad na cainteoirí?

Roinnfear breis eolais anseo sna laethanta amach romhainn.

Méabh Ní Choileáin, múinteoir, scríbhneoir, scoláire
Is múinteoir bunscoile, scríbhneoir, agus scoláire í Méabh Ní Choileáin. Tá sí ag gabháil do dhochtúireacht sa Bhéarla i gColáiste na Tríonóide faoi láthair, agus ag múineadh mic léinn le míchumas intleachta ar chlár nua atá á reachtáil ar bhonn píolótach san ollscoil. Foilsíodh a céad úrscéal do dhaoine óga, Freya Harte Is Not A Puzzle, anuraidh. Scéal faoi dhéagóir uathach atá ann, agus tá ardmholadh bainte amach aige go dtí seo. Tá Méabh í féin uathach, agus tá taithí aici a bheith ag múineadh i rang uathachais i nGaelscoil chomh maith. Tá an-suim aici i gcearta míchumais agus oideachas ionchuimsitheach.

An Dr Neasa Ní Chiaráin, Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra & Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide
Tá Neasa Ní Chiaráin ag obair ar fhorbairt na teicneolaíochta urlabhra don Ghaeilge ar an tionscadal ABAIR.ie – ‘sé sin guthanna sintéiseacha agus aithint chainte (féach www.abair.ie lonnaithe sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra, Coláiste na Tríonóide. Tá raon leathan tionscadal á bhforbairt ag foireann ABAIR i réimsí na rochtana, an oideachais agus don phobal i gcoitinne. Tá suim ar leith ag Neasa iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí leis na teicneolaíochtaí seo a úsáid ar mhaithe le foghlaim/teagasc na Gaeilge. Ar an oíche tabharfaidh Neasa spléachadh ar na tionscadail éagsúla atá idir lámha sna réimsí éagsúla agus fáilteoidh sí roimh léiriú spéise ó dhaoine a mbeadh suim acu in úsáid na teicneolaíochta nua-aimseartha seo.

Margaret O’Brien, Bainisteoir Foirne (Baile Átha Cliath Thuaidh), An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Tá Margaret i gceannas ar fhoireann Comhairleoirí, SENOnna (Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais) agus Múinteoirí Cuartaíochta (VI/DHH) i seachadadh seirbhísí do scoileanna maidir le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Paula Cashin, Eagraí Riachtanas Oideachais Speisialta (SENO), An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Is SENO í Paula leis an NCSE agus oibríonn sí i gceantar Bhaile Átha Cliath 15.

Déanann lucht SENO pleanáil, comhordú agus athbhreithniú ar sholáthar tacaíochtaí oideachais breise do scoileanna a chláraíonn daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu de réir bheartas na Roinne Oideachais. Tugann siad tacaíocht do thuismitheoirí agus caomhnóirí trí eolas a chur ar fáil, ranganna speisialta a bhunú agus dul i dteagmháil le daoine gairmiúla eile a oibríonn le do pháiste. Tugann lucht SENO comhairle agus tacaíocht do thuismitheoirí maidir le ranganna speisialta, scoileanna speisialta agus tacaíochtaí oideachais eile a bheith ar fáil. Próiseálann SENOanna iarratais Iompair agus Teicneolaíocht Chúnta agus cuirtear ar aghaidh chuig an Roinn Oideachais iad le cead a fháil. Cuireann SENOanna comhairle agus leideanna úsáideacha ar fáil do thuismitheoirí maidir leis an aistriú ón réamhscoil go dtí an scoil, ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil agus chuig seirbhísí do dhaoine fásta. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais. 

Labhróidh Margaret agus Paula faoin Aistriú ón mBunscoil go dtí an Iarbhunscoil – treoirlínte do thuismitheoirí agus caomhnóirí daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Caithfidh gach duine óg athruithe ina saol a bhainistiú. Ceann de na hathruithe seo is ea an t-aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Roinnfear eolas maidir le bealaí chun tacú le haistriú rathúil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, dá dtuismitheoirí agus do na scoileanna ina bhfuil siad cláraithe.

Cláraigh

e.g. Naíonra, níos óige ná sin, bunscoil, iar-bhunscoil Preschool, younger, primary, post-primary
An mbeadh suim agat i ngrúpa WhatsApp do thuismitheoirí? | Are you interested in joining a WhatsApp group for parents?
An mbeadh suim agat i dteacht le chéile den chineál seo trí mheán na Gaeilge? | Would you be interested in a similar event entirely through Irish?

Má tá breis eolais uait, déan teagmháil le:

Ciara Ní Bhroin, Gaeloideachas | 01 805 7736 | ciara@gaeloideachas.ie