Tagairtí agus Aguisíní

Tagairtí

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (2009). Aistear. Creatchuraclam na Luath-Óige (2009). Ar fáil ag http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_IRISH/Play_IRISH.pdf

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (2015). Treoir Cleachtais Aistear Síolta. Pleanáil agus Measúnú ag úsáid Téamaí Aistear. Ar fáil ag http://Aistearsiolta.ie/ga/Plean-il-agus-Meas-n-/

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (2015). Treoir Cleachtais Aistear Síolta. Forbhreathnú. Pleanáil agus Forbairt le Téamaí Aistear: Léargas Ginearálta.  Ar fáil ag http://Aistearsiolta.ie/ga/Intreoir-agus-Bunchlocha-an-Churaclaim/Forbhreathnu/Bunchlocha-an-Churaclaim-L-argas-Ginear-lta.pdf

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (2015). Treoir Cleachtais Aistear Síolta. Leabhrán eolais: Pleanáil agus measúnú le haghaidh foghlaim agus forbairt leanaí. Ar fáil ag http://Aistearsiolta.ie/ga/Plean-il-agus-Meas-n-/Acmhainn-le-Comhroinnt/Planning-and-Assessing-Info-Booklet_gle.pdf

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (2015). Treoir Cleachtais Aistear Síolta. Forbhreathnú. Pleanáil agus Forbairt le Téamaí Aistear: Léargas Ginearálta.  Ar fáil ag  http://Aistearsiolta.ie/ga/Plean-il-agus-Meas-n-/Forbhreathn-/Plean-il-agus-Forbairt-le-T-ama-Aistear-L-argas-Ginear-lta.pdf

An Chomhairle Náisiúnta Curaclam agus Measúnachta (CNCM) (2009). Aistear. Creatchuraclam na Luath-Óige (2009). Ar fáil ag https://www.ncca.ie/ga/an-luath-%C3%B3ige/Aistear

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (LFOLÓ) (2006). Síolta. An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige. Ar fáil ag http://siolta.ie/

An Phríomh-Oifig Staidrimh. Torthaí Achoimre Dhaonáireamh 2016 – Cuid 1 Sliocht faoin nGaeilge & faoi Cheantair Ghaeltachta. Ar fáil ag https://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Caibidil_7_An_Ghaeilge_agus_An_Ghaeltacht_nuashonr%C3%BA.pdf

An Roinn Oideachais agus Scileanna (2011). An Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011- 2020. Ar fáil ag https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Litearthacht-agus-Uimhearthacht/Litearthacht-agus-Uimhearthacht.html.

Baker, C. & Wright, W. (2017). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 6ú heag. Bristol: Multilingual Matters.

Forbairt Naíonraí Teo. 2005. Maidin sa Naíonra. Baile Átha Cliath: Forbairt Naíonraí Teo.

French, G. (2013). Early Speech and Language Matters. Baile Átha Cliath: Barnardos.

French, G. (2102). Early Literacy and Numeracy Matters. Enriching Literacy and Numeracy Experiences in Early Childhood. Baile Átha Cliath: Barnardos.

Hayes, N. (2010). Early Childhood. An Introductory Text, (4ú heag). Baile Átha Cliath: Gill & Macmillan.

Hickey, T. & de Mejia, A. (2014). Introduction to Immersion education in the early years: a special issue. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol.17(2).

Hickey, T. (1999): Parents and Early Immersion: Reciprocity Between Home and Immersion Pre-school, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2:2, 94-113

Lantolf, J. (2000). Sociocultural theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Llamas, C. agus Watt, D. (2010). Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press.

McCloskey, J. (2008). Irish as a World Language. In B. Ó Conchubhair (Eag.) Why Irish? Irish Language and Literature in Academia. Gaillimh: Arlen Press, lgh 71-89.

McNaughton, G. and Williams, G. (2009). Techniques for teaching young children: choices for theory and practice. 3ú heag. Frenchs Forest NSW: Pearson Education Australia.

Mhic Mhathúna, M. & Mac Con Iomaire, M. (2013). Litríocht na nÓg sna Naíonraí: Na Luathbhlianta. In C. Nic Lochlain agus R. Nic Congáil (Eag.). (2013).  Laethe Gréine agus Oícheanta Sí. Baile Átha Cliath: Leabhar Comhar, 173 – 196.

