TTA san Iar-bhunscolaíocht Lán-Ghaeilge & Ghaeltachta

by | Nov 6, 2020 | Ceannlíne, Folúntais, Ginearálta, Múinteoirí

Cé air a bhfuil an clár dírithe?

  • An múinteoir ábhair tú i nGaelcholáiste, in Aonad Lán-Ghaeilge nó in iarbhunscoil Ghaeltachta?
  • Ar mhaith leat cur le d’inniúlacht/do chumas teanga féin sa Ghaeilge?
  • Ar mhaith leat forbairt ghairmiúil a dhéanamh bunaithe go sonrach ar na riachtanais ar leith a bhaineann le hábhar a theagasc trí Ghaeilge?
  • Ar mhaith leat díriú ar do chumas feidhmiú go héifeachtach agus go muiníneach mar mhúinteoir ábhair sa seomra ranga?
  • An gcuirfeá fáilte roimh an deis a bheith mar chuid de phobal mhúinteoirí ábhair eile a bhfuil na dúshláin chéanna acu?

Más ea, bheadh an clár TTA go mór in oiriúint duit agus do na riachtanais atá agat mar mhúinteoir ábhair iarbhunscoile atá ag teagasc trí Ghaeilge sa Ghaeltacht nó taobh amuigh den Ghaeltacht.

Forbairt ghairimiúil saincheaptha don mhúinteoir ábhair iarbhunscoile i gColáiste Mhuire gan Smál

Tá go leor fianaise ann go mbíonn dúshláin mhóra roimh mhúinteoirí ábhair i nGaelcholáistí, in Aonaid Lán-Ghaeilge agus in iarbhunscoileanna Gaeltachta. Tá fás ag teacht ar an laghdú múinteoirí ábhair ó ghaelcholáistí agus ó iarbhunscoileanna Gaeltachta. Tá easpa tionscnamh saincheaptha forbartha gairmiúla le dul i ngleic le riachtanais shonracha ó thaobh teanga agus oideolaíochta de. Sa chlár iarchéime seo, (TTA), déanfar freastal ar na sainriachtanais forbartha gairmiúla mar aon leis na hinniúlachtaí teanga riachtanacha chun ábhar a mhúineadh trí Ghaeilge san iarbhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta. Tá an TTA curtha ar fáil ag Coláiste Mhuire gan Smál i gcomhpháirt le Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann agus leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Torthaí foghlama an chláir
Ar chríochnú an chlár saincheaptha seo, beidh mic léinn in ann:

  • Tuiscint a léiriú ar an ról atá ag feasacht teanga an mhúinteora i dteagasc trí Ghaeilge san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta mar aon le straitéisí feasachta agus saibhrithe teanga a fhorbairt i dteagasc an ábhair
  • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar chórais agus ar struchtúr na Gaeilge i réimsí spriocdhírithe an ábhair agus tabhairt faoi phleanáil straitéiseach fhéinstiúrtha le cur ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach agus go muiníneach mar mhúinteoir ábhair sa seomra ranga
  • Eochairchoincheapa an chomhtháthaithe ábhair agus teanga a shainmhíniú agus a himscrúdú i gcomhthéacs an tumoideachais iarbhunscoile
  • Straitéisí teagaisc a chur i bhfeidhm agus a mheas chun an fhoghlaim teanga agus ábhair a fheabhsú agus a shaibhriú
  • Athbhreithniú agus measúnú criticiúil a dhéanamh ar cháilíocht ghnéithe an tsoláthair ina ranganna féin ar mhaithe le scileanna teanga agus litearthachta a chur chun cinn go leanúnach i gcomhthéacs an ábhair.

Íoslódáil Leabhrán

Níos mó eolais: https://www.mic.ul.ie/faculty-of-education/programme/an-teastas-iarcheime-i-dteagasc-abharbhunaithe-tta-san
Contact An Dr TJ Ó Ceallaigh +353 61 204325 tj.oceallaigh@mic.ul.ie