Mhic Mhathúna, M. (2010). Arís is Arís Eile: Scéalta mar áis teanga sa Naíonra. Oideas 55, lgh 31-53.

Mhic Mhathúna, M. (2011) An Traein. Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil. Baile Átha Cliath: Gaelscoileanna.

Mhic Mhathúna, M. (2012). Child Language in the Early Years. In M. Mhic Mhathúna agus M. Taylor (Eag.) Early Childhood Education and Care. An Introduction for Students in Ireland, lgh 214-228. Baile Átha Cliath: Gill & Macmillan.

 

Mhic Mhathúna. M. (2013). Cultural and linguistic capital in early years education and care. In B. McTaggart agus P. Share (Eag.) Our Children, Our Future. Proceedings of Our Children, Our Future conference  a bhí ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, mí Dheireadh Fómhair 2013), lgh 95 – 104.

Ministry of Education, New Zealand (2017). Te Whāriki. Ar fáil ag https://www.education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/te-whariki/

Mourão, S. (2015). Response to Picturebooks. In S. Mourão & M. Lourenço.  Early Years Second Language Education, lgh 62-77. Londain: Routledge.

Ní Ailpín, T. agus Uí Ghrádaigh, D. Eagrú na nGníomhaíochtaí Súgartha. In L. Rawdon (Eag.) (2015). Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonraí. (3ú heag). Baile Átha Cliath: Forbairt Naíonraí Teo., 25-28.

Ní Shuilleabháin, Á. (2016). Bróga Nua. Enjoying Irish with Young Children. Baile Átha Cliath: Áine Ní Shuilleabháin.

Ó Ceallaigh, T.J. (2015). Inventing tomorrow: The Irish Language as a Cultural Tool. In Early Childhood Care and Education in Ireland. In An Leanbh Óg, Vol.9, lgh 53-65.

Pobal (2017) Early Years Sector Profile 2016-17. Ar fáil ag https://www.pobal.ie/app/uploads/2018/06/Early-Years-Sector-Profile-Report-2016-2017.pdf

Rawdon, L. (Eag.) (2014). Súil, Súil Eile. An Bhreathnóireacht ar Shealbhú na Gaeilge i gComhthéacs Fhorbairt Iomlán an Linbh. Baile Átha Cliath: Forbairt Naíonraí Teo.

Rialtas an hÉireann (2015). Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf

Rialtas na hÉireann (2018). Plean Gníomhaíochta 2018-2022. Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/action-plan-2018-2022/

Stephen, Christine agus McPake, Joanna agus Pollock, Irene agus McLeod, Wilson (2016) Early years immersion: learning from children’s playroom experiences. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 4 (1). lgh 59-85.  Ar fáil ag https://strathprints.strath.ac.uk/57648/

Swain, M & Johnson, R. (1997) Immersion education: A category within bilingual education. In R. Johnson & M. Swain (Eag.) Immersion education: International perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Tabors, P.O. (2008). One Child, Two Languages. Baltimore, Maryland: Paul Brookes.

Van Lier, L. (2000). From Input to affordance: Social interactive learning from an ecological perspective. In J. Lantolf. Sociocultural theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, lgh 245-259.

Walsh, J. (le foilsiú 2018). The Irish language and contemporary Irish Identity. In M. Amador & R. Hickey (Eag.) Irish Identity-Sociolinguistic Perspectives, lch 11. Berlin: Mouton de Gruyter.

Weitzman, E., & Greenberg, J. (2002). Learning Language and Loving It: A guide to promoting children’s social, language, and literacy development in early childhood settings (2ú heag.). Toronto: The Hanen Centre.

Welsh Government. Foundation Phase. (2015). Ar fáil ag  https://gov.wales/topics/educationandskills/foundation-phase/?lang=en

Aguisín 1: Teimpléad le haghaidh pleanáil mheántréimhseach: damhánléaráid

Aguisín 2: Teimpléad Pleanála Gearrthéarmaí Curaclaim

Aguisín 3: Teimpléad de Thaifead Foghlama